Türkiyede Gayybana Universitet Okamak

0
3545
Phone:
+908502551294
Mail:
profmet.com.tr@gmail.com
Price:
300
Türkiýede Gaýybana Okuw | Gaýybana Uniwersitet Okamak


Biz Dünyäniň ähli ýerinden gelen talyplara Türkiýe Respublikasynda Gaýybana Uniwersitet okamak meseleleri bilan bagly hyzmatlar berýäris!

Eger-de seniň hem gaýybana okap Uniwersitet programmalary bilen saýlan ugruňda beýgelmek, hünär derejäňi ýokarlandyrmak, höwes eden bölümiňde okamak we arzuw-islegleriňi amala aşyrmak islegleriň bar bolsa, onda TÜRKİÝE saňa garaşýar!

Daşary ýurt raýatlary we şol bir wagtda türkiye rayatlygy bolan daşary ýurtly rayatlar, türkiye daşynda bir orta mekdebi ya-da şonuň bilen deň derejede hasaplanýan okuwy gutaryp, şol ýurtdaky Milli Bilim Müdirliklerinden ýa-da Ilçihanalaryndan(türkiýäniň) Deňlik Belgesi alan ýagdaýlarynda gaýybana uniwersitet programmalaryna ýazylyp bilerler.

Siz okamak isleýän ugruňyzy saýlaň, biz okuwa kabul hatyňyzy alyp bereliň!

Gaýybana Fakultetler (iki ýyllyk)

Adatdan daşary ýagdaýlar we betbagtçylyklar bilen göreş **
Adalat
Aşaky registrdäki Bank we ätiýaçlandyryş
Bilimleri dolandyrmak
Kompýuter programmirleme
Ofisi dolandyrmak we ýerine ýetiriji kömek *
Geografiki maglumatlar ulgamlary
Çagyryş merkeziniň hyzmatlary
Çaga ösüşi
Daşary söwda
Gozgalmaýan emläk we emläk dolandyryşy
Maýyplara ideg we reabilitasiýa **
Öý hyzmaty
Surat we wideo
Jemgyýetçilik gatnaşyklary we mahabat
Hukuk bölümini dolandyrmak we sekretariat
Ylahyýet (Arapça) *****
Ylahyýet
Adam resurslaryny dolandyrmak
Iş dolandyryşy
Zähmet saglygy we howpsuzlyk
Medeni miras we syýahatçylyk
Labarant we weterinariýa saglygy **
Logistika
Marka aragatnaşygy
Mediýa we aragatnaşyk
Gymmatly kagyzlar we maýa bazarlary
Hasapçylyk we salgyt arzalary
Hususy howpsuzlyk we gorag ****
Bölek satuw we dükan dolandyryşy
Radio we telewideniýe programmalary
Reklamjylyk
Saglyk edaralaryny dolandyrmak
Durmuş hyzmatlary
Sport dolandyryşy
Raýat howa ulaglaryny dolandyrmak
Oba hojalygy
Lukmançylyk resminamalary we sekretariat *
Syýahatçylyk we myhmanhana dolandyryşy **
Syýahatçylyk we syýahat hyzmatlary **
Web dizaýny we kodlaşdyrma
Garrylara ideg
Localerli dolandyryş
Türkiýede Gaýybana Okuw | Gaýybana Uniwersitet Okamak

Gaýybana Fakultetler (dört ýyllyk)

Çaga ösüşi
Pelsepe
Jemgyýetçilik bilen gatnaşyklar we reklama
Jemgyýetçilik bilen gatnaşyklary we mahabat
Saglygy dolandyrmak
Sosyologiya
Jemgyýetçilik işi
Taryh
Geografiýa
Türk dili we Edebiýaty
Dolandyryş maglumat ulgamlary
Zähmet ykdysadyýeti we önümçilik gatnaşyklary
İktisat
Döwlet dolandyryşy
Maliýe
Halkara gatnaşyklar (Iňlis) ******
Halkara gatnaşyklar
Awiasiýa dolandyryşy ****
Menejiment
Menejiment (Iňlis) ******
Turizm Menejimentligi ***
Halkara söwda we logistika dolandyryşy


* Bu programmalarda amaly sapaklar bar (Klawiatura öwretmek).

** Bu programmalaryň hökmany tejribe programmalary bar.

*** Bu programmanyň goşmaça tejribe programmasy bar.

**** specialörite şertli programmalar.

***** Programmanyň dili arapça.

****** Programmanyň dili iňlis dilidir.

* Beýleki hasaba alyş resminamalary bilen bir hatarda, bellige alynjak dalaşgärleriň bu hünär bilen meşgullanmagyna päsgel berýän doly hukukly hassahanada fiziki we akyl taýdan kemçiliginiň ýokdugyny tassyklaýan lukmançylyk geňeşiniň hasabaty bolar, erkek kandidatlar 1,70 m-den, aýal dalaşgärler 1,63 m-den pes däldir. OEF ofisine bermeli.

**** Biznes awiasiýasyny dolandyrmak fakulteti dalaşgärleriň hasaba alynmagyna päsgel berýän islendik saglyk meselesi (eşidiş ukyby / ýetmezçiligi, gözüň ýetmezçiligi we ş.m.), şeýle hem howa menziline giriş kartoçkasyny almagyna päsgel berýän jenaýat ýazgysynyň ýa-da Jenaýat ýazgysynyň arhiw ýazgysynyň ýokdugyny we bu işi we / ýa-da hünäri ýerine ýetirmeginiň öňüni alýan resminama ýok. .) beýleki hasaba alyş resminamalary bilen bilelikde doly hukukly hassahanadan alnan lukmançylyk geňeşiniň hasabatyny OEF ofisine tabşyrmaly.Türkiýede Gaýybana Okuw | Gaýybana Uniwersitet Okamak


Gayybana uniwersitetiň açyk bilim fakultetiniň ylahyýet (arap) assosiasiýa derejesiniň, Ykdysadyýet fakultetiniň halkara gatnaşyklary (iňlis dili) bakalawr we iş dolandyryşy (Iňlis) bakalawr programmalaryna hasaba alynmagy üçin aýratyn şertler:

Bu programmalarda hökmany taýýarlyk synpy ýok. Bu programmada öwrediş dili arap we iňlis dilleridir.
Ölçeg saýlamak we ýerleşdiriş merkezi (ÖSYM) tarapyndan geçirilen daşary ýurt dil synaglaryndan azyndan 60 bal alan ýa-da ÖSYM tarapyndan kabul edilen halkara daşary ýurt synaglaryndan ýa-da Educationokary bilim geňeşi tarapyndan geçirilen YÖKDİL ekzameninden ekwiwalent bal alanlar daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.
Okuw dili hökmünde kesgitlenen daşary ýurt diliniň resmi dil hökmünde gürleşilýän ýurdunda, şol ýurduň raýatlarynyň dowam etdirýän orta bilim edaralarynda iň bolmanda soňky 3 ýyllyk bilim we okuwy üstünlikli tamamlandyklaryny tassyklaýanlar daşary ýurt dilini bilýän hasaplanýar.
Daşary ýurt diline taýýarlyk bilimini berýän we ÖSYS gollanmasyndaky islendik ýokary okuw mekdebiniň soňky 5 ýylda taýýarlyk okuwyny üstünlikli tamamlandygyny tassyklaýanlar daşary ýurt dilini bilýän hasaplanýar.
Terjime we düşündiriş programmalarynda okaýan / diplom alanlar daşary ýurt dilini bilýän hasaplanýar.
Iňlis dili we edebiýaty programmalarynda okaýan / gutaranlar daşary ýurt dilini bilýän hasaplanýar.
Bilimini daşary ýurt dilinde (iňlis dilinde) öwrenýän / gutaranlar daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.
Iňlis dilini öwretmek programmasynda okaýan / gutaranlar daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.
Beýleki uniwersitetleriň hünär synagyndan geçenler daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.
Degişli edara ýazylan makalalarda daşary ýurt dilini taýýarlaýyş synpynda üstünlik gazananlar we bahalary kesgitlenmedikler daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.


PROFMET DANIŞMALIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

web sahypa: https://www.profmet.com.tr

TELL:+905535234795 +908502551294

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic