Последние новости

Архив новостей

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

0
28242
Адрес:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.
Телефон:
39-46-32; 39-46-38

1. LOT ¹ 337.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň edara binasynda suw üpjünçilik, howalandyrma, ýyladyjy, sowadyjy hem-de elektrik ulgamlaryny birkemsiz işletmek üçin gerek bolan enjamlary we akkumulýatorlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.
2. LOT ¹ 452.

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ýerleşýän 21 sany ýolagçy lifte tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.
3. LOT ¹ 622.

Aşgabat şäheriniň Gämi şäherçesiniň demirgazyk tarapynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündizde 250 000 m3 bolan suw arassalaýjy desgasyndan Aşgabat şäheriniň 11-nji kiçi etrapçasynyň günorta-gündogarynda ýerleşýän «Gündogar» ätiýaçlyk suw howuzlar toplumyna çenli göwrümi D-1220 mm bolan polat suw geçiriji ulgamyny gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
4. LOT ¹ 625.

Türkmenbaşy şäheriniň kiçi etrapçasynda 4 sany suw gyzdyryjy gazanly, öndürijiligi sagatda 19,2 Gkal bolan ýyladyş gazanhanasynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
5. LOT ¹ 636.

 Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Babadurmaz obasynyň daşky we içki lagym geçirijisiniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
6. LOT ¹ 637.

Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň lagym geçirijileri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
7. LOT ¹ 638.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Aýhan, Oguzhan we Watan köçelerindäki ýaşaýyş jaýlaryň lagym geçirijileriniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
8. LOT ¹ 639.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Babadurmaz obasyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 1000 m3 bolan suw arassalaýjy desganyň we içki hem-de eltiji suw geçirijileriniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
9. LOT ¹ 640.

Ahal welaýatynyň, Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň, Ahal köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlaryndan Watan köçesine çenli lagym geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
10. LOT ¹ 643.

Aşgabat şäheriniň Gurtly ýaşaýyş toplumynyň gündogar tarapyndaky 68 sany jaý toplumynyň içki ýollaryny gurmak üçin ýol jähek daşlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
11. LOT ¹ 646.

Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň lagym ulgamlary üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
12. LOT ¹ 650.

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Sarahs şäherçesinde gurulýan 416 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
13. LOT ¹ 651.

 Ahal welaýatynyň Bäherden (Baharly) etrabynyň «Ýylysuw» şypahanasynyň lagym akdyryjy ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
14. LOT ¹ 652.

Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň Lälezar ýaşaýyş toplumynda 10 sany 2 gatly 8 öýli ipoteka ýaşaýyş jaýynyň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
15. LOT ¹ 653.

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Bitaraplyk geňeşliginiň elektrik üpjünçiligi üçin 10/0.4 Kw HU-nyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
16. LOT ¹ 655.

Balkan welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi
17. LOT ¹ 656.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesinde 10 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy (3 sany 4 gatly 24 öýli, jemi 72 öýli) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi
18. LOT ¹ 657.

Balkan welaýatynyň Bereket şäherinden Balkanabat şäherine çenli agyz suw geçirijisini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi
19. LOT ¹ 658.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Akderýa geňeşliginiň Tamdyrlyboz obasynda elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy we Täze ýol geňeşliginiň Çilter obasyndaky elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi
20. LOT ¹ 660.

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Agöýli geňeşliginiň Galaýer obasyna çenli awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi
21. LOT ¹ 661.

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Zaid bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgüniň umumy ýaşaýyş jaýynyň mebellerini we enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.
22. LOT ¹ 662.

Lebap welaýatynyň “Farapawtoýollary” serhetýaka gümrük postunyň ýanyndaky awtoduralgada gurulýan binalardyr desgalar üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.
23. LOT ¹ 663.

Lebap welaýatynyň Farap etrabynda “Farapawtoýollary” serhetýaka gümrük postunyň ýanynda gurulýan awtoduralga üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.
24. LOT ¹ 667.

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasyndaky 240 orunlyk orta mekdebiň binasyna gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
25. LOT ¹ 668.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7/3 ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 22-nji belgili 36 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
26. LOT ¹ 669.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaýlar toplumlarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suw bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň we agyz suw arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 müň m3/gg Gündogar — arassalaýjy desgalary) üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
27. LOT ¹ 670.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7/3 ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 28-nji belgili bug desgasynyň gurluşygyna gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
28. LOT ¹ 671.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7/3 ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 21-nji belgili 36 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
29. LOT ¹ 673.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7/3 ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 24-nji belgili 54 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
30. LOT ¹ 675.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7/3 ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 19-njy belgili 54 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
31. LOT ¹ 676.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7/3 ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 20-nji belgili 108 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
32. LOT ¹ 677.

Daşoguz welaýat we Daşoguz şäher salgyt gullugynyň administratiw binasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin optiki aragatnaşyk enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
33. LOT ¹ 678.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç, etrabynyň Täze ýol geňeşliginiň çäginde täze döwrebap şäherçesine barýan ýoluň ugrunda «Hanýap» hem-de «Zeý» kanallaryny kesip geçýän köprüleriň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
34. LOT ¹ 686.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7/3 ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 1-nji belgili 108 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk enjamlaryny we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
35. LOT ¹ 687.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7/3 ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 3-nji belgili 108 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk enjamlaryny we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
36. LOT ¹ 688.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7 ýaşaýyş jaýlar toplumynda awtomobil ýollaryny gurmak (2-nji köçe) granit erňekleri satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
37. LOT ¹ 689.

Aşgabat şäheriniň Parahat—7/3 ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 12,13,14,25,26-njy jaýlarynyň gurluşygyna gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
38. LOT ¹ 723.

Lebap welaýatynyň Seýdi şäheriniň häkimlik dolandyryş jaýynyň öň tarapyndaky meýdançanyň abadanlaşdyryş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
39. LOT ¹ 724.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durkuny täzelemek işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
40. LOT ¹ 725.

Lebap welaýatynyň Seýdi şäheriniň S.A. Nyýazow adyndaky seýilgähiniň abadanlaşdyryş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
41. LOT ¹ 726.

Lebap welaýatynyň Seýdi şäheriniň Gurbansoltan eje adyndaky seýilgähiniň abadanlaşdyryş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
42.LOT ¹ 767.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň içki köçeleriniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
43. LOT ¹ 780.

Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň «Motorbo» radioaragatnaşyk GPS ulgamlaryna yzygiderli gözegçilik etmek hem-de dispetçer gulluklarynyň enjamlaryna tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
44. LOT ¹ 781.

Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň binasynyň liftlerine tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
45. LOT ¹ 816.

Aşgabat şäheriniň Köşi ýaşaýyş jaýlar toplumynyň günbataryndaky 68 sany ýaşaýyş jaýlar toplumyndaky 2-nji belgili 720 orunlyk mekdebiň gurluşygyna gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
46. LOT ¹ 861.

«Galkynyş» kitap merkeziniň KAMAZ kysymly 55 — 18 AGD döwlet belgili awtoulagyna teker satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmen Döwlet neşirýat gullugy.
47. LOT ¹ 885.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda suw howdanynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi.
48. LOT ¹ 961.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde 5 sany 4 gatly 32 öýli döwrebap ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek we olaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
Bäsleşik 2018-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz: Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. 
tel. 39-46-32; 39-46-38.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме