Последние новости

Архив новостей

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

0
9300
Адрес:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Телефон:
39-46-39; 39-46-38, 39-46-35

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik.
1. LOT № 36. 
Aşgabat şäheriniň «Güneş» seýilgähiniň durkuny täzelemek üçin enjamlary we harytlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

2. LOT № 37. 
Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň edara binasyna dakmak üçin altynsow titanium çaýylan at ýazgysyny we saglygy goraýşyň nyşanyny hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýynyň ýylylyk çalyşdyryjysyny, şeýle-de şäheriň 16-njy saglyk öýüniň edara binasyna dakmak üçin saglygy goraýşyň nyşanyny satyn almak. 
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi. 

3. LOT № 40. 
Aşgabat şäheriniň Çoganly şäherçesiniň Aşgabat we Ahal köçeleriniň çägindäki lagym ulgamlary taslama-çenlik resminamalaryna üýtgetmeleri girizmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

4. LOT № 43. 
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Magtymguly geňeşligindäki güýjenmesi 0,4 kW bolan howa elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek we GKTP-160/10 kWa desgasyny GKTP-250/10 kWa çalyşmak, Türkmenistan geňeşligindäki güýjenmesi 0,4 kW bolan howa elektrik geçirijisiniň GKTP-160/0,4 kWa desgasyny GKTP-250/10 kWa çalyşmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi. 

5. LOT № 50. 
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin kir ýuwujy tozy satyn almak. 
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi. 

6. LOT № 51. 
Lebap welaýatynyň harby bölümindäki 90 orunlyk bassyrmanyň we bokslaryň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi. 

7. LOT № 53. 
Mary welaýatynyň Ýolöten şäherindäki sport mekdebiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi. 

8. LOT № 54. 
Mary şaheriniň Çärjew köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi. 

9. LOT № 55. 
Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň ugrunda täze gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň suw geçirijilerini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi. 

10. LOT № 56. 
Mary şäheriniň Günorta aýlaw ýolunyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi. 

11. LOT № 59. 
Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Medeniýet geňeşliginiň Çalwar obasynyň elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň gurluşygy üçin enjamlary we harytlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi. 

12. LOT № 61. 
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde 4 gatly, 32 öýli 5 sany döwrebap ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek hem-de olaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi. 

13. LOT № 63. 
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Kerki köçesini Magtymguly köçesinden Bahar bazaryna çenli aralygynyň durkuny özgertmek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi. 

14. LOT № 65. 
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky şäherçesine barýan ýoluň durkuny täzelemek, etrap hassahanasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi. 

15. LOT № 68. 
Türkmengala etrap kazyýetiniň edara jaýy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi. 

16. LOT № 72. 
Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň ugry boýunça Bitarap Türkmenistan şaýolundan 1970- nji köçä çenli aralykda suw geçirijini gurmak we «Garaňky» ätiýaçlyk howzunyň tehnologik enjamlary bilen bilelikde, göwrümi 10 000 m3 bolan agyz suwy desgasynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

17. LOT № 73. 
Aşgabat şäheri üçin şäheriň gündogar tarapynda Gämi şäherçesinde uzynlygy 1250 metr, ululygy 1200 mm bolan suw geçiriji ulgamy gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

18. LOT № 74. 
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda döwrebap ýaşaýyş toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

19. LOT № 75. 
Aşgabat şäheriniň Parahat — 7 ýaşaýyş toplumynda awtoulag ýollaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

20. LOT № 76. 
Aşgabat şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan 2 gatly, 1 öýli 230 sany ýaşaýyş jaýynyň ulgamlaryny hem-de ýollaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

21.LOT № 77. 
Aşgabat şäheriniň Parahat — 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

22. LOT № 79. 
Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň — Bitarap Türkmenistan şaýolundan Türkmenbaşy şaýoluna çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

23.LOT № 80. 
Daşoguz şäheriniň Şagadam köçesiniň ugrundaky köp gatly ýaşaýyş jaý toplumynyň I-II-III tapgyrlarynyň daşky inžener ulgamlarynyň gurluşygy we abadanlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi. 

24. LOT № 90. 
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Duşak şäherçesindäki Ýöriteleşdirilen inçekesel hassahanasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi. 

25. LOT № 95. 
Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň hassahanasynyň durkuny täzelemek (inçekeseliň öňüni alyş dispanseri) üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi. 

26. LOT № 100. 
«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň şäheri yşyklandyryş müdirligine, Aşgabat şäheriniň yşyklandyryş ulgamlaryna hyzmat etmek üçin ulanylýan elektrik enjamlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi. 

27. LOT № 102. 
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasynda gurulýan 600 orunlyk mekdep üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi. 

28. LOT № 103. 
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Görogly köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi. 

29. LOT № 104.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Suwhanow köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi. 

30. LOT № 106.
Aşgabat şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan 2 gatly, 1 öýli 230 sany ýaşaýyş jaýynyň ulgamlaryny, ýollaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

31. LOT № 107.
Aşgabat şäheriniň Parahat — 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

32. LOT № 332.
Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynda gurulýan kuwwatlylygy bir gije-gündizde 40000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi. 

33. LOT № 570.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Garadaşaýak obasyndaky 1200 orunlyk orta mekdebiň desgasy üçin harytlary we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi. 

34. LOT № 1115.
Lebap welaýat kazyýetiniň edara binasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti. 

Bäsleşik 2020-nji ýylyň 25-nji martynda geçirilýär. 
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:  Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, tel.: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме