Последние новости

Архив новостей

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
4211
Адрес:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Телефон:
39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.
Последнее обновление:

1. LOT ¹ 275.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň umumy ýaşaýyş jaýlary üçin dürli mebelleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

2. LOT ¹ 319.
Owganystanyň serhet gözegçilik-geçiriş nokadyndaky awtoulaglary, tirkegleri zyýansyzlandyrýan desgany hem-de zyýansyzlandyryş geçelgesini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

3. LOT ¹ 330.
Ministrligiň ýerli edaralaryna optiki-süýümli akymyň üsti bilen birikdirilmegi üçin optiki-süýümli akymyň kabelini we aragatnaşyk enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi.

4. LOT ¹ 331.
Ministrligiň ýerli edaralaryna optiki-süýümli akymyň üsti bilen birikdirilmegi üçin degişli gurnama işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi.

5. LOT ¹ 333.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň sport meýdançalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

6. LOT ¹ 357.
Şäheriň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan 2 gatly, 1 öýli 230 sany ýaşaýyş jaýynyň daşarky eltiji inženerçilik ulgamlaryny hem-de ýollaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

7. LOT ¹ 358.
«Parahat — 7/3» ýaşaýyş toplumyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

8. LOT ¹ 360.
Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan 2 gatly kottej ýaşaýyş jaýlarynyň daşarky we içerki eltiji inženerçilik ulgamlaryny hem-de ýollaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

9. LOT ¹ 362.
Eksport-import amallary üçin «Bir penjire» bitewi döwlet maglumat web portalynyň dizaýnynyň taslamasyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

10. LOT ¹ 366.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 22-nji jaýynda ýerleşýän okuw-teoretiki binasyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

11. LOT ¹ 369.
Şäheriň degişli seýilgähiniň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

12. LOT ¹ 364.
Ministrligiň edaralary üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

13. LOT ¹ 387.
«Lebapwelaýatagyzsuw» birleşiginiň agyz suw desgalaryna gerekli enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

14. LOT ¹ 389.
Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan 2 gatly, 1 öýli 230 sany ýaşaýyş jaýy üçin daşarky eltiji inženerçilik ulgamlaryny we ýollary gurmak üçin harytlary hem-de enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

15. LOT ¹ 394.
Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap obanyň içerki we daşarky suwaryş, elektrik, agyz suw, lagym geçiriji ulgamlarynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

16. LOT ¹ 395.
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Ahal welaýatynyň çäginden geçýän böleginde elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

17. LOT ¹ 397.
«Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynyň günortasynda, B.Annanow köçesiniň günbatar tarapyndaky 25 gektar ýer böleginde ekilen baglaryň suwaryş ulgamy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

18. LOT ¹ 398.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşigi tarapyndan ýerine ýetirilýän hyzmatlary hem-de elektron resminama dolanyşyk ulgamyny gurnamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

19. LOT ¹ 401.
Türkmenistanyň Döwlet ýer kadastrynyň maglumatlar toplumynyň merkezleşdirilen ýeke-täk elektron maglumatlar binýadyny döretmek we alyp barmak maksady bilen, maddy-tehniki enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

20. LOT ¹ 402.
Türkmenistanyň Döwlet ýer kadastrynyň maglumatlar toplumynyň merkezleşdirilen ýeke-täk elektron maglumatlar binýadyny döretmek we alyp barmak maksady bilen, maddy-tehniki enjamlary, ygtyýarlandyrylan programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

21. LOT ¹ 404.
Ministrligiň merkezi edara binasynyň aýnalaryny we mermerlerini arassaçylyk serişdeleri bilen arassalamak.
Buýrujy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

22. LOT ¹ 410.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Serdar şäher ýaşaýyş jaý ulanyş trestine degişli köçeleriň ugrundaky yşyklandyryjylary çalyşmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

23. LOT ¹ 411.
Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň etrap-şäher jemagat hojalygy müdirlikleri üçin zerurlyk edýän esbaplary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

24. LOT ¹ 422.
Şäheriň ýaşaýyş toplumlarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň hem-de agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 müň m3 bolan «Gündogar» suw arassalaýjy desgasy) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

25. LOT ¹ 423.
Balkanabat şäherinde gurulýan 3 gatly, 18 öýli gulluk ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

26. LOT ¹ 429.
Wekilbazar etrabynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edara binasyny abatlamak üçin harytlary hem-de enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

27. LOT ¹ 432.
Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň edara binasynyň daş ýüzündäki wideodiwar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

28. LOT ¹ 433.
Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň ulgamyndaky web saýtlary güýçlendirmäge, goramaga, olara hyzmat etmek howpsuzlygyny üpjün etmek üçin programmalary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

29. LOT ¹ 434.
Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň edara binasynyň ýyladyjy we sowadyjy ulgamy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

30. LOT ¹ 435.
Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň edara binasyny üznüksiz tok çeşmesi bilen üpjün edýän (UPS) enjam üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

31. LOT ¹ 441.
«Türkmenbaşyagyzsuw» müdirliginiň lagym geçirijiler sehiniň suw geçirijiler gullugyna degişli, Awaza etrabynda ýerleşýän kuwwatlylygy bir gije-gündizde 70 000 m3 bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän kuwwatlylygy bir gije-gündizde 35 000 m3 hem-de Gyýanlydaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 50 000 m3 bolan deňiz suwuny süýjediji desgalar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

32. LOT ¹ 468.
Mary şäheriniň Togrulbeg köçesiniň ugrunda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryny ýylylyk bilen üpjün etmek maksady bilen, bug gazan jaýyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

33. LOT ¹ 469.
Şäheriň Atamyrat Nyýazow şaýoly, B.Hudaýnazarow, 2024-nji (Amyderýa), 2015-nji (Hoja Ahmet Ýasawy) köçeleri bilen çäklendirilen ýer böleginde seýilgäh zolagyny döretmek hem-de zolagyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

34. LOT ¹ 472.
Şäheriň 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň Ankara köçesinden B.Annanow köçesine çenli aralygyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

35. LOT ¹ 484.
Balkanabat şäherindäki Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

36. LOT ¹ 488.
Şäheriň ýaşaýyş toplumlarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň hem-de agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 000 m3 bolan «Gündogar» suw arassalaýjy desgasy) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

37. LOT ¹ 495.
S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 56-njy, 60-njy orta mekdepleriniň, Köneürgenç etrabyndaky 2-nji çagalar bagynyň ýyladyş ulgamlaryny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

38. LOT ¹ 500.
«Aşgabatýylylyk» trestiniň ýaşaýyş-jaý jemagat hojalygynyň desgalaryny hem-de Berkararlyk etrabynyň 6-njy kiçi etrapçasynyň bug gazanyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

39.LOT ¹ 502.
S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Şatlyk geňeşliginiň Täzebazar obasynda gurulýan 200 orunlyk medeniýet öýüniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

40. LOT ¹ 505.
Babadaýhan etrabyndaky 7-nji orta mekdebiň binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

41. LOT ¹ 509.
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky merkezi suw bekedinden milli syýahatçylyk zolagyndaky Hökümet rezidensiýasyna, «Awaza» kongresler merkezine hem-de sport toplumyna çenli suw geçirijiniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

42. LOT ¹ 513.
«Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky müdirliklerde goýberilýän agyz suwy we lagym ulgamlary boýunça edilýän hyzmatlara geçirilýän tölegleri sanly ulgam arkaly öz wagtynda amala aşyrmak hem-de hasabatlary talabalaýyk ýöretmek üçin gerek bolan häzirki zaman, dünýä ülňülerine laýyk gelýän enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

43. LOT ¹ 515.
Ministrligiň degişli bölümi üçin nikaplaýjy toplumy satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

44. LOT ¹ 517.
Olimpiýa şäherçesiniň binalarynyň we desgalarynyň sowadyjy ulgamyna tehniki taýdan hyzmat etmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.

45. LOT ¹ 528.
Ministrligiň maliýe-hojalyk ulgamy üçin niýetlenen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak we yzygiderli tehniki goldaw bermek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

46. LOT ¹ 530.
Gullugyň Balkan welaýatyndaky binalaryny, ýaşaýyş jaýyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

47. LOT ¹ 532.
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Ahal welaýatynyň çäginden geçýän böleginde elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

48. LOT ¹ 533.
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Ahal welaýatynyň çäginden geçýän böleginde elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

49. LOT ¹ 548.
«Parahat — 7/1» ýaşaýyş toplumynda 9 gatly, 54 öýli 1 sany, «Parahat — 7/3» ýaşaýyş toplumynda 9 gatly, 108 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

50. LOT ¹ 560.
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky merkezi suw bekedinden milli syýahatçylyk zolagyndaky Hökümet rezidensiýasyna, «Awaza» kongresler merkezine hem-de sport toplumyna çenli suw geçirijiniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

51. LOT ¹ 565.
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki merkezi hassahananyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

52. LOT ¹ 566.
Hojambaz etrabynyň Burdalyk geňeşliginiň yşyklandyryş ulgamy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

53. LOT ¹ 570.
Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň binalarynyň howalandyryjy, sowadyjy we ýyladyjy ulgamlaryna hem-de nasos göteriji enjamlaryna tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

54. LOT ¹ 571.
Institutyň binalar toplumynda häzirki zaman wideogözegçilik ulgamyny gurnamak üçin enjamlary we esbaplary satyn almak.
Satyn alyjy: degişli döwlet edarasy.

55. LOT ¹ 572.
Binalar toplumynda häzirki zaman wideogözegçilik ulgamyny gurnamak üçin enjamlary we esbaplary satyn almak.
Satyn alyjy: degişli döwlet edarasy.

Bäsleşik 2022-nji ýylyň 14-nji noýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda hem-de e.fineconomic.gov.tm internet sahypasyndan alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме