Latest News

News Archive

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi derman serişdelerini hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

0
5264
Address:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.
Phone:
40-04-79.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti üçin derman serişdelerini hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin, ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilenden soňra 30 (otuz) günüň dowamynda, aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: 40-04-79.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic