News Archive

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

0
2213
Address:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.
Phone:
40-04-79.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar.

Lot ¹ 28 — «Farap» şypahanasynyň ýyladyjy, sowadyjy hem-de suw üpjünçilik ulgamlary üçin enjamlary satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, resminamalar toplumyny almaly. Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic