Halkara audit

0
1092
Телефон:
+99362889679
Почта:
halkara.audit.okuw@gmail.com
“Halkara audit” okuw merkezi
“Buhgalter hasabynyň we maliýe hasabatlylygynyň esaslary”
atly okuwa çagyrýar!

Okuwy üstünlikli tamamlan diňleýjiler şulary başarar:
- Töleg resminamalaryny düzmekligi;
- Kanunda kesgitlenen möhlete laýyklykda maliýe hasabatlarynyň görnüşlerini düzmekligi;
- Salgytlar we ýygymlar boýunça salgyt deklarasiýalaryny, ätiýaçlandyryş tölegleri boýunça salgyt beýannamalaryny we kanun tarapyndan bellenilen möhletde statistiki hasabat formalaryny taýýarlamaklygy;
- Guramanyň emlägi we maliýe ýagdaýy, tölege ukyplylygy we düşewüntliligi baradaky maglumatlary gözegçilikde saklamaklygy we derňemekligi.
Okuwy tamamlan diňleýjilere Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň makullan nusgasyndaky Şahadatnama gowşurylýar.

Biziň salgymyz:
Aşgabat ş. Andalyp köçesiniň 76-njy jaýy
(AB merkeziniň gapdalyndaky bina)
Tel: 47-28-62/ +99362 88 96 79
halkara.audit.okuw@gmail.com
IMO: +99362 88 96 79
Instagram: halkara_audit_okuw
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме