Soňky habarlar

Arhiw

Ahal welaýatynyň täze merkeziniň häkimliginiň iş düzümi kesgitlenildi

22:1810.09.2022
0
12219
Ahal welaýatynyň täze merkeziniň häkimliginiň iş düzümi kesgitlenildi

“Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimligini döretmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde çykaran 75-nji Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimliginiň gurluşy we işgär sany tassyklanyldy.

Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetine girizmek tabşyryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň