Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

Rejepbaý Rejebow «Janköýerlere hoşallyk bildirýärin»

Rejepbaý Rejebow «Janköýerlere hoşallyk bildirýärin»

Erkekleriň arasynda 81 kilograma çenli agram derejesiniň A topary Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň 5-nji noýabrdaky ýaryşlarynyň iň gyzyklysy boldy diýsek ýalňyşmarys. Ýok, munuň sebäbi...
Ýulduzyň kümüş öwüşgini

Ýulduzyň kümüş öwüşgini

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň wekili Ýulduz Jumabaýewanyň paýtagtymyzda geçirilýän dünýä çempionatynda 45 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, bürünç medala mynasyp bolandygyny habar...
“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

Häzirki wagtda “Wi-Fi” arkaly internetden peýdalanýanlaryň sany günsaýyn artýar we käte olarda “ ‘Wi-Fi’ internet haýal işlände näme etmeli?” diýen sorag döreýär. “Türkmenportal” bu sorag boýunça...
TÝL ― 2018: 23-nji tapgyryň netijeleri

TÝL ― 2018: 23-nji tapgyryň netijeleri

Tapgyryň esasy aýratynlyklary:    9 gol: Tapgyrda derwezelere 9 pökgi geçirildi, şeýlelikde, möwsümdäki ähli gollaryň sany 212-ä çykdy. 85 golçy: Şu tapgyrdan soň, möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sany 85-e...
 “Maşgala” atly bank karty

“Maşgala” atly bank karty

Türkmenistanyň ähli banklarynda “Maşgala” atly täze bank kart hyzmaty hödürlenýär. “Maşgala” atly bank karty näme we beýleki kartlardan tapawutlyklary barada gürrüň bereris. “Maşgala” bank karty näme? “Maşgala”...
Türkmenistanda nähili awtoulaglary sürýärler

Türkmenistanda nähili awtoulaglary sürýärler

Soňky on ýylda, Türkmenistanda ýeňil awtoulaglaryň sany güýçli deginde artdy. Ýollarda her-dürli awtoulag markalaryna duş gelse bolýar. Ykdysady nukdaý nazardan awtoulaglar, transport ulgamynyň herekediniň uly...
Goýum karty näme?

Goýum karty näme?

Türkmenistanyň ähli banklarynda “Goýum karty” atly täze hyzmat hödürlenýär. “Goýum karty” näme we beýleki kartlardan tapwutlyklary barada gürrüň bereris. “Goýum karty” näme? “Goýum karty”  - "Altyn Asyr"...
Telefonlara antiwirus gurnamak zerurmy?

Telefonlara antiwirus gurnamak zerurmy?

Kompýuterlere antiwirus gurnalmagynyň zerurdygyny eýýäm mekdep okuwçylaryndan başlap uly ýaşlylara çenli köp adamlar bilýär. Köpimiziň kompýuterinde antiwirus bar we olaryň maglumat binýadyny (maglumat bazasy) yzygiderli...
Internetiň tizligini nädip barlamaly?

Internetiň tizligini nädip barlamaly?

Häzirki zaman tehnologiýalaryň ösmegi bilen bir hatarda internet ulgamy hem günsaýyn ösýär. Muňa mysal edip, ýurdumyzyň ähli künjeginde internetiň elýeter bolmagyny, ilatymyzyň kompýuter we internet...
Siz salgytlar barada näme bilýärsiňiz?

Siz salgytlar barada näme bilýärsiňiz?

Bu makalada biz siz bilen maliýe sowatlylygyň bölümi bolan, salgytlar we onuň görnüşleri hem-de göterim derejeleri barada gürrüň ederis. Bir - birinden tapawutly  bolan salgytdan...
Türkmenistanyň meşhur 11 sany onlaýn hyzmatlary

Türkmenistanyň meşhur 11 sany onlaýn hyzmatlary

Internet ulgamynyň ulanyjylarynyň sanynyň artmagy bilen, soňky wagtlarda olar üçin köp mümkinçilikler döredilýär, ýagny täze we peýdaly programma üpjünçilikler we web saýtlar taýýarlanylýar. Bularyň kömegi...
Telewizor bilen telefony nädip baglamaly? (Screen mirroring)

Telewizor bilen telefony nädip baglamaly? (Screen mirroring)

Köpimizde şular ýaly ýagdaýlar bolan bolsa gerek: öýde üýşmeleň wagty çagalarymyzyň ýa-da özümiziň başdan geçiren şatlykly pursatlarymyzy hemme kişä görkezmek isländiris. Şunuň ýaly ýagdaýlarda näme...
«PES 2019» 29-njy awgustda, «FIFA 19» bir aý soň

«PES 2019» 29-njy awgustda, «FIFA 19» bir aý soň

Döwrebap tehnologiýa bize çäksiz mümkinçilikleri, şol sanda futbolyň dünýä belli ýyldyzlaryny özümiz dolandyryp bilmek mümkinçiligini berdi. Elbetde, biz muny meşhur kompýuter oýunlarynyň üsti bilen amala...