Latest News

News Archive

Asia Tech Taze Tehnologiyalar

0
4097
Phone:
+99361861510
Mail:
atajangundogdyyew@gmail.com
Asia Tech size dowrebap taze tehnologiyalary hodurleyar!!!
Bizde size gerekli bolan tehnologiyalaryn hemmejesi Bar.
Smart akylly sagatlar, Bezprowodnoy Naushnikler, Android Tv Box, Telefon ekranlar, Telefon Udarnikler, Pegasi rahatlatyjy achkiler, Her durli chehollar.
ELTIP BERMEK HYZMATY!!!
Bizin SALGYMYZ: MARY s. Galkynysh bazaryn golayyndaky Ashgabat toy mekanynyn 1-nji gaty.
Bizin web saytymyz.
www.asiatech-tm.com
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic