“tijegli hyzmat” smeta hyzmatlary

0
1261
Owner:
Акмырат
Phone:
+99362753773
Mail:
tijeglihyzmat@gmail.com
Last update:
• Tender üçin taslamanyň eskizi boýunça deslapky smetany düzüp bermek • Işlenilip durulan taslama boýunça smetany düzüp bermek • Tassyklanan taslama boýunça smeta düzüp bermek • Goşmaça ylalaşyk (Goş. smeta) • Taslamanyň eskizine laýyklykda gurluşyk boýunça deslapky smeta hyzmatyny ýerine ýetirmek • Işlenilip durulan taslama laýyklykda gurluşyk boýunça deslapky smeta hyzmatyny ýerine ýetirmek • Tassyklanan taslama laýyklykda gurluşyk boýunça smeta hyzmatyny ýerine ýetirmek • Ýöriteleşme, kemçilik delilnamalary we beýleki iş sanawlary we göwrümi görkezilen resminamalar boýunça • “Artykmaç galyndy çykar ýaly” smeta düzüp bermek • Smetanyň ähli bahasy boýunça F-2, F-3 delilnamalaryny düzüp bermek • Smetanyň käbir böleginde artykmaç galyndy çykar ýaly F-2, F-3 delilnamalaryny düzüp bermek • Materiallary (çig-mallary) saýlap bermek • Gurluşyga smeta hyzmatyny ýerine ýetirmek: hasabatçylyk resminamalaryny düzüp bermek (erkin görnüşde F-2, F-3 ýerine ýetirilen işler boýunça delilnamasy, materiallary hasapdan aýyrmak, galyndylaryň hasabyny ýöretmeklik) • Gurluşyk edaralaryna abonent hyzmatlaryny ýerine ýetirmek – smeta işini alyp barmak • Smeta işini öwretmek • Tender üçin obýektleriň bahasyny kesgitläp bermeklik • Tender üçin obýektleriň bahasyny kesgitläp bermeklik (ТЭП) • Nyrhy emele getirmek we smeta kadalaşdyrylmasy boýunça maslahat bermek • Nyrhy emele getirmek we smeta işi boýunça maslahat bermek “TIJEGLI HYZMAT” KOMPANIÝASYNYŇ IŞGÄRLERI HEMIŞE SIZ BILEN! 282025

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic