Türkmenistan Hytaýyň şäherlerinde konsullyk bölümlerini we söwda wekilhanalaryny açmagy göz öňünde tutýar

0
1408
0
0

Pekinde, Hytaý halk uniwersitetinde Türkmenistanyň HHR-däki ilçisiniň hormatyna çäre geçirildi. Munuň özi Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen döwletleriň ilçilerine bagyşlanan çäreleriň biridir.

“Türkmenistan düýn, şu gün, ertir” mowzugynda eden çykyşynda Türkmenistanyň HHR-däki ilçisi Çynar Rüstemowa işewürler we syýahatçylyk üçin ýokary amatlyklary döretmek maksady bilen, Türkmenistan Hytaýyň Şanhaý, Guançžou we Urumçy şäherlerinde konsullyk bölümlerini, şeýle hem Şanhaýda we Urumçyda söwda wekilhanalaryny açmagy göz öňünde tutýandygyny atdy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru