Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

Welotrek: Çikagodan Aşgabada 128 ýyllyk ýol

Welotrek: Çikagodan Aşgabada 128 ýyllyk ýol

Şu ýyl welotrek boýunça ilkinji dünýä çempionatynyň geçirilenine 126 ýyl bolýar. Höwesjeňleriň arasyndaky ilkinji çempionat 1893-nji ýylda ABŞ-nyň Çikago ştatynda geçirilipdir. Ony Halkara welosport birleşigi...
Paýhas oýunlary bilen meşgullanýan türgenlere peýdaly  önümler

Paýhas oýunlary bilen meşgullanýan türgenlere peýdaly önümler

ХХI asyr ekologiki  meseleleriň, ýagny howanyň üýtgemegi, atmosfera zyňylýan galyndylaryň artmagy, bioritmiň üýtgemegi (caltlaşmagy), gibrid önümleriň köpelmegi bilen häsiýetlenýär. Babadaýhanlarymyz ilaty sagdyn iýmit önümleri bilen...
Türkmenistanda gündelik peýdaly “online” hyzmatlar

Türkmenistanda gündelik peýdaly “online” hyzmatlar

Soňky wagtlarda ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Muňa mysal hökmünde, gündelik durmuşda ähli adamlara peýdaly bolup biljek, olaryň işlerini ýeňilleşdirjek “online”...
Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Bi­ziň kö­pimiz be­jer­gi­de ulan­ýan der­man­la­ry­my­zy süýt bi­len içip, onuň be­je­riş tä­si­rini azald­ýan­dy­gy­myz ha­kyn­da pi­kir eden däl­di­ris. Bu ugur­da bar­lag ge­çi­ren alym­lar der­man ka­bul edi­len­de,...
Reňkleriň täsin dünýäsi

Reňkleriň täsin dünýäsi

Reňkleri anyk saýgaryp bilmeýän adamlar adaty görüş ukyply adamlara garanyňda, gije has gowy görýärler. * * *  Gök reňk dünýädäki iň gowy görülýän reňkleriň biridir. Ýer ýüzüniň...
«Ter önüm» — altyn nyşanyň eýesi

«Ter önüm» — altyn nyşanyň eýesi

29 — 30-njy maýda Hindistanyň Bombeý şäherinde «Mangolar, möwsümleýin miweler we gök önümler» atly forum geçirildi. Hindistanyň Söwda we senagat döwlet ministrligi, Söwda-senagat döwlet federasi-...
Welosport: iki ýylda ikinji rekord

Welosport: iki ýylda ikinji rekord

Bütindünýä welosiped gününiň öňüsyrasynda, has takygy, 1-nji iýunda türkmenistanly welosiped söýüjiler täsin dünýä rekordyny goýdular. «Guinness World Records» kompaniýasynyň resmi wekili Şeýda Subaşi Gemijiniň hem...
Çagalary goramagyň halkara gününiň taryhyndan

Çagalary goramagyň halkara gününiň taryhyndan

Çagalar güni Doktor Çarles Leonard tarapyndan 1856-njy ýylyň iýun aýynyň 2-nji duşenbe güni bellenilip başlady. Çagalar güni resmi ýagdaýda milli baýram hökmünde ilkinji gezek 1929-njy...
TÝL - 2019: 11-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL - 2019: 11-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Indi ýeňilmedik topar ýok: «Altyn asyr» bilen «Ahal» möwsümde ilkinji gezek garşydaşlaryndan ýeňildiler. Indi çempionatyň 27-nji möwsüminde ýeňilmedik ýekeje topar hem galmady. 48 golçy,...
Bedenterbiýe meşhur adamlaryň durmuşynda

Bedenterbiýe meşhur adamlaryň durmuşynda

Şükür bagşy at münmegi, atly gezelenç etmegi, pyýada ýöremegi diýseň halaýan eken. Şonuň üçin hem ol Kaka etrabynyň Duşak obasynda ýaşasa-da, Gökdepe, Baharly, Sarahs,Tejen, Mary, Wekilbazar...
Windows Virtual Desktop

Windows Virtual Desktop

“Microsoft” kompaniýasy birnäçe wagtdan bäri adaty kompýuterleriň (PC) oruntutaryny taýýarlap gelýär. Ýaňy ýakynda ulanyjylar täze “Windows Virtual Desktop” önümi bilen tanyşdyryldy. “Windows Virtual Desktop” – “Microsoft”...
Halk lukmançylygyndan maslahatlar

Halk lukmançylygyndan maslahatlar

Azganlylyk. Şugundyry arassalap, böleklere bölmeli. Olary 3 litrlik banka salyp, üstünde 1 nahar çemçesi duz we şeker atmaly. Soňra banka dolýança gaýnag suw guýup, üç günüň...
TÝL - 2019: 7-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL - 2019: 7-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Ýaryş tertibi: «Ahal» 7/17; «Şagadam» 7/12; «Energetik» 6/10; «Nebitçi» 7/10; «Altyn asyr» 4/8; «Köpetdag» 7/7; «Merw» 6/3; «Aşgabat» 6/3. Ýene iki topar ilkinji menzilde:...
Türkmen hüwdüsi

Türkmen hüwdüsi

Hüwdi - halk döredijiligiň görnüşi bolup, esasan hem enelerimiz tarapyndan çagalara aýdylýan aýdym äheňli goşgylar. Hüwdüler - medeni mirasymyz, özünde pendi-nesihatlary jemleýän setirler, aňyrsynda çuňňur...