E-Bilim wideo okuw platformasy size 3D animasiýa döretmegi öwredýän kurslaryny hödürleýär.

0
1503
Телефон:
+99363778849
Почта:
ebilim.tm@gmail.com
"Geljekde giňden talap ediljek döredijilik kärleriň biri" diýilse, olaryň arasyna hökmany ýagdaýda 3D animasiýa döredýänleri goşmaly bolar. 3D görnüşli grafika häzirki wagtda biziň duruşymyzda giňden ulanylyp, biziň pikir etmejek ýerlerimizde hem ulanylýar. Bu bolsa bize "3D animator käriniň geljegi uly bolar" diýmäge esas berýär. Eger siz-de bu geljegiň käri bilen tanyşyp, ony ele almak isläp, ýöne nireden we nädip başlamalydygyny bilmeýän bolsaňyz - E-Bilim wideo okuw platformasy size öz, aglaba bölegi tölegsiz bolan, kurslaryny hödürleýär.
Öwrenip başlamak üçin size bir ýerlere gitmek gerek däl. Diňe biziň saýtymyza www.ebilim.com.tm registrasiýa edip, ýa-da Play Marketden programmamyzy ýükläp alyp, hut şu wagtyň özünde öwrenmäge başlap bilersiňiz. Bilim almak - hiç wagt mundan elýeterli bolmandyr. Bu pursady elden gidirme!
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме