Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

Futbol, TÝL - 2019: 6-njy tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Futbol, TÝL - 2019: 6-njy tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Ýaryş tertibi: «Ahal» 5/15; «Nebitçi» 6/9; «Şagadam» 5/8; «Altyn asyr» 3/7; «Energetik» 5/7; «Köpetdag» 5/6; «Merw» 5/3; «Aşgabat» 6/3. Iň köp ýeňiş gazanan toparlar:...
TÝL - 2019: 5-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL - 2019: 5-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Ýene minimal hasaplar: Bäşinji tapgyr hem dördünji tapgyra meňzeş boldy. Duşuşyklaryň üçüsi hem haýsydyr bir toparyň ýeňşi bilen tamamlandy. Ýöne ýeňijilere garşydaşlaryndan has...
Futbol, TÝL - 2019: dördünji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Futbol, TÝL - 2019: dördünji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: «1-likleriň» berekedi: Tapgyrdaky ähli duşuşyklaryň netijelerine serediň, «1-likden» ýokary san görmersiňiz. Utuklar: Dördünji tapgyrdan soň: «Ahal» 3/9, «Şagadam» 3/7, «Nebitçi» 4/6, «Altyn asyr» 2/4,...
Internetde elektron poçtany (e-mail) nädip açmaly

Internetde elektron poçtany (e-mail) nädip açmaly

Elektron poçta ýa-da “e-mail” – bu adaty poçtanyň elektron görnüşi. Elektron poçtanyň adaty poçtadan ýeke-täk tapawudy – onuň elektron tory arkaly işlemegi. Makalamyzda internet elektron...

Sambo: Aşgabatda dünýä çempionaty geçiriler

Halkara sambo federasiýasynyň prezidentiniň Gahryman Arkadagymyzyň adyna ýazan gutlag hatynda aýdylyşy ýaly, 2020-nji ýyldaky sambo boýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçiriler. Halkara ýaryşlaryň ençemesini ýokary derejede...
Telekeçilik işine nädip başlamaly?

Telekeçilik işine nädip başlamaly?

Telekeçilik näme? Nädip telekeçi bolmaly? Telekeçiligi nähili resmileşdirmeli? Bu soraglara jogap bermek üçin size bu makalany hödürleýäris. Telekeçilik näme ? Telekeçilik düşünjesi, Telekeçilik işi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň...
Aşgabatda guruljak welosiped binasy barada maglumatlar

Aşgabatda guruljak welosiped binasy barada maglumatlar

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 22-nji fewralynda bolup geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiziň Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýoly bilen Bekrewe köçesiniň çatrygynda Welosiped binasyny gurmak hakyndaky Karara gol...
Türkmenistanyň importy we ekspordy

Türkmenistanyň importy we ekspordy

Türkmenportal, Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygyny seljerme maksady bilen, 2018-nji ýylyň importynyň we eksportynyň gysgaça synyny geçirdi*. Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 2018-nji ýylda 16 973,8  million ABŞ...
Aziýa kubogy ― 2019 we Türkmenistanyň milli ýygyndysy barada

Aziýa kubogy ― 2019 we Türkmenistanyň milli ýygyndysy barada

Sport synçysy Merdan Baýadow bilen «Biznes reklama» gazetiniň işgäri Mätgurban Mätgurbanowyň özara söhbetdeşligi. Bilşimiz ýaly häzirki wagtda Birleşen Arap Emirliklerinde tutuş Aziýany tolgundyrýan uly futbol baýramy, ýagny...
Aziýa futboly - 2018-nji ýyl

Aziýa futboly - 2018-nji ýyl

Ýazkynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasy öz resmi saýtynda yklym futbolynyň 2018-nji ýyldaky esasy wakalaryna bagyşlanan makalany ýerleşdirdi. Makalada “Altyn asyryň” AFK-nyň kubogynyň finalyna çenli baryp ýetmegi...
2019-njy ýylda bolup biljek esasy futbol wakalary

2019-njy ýylda bolup biljek esasy futbol wakalary

Bu çaklama-makalada Konteniň “Mançester Ýunaýetiň” başyna geçip biljegi ýa-da Messiniň 6-njy gezek “Ballon d’Ory” gazanmagy başarjakdygy ýaly birtopar mümkin bolup biläýjek çaklamalar ýerleşdirilýär. Özi-de bu...
2018: MÖHÜM SPORT WAKALARY

2018: MÖHÜM SPORT WAKALARY

2018-nji ýylda ähli ugurlarda bolşy ýaly, sport ulgamynda-da iňňän uly ösüşler gazanyldy. Güneşli diýarymyzda iri halkara ýaryşlary geçirildi. Türkmen türgenleri birnäçe halkara ýaryşlarda netijeli çykyş...
Aziýa kubogy - 2019. 44 aý ozal başlan hereket

Aziýa kubogy - 2019. 44 aý ozal başlan hereket

Futbol boýunça Aziýa kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galdy. Emma şu ýaryşy geçirmegiň ilkinji ädimleri mundan 44 aý ozal başlapdy....
Bir möwsüme nazar aýlap

Bir möwsüme nazar aýlap

“Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýyly türkmen sporty, şol sanda türkmen futboly üçin hem düşümli ýyllaryň biri boldy. Bu düşümi, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň bassyr...
Tölegsiz antiwiruslar barada

Tölegsiz antiwiruslar barada

Käte öýdäki kompýuterlerimize antiwirus gurnamak zerurlygy ýüze çykýar. Öý kompýuterleri üçin antiwirus satyn almaklyk käbir adamlara artykmaç çykdajy hem bolmagy mümkin. “Türkmenportal” birnäçe meşhur, tölegsiz antiwiruslaryň...