Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijileriniň sanawy

23:5512.06.2023
0
17474

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijileri belli boldy. Prezident Serdar Berdimuhamedowyň degişli Kararyna laýyklykda, şu ýaşlar Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň 2023-nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde geçiren bäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan edildi we degişli baýraklar bilen sylaglanyldy:

 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň aspiranty Oguljemal Agamyradowna Begmyradowa (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň aspiranty Berdi Rahmanberdiýewiç Berdiýew (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň ylmy teswir we gözegçilik bölüminiň ylmy işgäri Nargül Amangeldiýewna Ataşowa (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň täze we garaşsyzlyk döwürleriniň taryhy bölüminiň ylmy işgäri Mähri Nurgeldiýewna Ataýewa (1-nji orun — kompýuter),
 • Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň organiki däl we analitiki himiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy Ogulnar Gurbanberdiýewna Baýsähedowa (1-nji orun — kompýuter),
 • S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň maldarçylyk kafedrasynyň öwreniji mugallymy Röwşengeldi Annageldi ogly Abaýew (1-nji orun — kompýuter),
 • Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary kafedrasynyň öwreniji mugallymy Gylyçmyrat Balkanowiç Nurgeldiýew (1-nji orun — kompýuter),
 • Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň harby meýdan hirurgiýasy kafedrasynyň kliniki ordinatory Guwançmuhammet Öwlýäguly ogly Orazow (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maliýe kafedrasynyň öwreniji mugallymy Mekan Parahatowiç Ataýew (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy kafedrasynyň mugallymy Arçmanberdi Penjimyradowiç Ýazyýew (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy kafedrasynyň öwreniji mugallymy Maýsa Ýazmuhammedowna Atajaýewa (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmen döwlet maliýe institutynyň maliýe kafedrasynyň mugallymy Gurbanmyrat Batyrowiç Gurbanmyradow (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy Myrat Şowketjanowiç Gurbanow (1-nji orun — kompýuter),
 • Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň roman-german dilleri we edebiýaty, olary okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy Ogulaý Batyrowna Soltanowa (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek komitetiniň agzasy Serdar Gulmuhammedowiç Durdyýew (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýakyn Gündogar we Afrika ýurtlary bölüminiň attaşesi Muhammetberdi Baýrammuhammedowiç Kiçiýew (1-nji orun — kompýuter),
 • Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň syýasy-ykdysady gepleşikler bölüminiň üçünji derejeli gepleşikleri gurnaýjysy we taýýarlaýjysy Nowruz Güýjow (1-nji orun — kompýuter),
 • «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň burawlaýyş bölüminiň buraw erginleri laboratoriýasynyň ylmy işgäri Çynar Guwanjowna Geldiýewa (2-nji orun — telewizor),
 • S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň tokaý we seýilbag hojalygy kafedrasynyň öwreniji mugallymy Gülälek Akmyradowna Allakulyýewa (2-nji orun — telewizor),
 • Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň filosofiýa we sosiologiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy Akbibi Töregeldiýewna Ýazgeldiýewa (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş kafedrasynyň öwreniji mugallymy Gülsenem Kakageldiýewna Hommadowa (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň pedagogika we psihologiýa kafedrasynyň utgaşdyryjy mugallymy Aýna Myratgeldiýewna Çaryýewa (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň guryýer goşunlarynyň howa hüjüminden goranmak goşunlary kafedrasynyň uly mugallymy Döwran Saparmyradowiç Abdyrasulow (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň kriminalistika kafedrasynyň mugallymy Seýitmämmet Esenmyradowiç Berdimämmedow (2-nji orun — telewizor),
 • Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň biologiýa we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň mugallymy Eziz Ataýewiç Artykow (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy Arslan Dörtgulyýewiç Täşliýew (2-nji orun — telewizor),
 • «Türkmenistan» gazetiniň jogapkär kätibi Muhammet Berdimuradowiç Bekgiýew (2-nji orun — telewizor),
 • «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Gülistan Soltanmämmedowna Guljagazowa (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň täze maddalary sintezlemegiň tehnologiýalary barlaghanasynyň esasy inženeri Enejan Annamyradowna Kulyýewa (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň telekeçiligi ösdürmek merkeziniň bölüm müdiri Alty Aşyrmuhammet ogly Baýramow (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasynyň mugallymy Emir Jumadurdyýewiç Sopyýew (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň başa-baş tutluşyk kafedrasynyň öwreniji mugallymy Kakamyrat Akmyradowiç Kakabaýew (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň inženerçilik ulgamlary we torlary kafedrasynyň mugallymy Orazmuhammet Durdyýewiç Durdyýew (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmen oba hojalyk institutynyň ösümlikçilik kafedrasynyň mugallymy Döwletmyrat Wepamyrat ogly Geldiýew (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamy kafedrasynyň mugallymy Rejepgeldi Agamyradowiç Nyýazow (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň elektrik stansiýalary kafedrasynyň mugallymy Aýjemal Şamyradowna Muhammedowa (3-nji orun — telewizor),
 • Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň mugallymy Ybraýym Batyrowiç Ataýew (3-nji orun — telewizor),
 • Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy
 • Nurana Babamyradowna Hudaýberdiýewa (3-nji orun — telewizor),
 • Aşgabat şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa okuw derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Döwletmyrat Amanmyradowiç Arazow (3-nji orun — telewizor),
 • Aşgabat şäherindäki 2-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Omarhan Muhammetgeldiýewiç Babageldiýew (3-nji orun — telewizor),
 • Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 14-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Mylaýym Şöhradowna Şyhyýewa (3-nji orun — telewizor),
 • Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky D.Ökdirow adyndaky 18-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Annamuhammet Meretgeldi ogly Meredow (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň kompýuter ylymlary we maglumat tehnologiýalary fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Dilnoza Rozumbaý gyzy Mämutniýazowa (1-nji orun — kompýuter),
 • Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Maýsa Amanmurat gyzy Amanmuradowa (1-nji orun — kompýuter),
 • Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kompozisiýa, saz öwreniş we fortepiano fakultetiniň 3-nji ýyl talyby
 • Kuwwat Kerwenowiç Ýowbasarow (1-nji orun — kompýuter),
 • Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Guwanç Nurmuhammedowiç Ballyýew (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň biotehnologiýa we ekologiýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Jemşit Serdargeldiýewiç Beghanow (2-nji orun — telewizor),
 • Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Nurmyrat Çarymyradowiç Gulmämmedow (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýol gurluşygy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Muhammetoraz Şanazarowiç Babanazarow (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Mekan Myradowiç Ataýew (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Muhammetali Berdimyradowiç Aşyrmuhammedow (2-nji orun — telewizor),
 • Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Ýewropa dilleri we edebiýaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Mähri
 • Myradowna Tuwakowa (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Güljahan Annadurdyýewna Eýeberdiýewa (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň hukuk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Maksat Berdimuradowiç Babaýew (2-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň amaly-haşam sungaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Bahar Bäşimowna Bäşimowa (2-nji orun — telewizor),
 • Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Atajan Ataguly ogly Şamyradow (3-nji orun — telewizor),
 • Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Resulmyrat Çarymyradow (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň himiki we nanotehnologiýalar fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Islambek Şakirowiç Şakulow (3-nji orun — telewizor),
 • Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Bekgi
 • Arslanowiç Arslanow (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Arslankerim Atajanowiç Kerimow (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň aragatnaşygyň radiotehnologiýalary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Rozaý Muhammedowna Muhammedowa (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ykdysadyýet we sanly tehnologiýalar fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Güýçgeldi Hangeldiýewiç Kerimow (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň 3-nji ýyl harby talyby Begenç Amangeldiýewiç Bäşimow (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň binagärlik we dizaýn fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Kowsär Rüstemaliýewna Abbasowa (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmenistanyň Serhet institutynyň 5-nji ýyl harby talyby Şatlyk Joramyradowiç Kurbanow (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmen oba hojalyk institutynyň agronomçylyk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Mährijemal Döwletmuradowna Amanowa (3-nji orun — telewizor),
 • Türkmen oba hojalyk institutynyň weterinar lukmançylygy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Baýly Nurmadowiç Baýlyýew (3-nji orun — telewizor).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň