Последние новости

Архив новостей

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

0
5548
Телефон:
9-03-02, 9-40-33, faks: 9-03-14

Daşoguz welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 12-nji aprelindäki «Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda täze, döwrebap şäherçäni gurmak hakynda» Kararyna laýyklykda Köneürgenç etrabynda gurulýan täze, döwrebap şäherçede 200 orunlyk medeniýet öýüniň gurluşygy ugrunda potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Daşoguz welaýat häkimligi Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 10/1 jaýynda ýerleşýän welaýat häkimliginiň edara binasynda Size teklip edýär:

— gatnaşyjynyň doly adyny, onuň hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen bäsleşige gatnaşmak barada ýazmaça arza;

— edara-kärhanalaryň maddy-tehniki binýady barada maglumat;

— hususy kärhanalara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama;

— häzirki wagta çenli ýerine ýetiren gurluşyk işleri barada maglumat;

Bäsleşik teklipleri 2019-njy ýylyň 28-nji fewralyna, ýerli wagt bilen sagat 9:00-dan 18:30-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlarymyz: 9-03-02, 9-40-33, faks: 9-03-14.


Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

По теме
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь