Soňky habarlar

Archive news

Ashgabat 2017

Rejepbaý Rejebow «Janköýerlere hoşallyk bildirýärin»

Rejepbaý Rejebow «Janköýerlere hoşallyk bildirýärin»

Erkekleriň arasynda 81 kilograma çenli agram derejesiniň A topary Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň 5-nji noýabrdaky ýaryşlarynyň iň gyzyklysy boldy diýsek ýalňyşmarys. Ýok, munuň sebäbi...
AŞGABAT-2017:Tomaşaçylar üçin gollanma

AŞGABAT-2017:Tomaşaçylar üçin gollanma

  Petek barada maglumat Girelgeler (aşakda karta bar) Saýlan ýaryşyňyza tomaşa etmek üçin degişli girelgäniň petekde görkezilendigini barlap görüň.   Entrance-1: 1-3 desgalara 1-nji girelgeden girip bolar. Entrance-2: 4-10 desgalara 2-nji girelgeden girmeli. Entrance-3:...
Geljekki ýeňişleriň binýady şu günlerden tutulýar

Geljekki ýeňişleriň binýady şu günlerden tutulýar

Ýurdumyzda gurnalýan dürli ugurdaky sport bäsleşikleriniň sany gün-günden köpelýär. Geçirilýän ýaryşlara türgenlerimiz höwes bilen gatnaşyp, tejribelerini artdyrýarlar.  Bu bolsa biziň türgenlerimiziň halkara arenasynda geçirilýän bäsleşiklerinde...
Futzalyň öňki çempionlary

Futzalyň öňki çempionlary

Bilşiňiz ýaly, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäklerinde futzal boýunça Türkmenistanyň erkek hem-de zenan ýygyndysy ýer eýesi hökmünde “A” toparçada çykyş...
Ildeşlerimiz ählisine-de gatnaşdy

Ildeşlerimiz ählisine-de gatnaşdy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlary ilkinji gezek 2005-nji ýylda Tailandyň paýtagty Bangkokda geçirildi. Ilki-ilkiler sportuň Olimpiýa däl hem-de milli görnüşleri göz öňünde...
Türkmen pälwanlarynyň arkasyndaky agyr ýük

Türkmen pälwanlarynyň arkasyndaky agyr ýük

17-27-nji sentýabrda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary Türkmenistanyň we ähli türkmen ýaşlarynyň sporta bolan hyjuwynyň nähili  uly derejededigini bütin dünýä...
Göreş asyrlardan geçen oýun

Göreş asyrlardan geçen oýun

17-27-nji sentýabrda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň abraýyny belende galdyrjak göreş boýunça gatnaşýan türkmen toparyndan ildeşlerimiziň tamasy...
Oýunlaryň esasy taýýarlyk çäresi netijeli geçirildi

Oýunlaryň esasy taýýarlyk çäresi netijeli geçirildi

17-nji sentýabrda başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşylýan Merkezi Aziýanyň iň uly köpugurly sport çäresi bolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň guramaçylary esasy...