Ответы на некоторые вопросы о коронавирусе COVID-19

2
40814
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
filis ( 11.04.2020 )

Очень познавательно

7
Perhat90 ( 13.04.2020 )

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Döwletimiziň baş gymmatlygy bolan adamlaryň saglygy Berkarar döwletimiziň berk binýadydyr!» diýen sözlerine şu günki günde hakykatdanda göz ýetirmek bolýar. Raýatlarymyz arkaýyn dynç alyp,bilim derejesini artdyryp bagtyýar durmuşda ýaşaýar. Dünýä ykdysadyýeti häzirki döwürde kyn pursatlary başdan geçirýändigine garamazdan , ýurdumyzyň içerki bazarlarynyň kadaly ýagdaýy saklanýar. Bu işleriň ählisi Hormatly Prezidentimiziň öňden görüijilikli syýasatynyň durmuşa ornaşdyrylýandygynyň ýene bir şaýadydyr. Bu wideo ýazgynyň kömegi bilen köp bilmeýän soraglarymyza esasan hem Covid-19 hakynda maglumatlary öwrendik. Ähli Türkmenportalyň muşdaklarynada arassaçylyk düzgünlerini berk berjäý etmeklerini, sowuk sala seretmän bu keseliň öňüni almak ugrunda ählimiziň göreşmelidigimiz hakynda çagyrýaryn!!! Türkmenportal saýtyna indiki wideo ýazgylarynda Hormatly Prezidentimiziň "Dermanlyk ösümlükleri" atly kitabyndan , ýurdumyzda duş gelýän dermanlyk ösümlikleriniň peýdaly taraplary hakynda gürrüň berilse , şu günki günde ýerine düşermikä diýip pikir edýärin. Türkmenportalyň agzybir işgärlerine işlerinde üstünlik arzuw edýärin!!

11
По теме