Последние новости

Архив новостей

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
3295
Адрес:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Телефон:
39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.

1. LOT ¹ 70.
Gökdepe etrabynyň Şorgala geňeşliginde gurulýan 1 gatly, 4 otagly 28 sany we 1 gatly, 5 otagly 72 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky eltiji elektrik ulgamynyň gur-luşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

2. LOT ¹ 211.
«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşigine degişli suw sorujy hem-de kowujy beketleriň ýokary basyşly sorujy enjamlarynyň elektrohereketlendirijilerini, transformator-laryny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

3. LOT ¹ 212.
«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşigine degişli agyz suw desgalaryny durnukly we bökdençsiz işletmek üçin dizel generatorlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

4. LOT ¹ 213.
Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglary üçin dürli ölçegdäki tekerleri we akkumulýatorlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

5. LOT ¹ 276.
Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Raýat ýagdaýynyň nama-larynyň ýazgysynyň Merkezi arhiwi raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylarynyň bir bitewi döwlet sanawynyň programma üpjünçiligini işläp düzmek we döretmek hem-de onuň hereket etmegine gözegçilik etmek üçin bir bitewi döwlet sanawynyň alnyp barylmagyny, hereket etmegini bökdençsiz dolandyrmak maksady bilen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji maýynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky mag-lumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. 

Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме