Ashgabat 2017

Türkmen estrada aýdymçysy Ilkinji ýyldyzlary ruhlandyrýar

Türkmen estrada aýdymçysy Ilkinji ýyldyzlary ruhlandyrýar
Türkmenistanyň zehinli ýaş aýdymçylarynyň biri Ahmet Atajanow indiki aýda geçjek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda dünýäniň dürli künjeklerinden geljek myhmanlary garşylamaga taýýarlyk görýän meýletinçilere meýletinçileriň ilçisi hökmünde ýüzlenip, Oýunlary üstünlikli amala aşyrmak üçin agzybir bir maşgala bolup jebislenmäge çagyrýar. 17-27-nji sentýabr aralygynda Merkezi Aziýa sebitinde geçirilýän iň uly köpugurly ýaryşynyň başlanmagyna bir...

Türkmen türgenleri medal gazanyp, bowling sportuny ösdürer

Türkmen türgenleri medal gazanyp, bowling sportuny ösdürer
Türkmenistanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi bilen ýurtda sportuň täze görnüşi ýörgünli bolup başlar, sebäbi türkmen türgenleri bowling sportunda hem üstünlikli çykyş etjekdiklerine berk ynanýarlar.  2014-nji ýylyň ahyrynda esaslandyrylan Türkmenistanyň Bowling federasiýasy döwlet derejesindäki ilkinji  çempionatyny 2015-nji ýylda geçirdi we geljekki milli ýygyndy topary üçin ussat türgenlerini saýlap seçmäge başlady.  Aşgabat 2017-de...

Türkmen 3x3 basketbol topary altyn medallaryň ugrunda

Türkmen 3x3 basketbol topary altyn medallaryň ugrunda
Soňky ýyllaryň dowamynda 3x3 basketbol oýny dünýä boýunça giňden ýörgünli boldy we köçelerde oýnalýan sport görnüşinden Olimpiýa sport görnüşine öwrüldi. Aşgabat 2017-de hem Aziýa yklymynyň iň naýbaşy toparlary jemlener we 7 günüň dowamynda özara ýaryşyp, köpçüligiň bar ünsüni özüne çeker. Basketbolyň kiçiräk görnüşi bolan bu sportuň tiz ýaýramagy hemmeleri haýran galdyrdy we 2020-nji ýylda geçiriljek indiki...

BAE-niň jiu-jitsu boýunça toparynyň maksady Aşgabat 2017-niň medallaryny gazanmak

BAE-niň jiu-jitsu boýunça toparynyň maksady Aşgabat 2017-niň medallaryny gazanmak
Birleşen Arap Emirlikleriniň  jiu-jitsu boýunça millli ýygyndy toparynyň sentýabr aýynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryndaky maksady medallarynyň sanyny artdyrmakdyr.  BAE-niň Jiu-jitsu federasiýasy häzirki wagtda 20 sany türgeni, şol  sanda 6 sany zenan türgeni taýýarlaýar we maksatnama girizilen söweş sport görnüşleriniň arasynda iň giň ýaýran söweş sungaty boýunça azyndan 10 sany medal...

“Aşgabat 2017” Oýunlarynyň nyşany dünýäniň iň beýik depeleriniň biri – Abu Ali ibn Sina nokadyna çykaryldy

“Aşgabat 2017” Oýunlarynyň nyşany dünýäniň iň beýik depeleriniň biri – Abu Ali ibn Sina nokadyna çykaryldy
Döwlet habarlar agentliginiň (TDH) hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň bilelikde guran “Dagyň depesine çykmak” taslamasynyň çäklerinde Aşgabatda geçiriljek iri halkara ýaryşlarynyň nyşany Türkmenistanyň iň belent dag gerişlerinde hem-de ýurdumyzyň her welaýatynyň ajaýyp ýerlerinde galdyryldy. Indi ýurdumyzyň Baýdagy hem-de “Aşgabat 2017” oýunlarynyň nyşany Pamir daglaryna syýahatyň...

Bosgunlaryň ýygyndy topary «Aşgabat 2017» oýunlaryna gatnaşarlar

Bosgunlaryň ýygyndy topary «Aşgabat 2017» oýunlaryna gatnaşarlar
Bu barada Türkmen döwlet habarlar agentliginiň habarçysyna Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlanmagyň Ýerine ýetiriji komitetinde aýdyldy. Aşgabat Aziadasynda bosgunlara wekiliýetiň baştutany, Keniýanyň olimpiýa çempiony Tegla Lurup ýol görkeziji bolar, şeýle hem ol BMG-nyň “Sport we parahatçylyk” taslamasynyň ilçisidir. Sportuň ylalaşdyryjylyk baýdagynyň astynda Olimpiýa raýdaşlygynyň ruhunda birleşen bosgunlar topary Merkezi Aziýada sportyň...

Türkmen taekwondoçylarynyň esasy maksady Aşgabat 2017-de medal gazanmak

Türkmen taekwondoçylarynyň esasy maksady Aşgabat 2017-de medal gazanmak
Türkmenistanyň taekwondo boýunça milli ýygyndy topary türkmen paýtagtynda 17-27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda hem medal almagy maksat edinip, ençeme kilometr ýol geçdiler. 14 türgenden ybarat bolan topar Tailand we Koreýa Respublikasynda güýçli depginde okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny geçip, taekwondo boýunça Dünýä çempionatyna gatnaşdy we Türkmenistana dolanyp geldi. Çempionata gatnaşan 5 erkek...

Türkmen welosipedçileriniň beýik maksatlary

Türkmen welosipedçileriniň beýik maksatlary
17-27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň welosport boýunça ýaryşlaryna gatnaşjak Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň sanawyna girýän 17 türgeniň sanawy mälim edildi. Türkmen paýtagtynda ýerleşýän Olimpiýa şäherjiginiň haýran galdyryjy Welotrek sport binasynda çykyş etjek topara hem ýaş zehinli türgenler, hem tejribesi uly bolan welosipedçiler girýär. Olaryň ählisi Aziýanyň we Okeaniýanyň...

Liwan futbolçylarynyň baş maksady Aşgabat 2017-de medal gazanmak

Liwan futbolçylarynyň baş maksady Aşgabat 2017-de medal gazanmak
Futzal oýnunyň soňky on ýylyň içinde dünýä ýüzünde ýörgünli bolanlygy 17-27-nji sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda ýokary derejeli toparlaryň birnäçesiniň gatnaşmagydyr. Kiçi futbol görnüşi bäş oýunçydan ybarat bolan iki toparyň gatnaşmagynda kiçiräk we adatça ýapyk binada ýerleşýän meýdançada oýnalýar. Futboluň uly görnüşinde meşhurlyk gazanan sport ýyldyzlarynyň ençemesi...

Milan Kotaras: basketbol boýunça ýygyndy toparyň V Aziadada üstünlik gazanmaga mümkinçiligi bar

Milan Kotaras: basketbol boýunça ýygyndy toparyň V Aziadada üstünlik gazanmaga mümkinçiligi bar
Geçen ýylyň sentýabrynda serbiýaly hünärmen Milan Kotaras “Olimpiýa raýdaşlygy” maksatnamasynyň çäklerinde Aşgabatda bäsketbol toparlarynyň tälimçileri üçin okuw geçdi. Ýedi günliük okuw-türgenleşigini Halkara basketbol federasiýasyň ýardam bermeginde Halkara olimpiýa komiteti gurnady. Şol döwürde milli basketbol federasiýasy serbiýaly tälimçi bilen hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp masalahatlaşdy. Şu ýylyň fewralynda bolsa Türkmenistanyň basketbol milli federasiýasy Milan bilen 3х3 formatda...

Ýerine ýetiriji komiteti “Hyundai Engineering” kompaniýasyny Oýunlaryň resmi hemaýatkäri diýip yglan etdi

Ýerine ýetiriji komiteti “Hyundai Engineering” kompaniýasyny Oýunlaryň resmi hemaýatkäri diýip yglan etdi
V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Hyundai Engineering” kompaniýasynyň Aşgabat 2017-niň guramaçylygyna resmi hemaýatkär hökmünde gatnaşýandygyny buýsanç bilen yglan etdi. “Hyundai Motor Group” toparyna girýän “Hyundai Engineering” kompaniýasy dünýäde öňdebaryjy Koreýaly kompaniýalaryň biridir. Hemişe üýtgäp durýan dünýä ykdysadyýetinde  “Hyundai Engineering” kompaniýasy döwrüň talaplaryna tiz jogap bermäge we islendik ýagdaýlara garamazdan, durnukly ösüşe tarap...

Aşgabat 2017-de türkmen ýüzüjileri üstünlik gazanarmyka?

Aşgabat 2017-de türkmen ýüzüjileri üstünlik gazanarmyka?
Sentýabr aýynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçiriljek gysga aralyga ýüzmek boýunça ýaryşa badalga berlende, türkmen janköýerleri 11 türgenden ybarat bolan Türkmenistanyň ýüzüjiler ýygyndy toparyndan uly üstünliklere garaşýarlar. Şeýle hem, toparyň 8 sany erkek we 3 sany zenan türgenleriniň ýeňişlerine, milli rekordlary täzelemegine hem-de şahsy rekordlary goýmagyna garaşylýar. Topar agzalary gazanan ýeňişleriniň...

Türkmenistanyň Merkezi banky Aziada-2017-niň hormatyna ýadygärlik şaýylaryny çykardy

Türkmenistanyň Merkezi banky Aziada-2017-niň hormatyna ýadygärlik şaýylaryny çykardy
Türkmenistanyň Merkezi banky Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli her haýsysynyň nominaly 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullaryndan durýan ýadygärlik şaýy pullar toplumyny çykardy. Şaýy pullaryň ikisiniň hem ýüz tarapynyň merkezinde öňümizdäki Oýunlaryň nyşanynyň şekili ýerleşdirildi. Nyşanyň aşaky sag böleginde “Türkmenistan Aşgabat 2017” diýlen filigran ýazgysy, nyşanyň sag tarapy...

Mongoliýa Aşgabatdaky 3x3 basketbol boýunça ýaryşyň altyn medallaryna dalaş edýär

Mongoliýa Aşgabatdaky 3x3 basketbol boýunça ýaryşyň altyn medallaryna dalaş edýär
Aşgabat şäherinde 17-27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde iň meşhur ýaryşlaryň biri bolan 3x3 basketbol ýaryşy üçin meýdança bireýýäm taýýar. 2020-nji ýylda geçiriljek indiki Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna sportuň bu görnüşiniň girizilmegi bilen 3x3 basketbol dünýä ýüzünde has giň meşhurlyga eýe boldy. Gündogar Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryň biri Merkezi...

Türkmen bilýardçylarynyň ýygyndy toparyny Aziada Ýernar Çimbaýew taýýarlaýar

Türkmen bilýardçylarynyň ýygyndy toparyny Aziada Ýernar Çimbaýew taýýarlaýar
„Älemgoşar“ klubyna golaýlaşanyňdan bilýard şarlarynyň sesi gelýär, bu bolsa dürli tilsimlerini öwrenýändiklerine şaýatlyk edýär. Wagtal-wagtal bilýard stoluna gelip suratlara, shemalara syn edýärler. Olary gazagystanly hünärmen, rus bilýardy boýunça dünýäniň çempiony Ýernar Çimbaýew taýýarlaýar, onuň kömekçisi, türkmenistanly Şirgaly Babaýew dagy türgenleriň ýanyna golaý baryp, olaryň oýnuna syn edýärler. Türkmenistanyň Bilýard federasiýasynyň ýolbaşçysy, ýygyndy toparyň kapitanyň Batyr...