Latest News

News Archive

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
2637
Address:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Phone:
39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.

1. LOT ¹ 212.
«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşigine degişli agyz suw desgalaryny durnukly we bökdençsiz işletmek üçin dizel generatorlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

2. LOT ¹ 213.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglary üçin dürli ölçegdäki tekerleri we akkumulýator batareýalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

3. LOT ¹ 224.
Awtoulag tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

4. LOT ¹ 228.
Olimpiýa şäherçesiniň Dolandyryş müdirliginiň binalarynyň we desgalarynyň elektrik üpjünçilik ulgamlarynda barlag-synag işlerini geçirmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.

5. LOT ¹ 229.
Olimpiýa şäherçesiniň Dolandyryş müdirliginiň binalarynda hem-de desgalarynda ornaşdyrylan bug gazanlaryna tehniki hyzmat etmek we abatlaýyş işlerini geçirmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.

6. LOT ¹ 230.
Olimpiýa şäherçesiniň binalarynyň hem-de desgalarynyň aýnalaryny, mermerlerini, üçeklerini ýuwmak we arassalamak.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.

7. LOT ¹ 239.
Gullugyň Mary welaýatynyň çägindäki binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

8. LOT ¹ 245.
Gulluga degişli meýdanlardaky suwaryş ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

9. LOT ¹ 248.
Awtoulag tehnikalaryna ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

10. LOT ¹ 249.
Çaphana harytlaryny we serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

11. LOT ¹ 260.
S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň binalaryny düýpli abatlamak hem-de daş-töweregini abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

12. LOT ¹ 263.
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini telefonlaşdyrmak maksady bilen, içerki eltiji aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: «Türkmenaragatnaşyk» agentligi.

13. LOT ¹ 265.
Tagtabazar etrabynyň Söýünaly geňeşliginiň Söýünaly obasynda iki sany täze ýerasty guýyny gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

14. LOT ¹ 266.
Oguz han etrabynyň Aý han geňeşliginiň çägindäki ýerasty guýyny abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

15. LOT ¹ 267.
Oguz han etrabynyň Aý han geňeşliginiň çäginde täze ýerasty guýyny gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

16. LOT ¹ 269.
«Ýolötenagyzsuw» kärhanasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýyny täzeden gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

17. LOT ¹ 270.
«Ýolötenagyzsuw» kärhanasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýyny abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

18. LOT ¹ 271.
Serhetabat şäherinde täze ýerasty guýyny gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

19. LOT ¹ 276.
Ministrligiň degişli bölümleri üçin ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

20. LOT ¹ 291.
Gullugyň Mary welaýatyndaky binalarynda gurluşyk hem-de abadanlaşdyryş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

21. LOT ¹ 292.
Gullugyň Ahal welaýatyndaky desgalarynda gurluşyk işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

22. LOT ¹ 296.
S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň täze obasynyň 28-nji köçesiniň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

23. LOT ¹ 297.
Boldumsaz etrabynda gurulýan, kuwwatlylygy bir gije-gündizde 40 000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

24. LOT ¹ 303.
Gullugyň Mary welaýatynda ýerleşen binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

25. LOT ¹ 306.
Gumdag şäherindäki 160 orunlyk çagalar bagy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

26. LOT ¹ 312.
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy üçin mekdep partalaryny we oturgyçlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.

27. LOT ¹ 314.
Ministrligiň degişli edaralary üçin arassaçylyk serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

28. LOT ¹ 327.
Kazyýetiň degişli edara-kärhanalaryny kompýuter enjamlary bilen üpjün etmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

29. LOT ¹ 394.
Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň we agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

30. LOT ¹ 395.
Türkmenistanyň Hökümet münberiniň ikinji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

31. LOT ¹ 402.
Daşoguz şäheriniň 11-nji, 14-nji çagalar baglarynyň binalaryny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

32. LOT ¹ 405.
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki Ahal köçesiniň ugrunda gurulýan, 2 gatly 20 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

33. LOT ¹ 408.
Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginde gurulýan 2 gatly ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň daşky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

34. LOT ¹ 409.
Babadaýhan etrabynyň Babadaýhan şäherçesinde güýjenmesi HU-10/0,4 kW bolan elektrik bekediniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

35. LOT ¹ 410.
Aşgabat şäherindäki «Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy» seýilgähinde abatlaýyş hem-de abadanlaşdyryş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

36. LOT ¹ 411.
Aşgabat şäheriniň Arçabil, Çandybil şaýollarynyň ugrundaky bag nahallarynyň hem-de gök zolaklaryň suwaryş ulgamlaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

37. LOT ¹ 414.
Baýramaly şäherindäki 4 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

38. LOT ¹ 415.
Mary şäheriniň Güneş şäherçesindäki 4 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

39. LOT ¹ 416.
Köneürgenç etrabynyň Täze ýol geňeşligindäki täze, döwrebap şäherçäni elektrik energiýasy bilen üpjün edýän Nur-110/10 kW elektrik bekediniň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

40. LOT ¹ 418.
Ministrligiň degişli bölümleriniň sowadyş ulgamyna (çillerlerine) tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

41. LOT ¹ 419.
Ministrligiň degişli müdirlikleri üçin gap-gaçlary, enjamlary, inwentarlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

42. LOT ¹ 422.
Ministrligiň degişli bölümleri üçin ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

43. LOT ¹ 442.
Farap etrabynyň Farap şäheriniň ýagtylandyryş ulgamynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

44. LOT ¹ 443.
Çärjew etrabynyň ýagtylandyryş ulgamynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji awgustynda geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary aşakda görkezilen salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy — Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. 
Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic