Последние новости

Архив новостей

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýerleşýän Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabriginde modernizasiýa işlerini geçirmek boýunça öň yglan edilen halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar

0
29731
Адрес:
Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 96
Телефон:
40-71-63, 40-71-77

Bäsleşige gatnaşmak üçin bellenen tertipde dokma önümçiligi üçin tilsimat enjamlaryny getirip gurnamakda tejribesi bolan ýerli we daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.
Ähli höwes bildirip gatnaşmak isleýänlere teklip edilýär:
— bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen ýazmaça talapnama berilmeli;
— bäsleşigiň düzgünleri bilen tanyşmaly;
— tehniki tabşyrygy almaly;
— getiriljek enjamlaryň hili we gelip çykyşy barada degişli resminamalary goşmak bilen täjirçilik teklibi düzüp tabşyrmaly;
— bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almak üçin ABŞ-nyň 345 (üç ýüz kyrk bäş) dollaryny, şol sanda 15 göterim GBüS tölemeli.
Bäsleşik tekliplerini aşakda görkezilen salga ibermeli: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 96.
Bäsleşik tekliplerine hasaplaşyk hasaba pul serişdeleri geçirilenden soň serediljekdir.
Bäsleşik teklipleri 2018-nji ýylyň 14-nji sentýabryna çenli kabul edilýär. 
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 40-71-63, 40-71-77. 
E-mail: TmTextile@mail.ru

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме