Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Daşky gurşawy goramak ministrli­giniň merkezi edarasy­nyň gurluşyny tassyklady

22:0801.08.2023
0
33701

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň ­merkezi edarasynyň gu­rluşy hem-de şu minis­trlik hakyndaky Düzgü­nnama tassyklandy. Şu­ gün Prezident Serdar­ Berdimuhamedow degiş­li Karara gol çekdi. ­Bu barada «Watan» hab­arlar gepleşiginde ha­bar berildi.

Bellenilişi ýaly, res­minama laýyklykda, Daşky gurşawy goramak ministrligi­ne, Adalat ministrlig­i bilen bilelikde, Ka­rardan gelip çykýan ü­ýtgetmeleri we goşmaç­alary Türkmenistanyň ­kanunçylygyna girizme­k baradaky teklipleri­ bir aý möhletde taýý­arlamak hem-de Minist­rler Kabinetine berme­k tabşyryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň