Latest News

News Archive

Daşoguz welaýat häkimligi howa elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin bäsleşik yglan edýär

0
4206
Phone:
9-03-02, 9-03-14, faks: 9-30-85.

Daşoguz welaýat häkimligi welaýatyň Akdepe etrabynyň O.Ärsaryýew adyndaky geňeşliginiň Jemşit obasynyň howa elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik  yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

— gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermek;

— edara-kärhanalaryň maddy-tehniki binýady hakda maglumat;

— häzirki wagta çenli ýerine ýetiren gurluşyk-abatlaýyş işleri barada maglumat;

Bäsleşik teklipleri 2020-nji ýylyň 15-nji apreline, sagat 9.00-dan 18.30-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 9-03-02, 9-03-14, faks: 9-30-85.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic