Последние новости

Архив новостей

Магазины брендовой одежды Ашхабада объявляют розыгрыш призов

11:2919.07.2021
3
16183
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Babarozy ( 21.07.2021 )

Meniň pikirimçe- islendik brend ozüniň harydyny belli bir sosial gatlak üçin neýetläp çykarmaly we şol gatlagy "şolar üçin şu brendden başga oňaýly wariant ýogdygyny" ynandyrmaly. Meselem Ramsey- klassika eşik! Potensial ulanyjylar- 1. Döwlet işgärler, 2. Talyplar... Edil şuwagt Aşgabat şäherinde 50 000 golaý talyp bar. gel şolaryň 40% erkek bolsa onda 20 000 sany talyp oglan üçin neýetlenen hil/baha gatnaşygyny ölçemeli we şol sosial gatlak üçin gabat gelýän şertleri döredip satmaly. Galyberse-de Şugünki 20 000 sany talyp ertirki Döwlet işgärleri, diýmek eger bir gelen müşderini saklap bilseňiz onda müşderi sanyňyz ýyl saýyn artmaly. Mahabat meselesine, ýene talyplara gaýdyp gelsek, onda islendik talyp (okuwa girmänkä) giriş synaglaryny üstünlikli tabşyryp okuwa girmek arzuwy bar, ýa-da okap ýörkä gowy ýere işe durmak ýaly arzuwlary bolýar. şoňa göra-de mahabat edeniňizde "abbiturientler, meselem, Ramsey brendiniň harytlaryny geýseler hökman okuwa girerler" diýen pikiri mahabatlandyrmaly. (işe ýerleşmek babatynda hem şonuň ýaly mysal). Mahabatçylar berlen brendi özboluşlyja üstsnligiň talismany hökmünde kabul etsinler.... Galyberse-de müşderi okuwa (işe) girmänem biler ýöne, Ramsey-iň müşderi bolmana dowam eder, (eger müşderini saklamak ukybyňyz ösen bolsa!)

1
Sapar1808 ( 21.07.2021 )

Salam sowdada esasy reklama we harytlaryn mydama doly bolmagy, sowda nokatlarda satyjylaryn mylakatly operatorlaryn musderi bilen dil tapysyp (dogany, garyndasy, dos yary yaly) bolup gurlesip olara esik saylasmakda okde bolmagy islendik soragyna calt we durs jogap bermegi, gerekli harytlaryny calt we yokary derejede dostawka edilse, sowgatlar we aksiyalar kop edilse musderileri hasda begendirip bilerdi. Dostawsiklaryn mylakatly, gapysyna cenli eltip bermegini sazlansa we sularyn ahlisi doly yerine yetirilse sizin sowdanyz in onde baryjy bolar!!!

0