Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Biziň her birimiziň nerwlerimizi rahatlandyrmak we “bugymyzy çykarmak” üçin ýönekeý we elýeterli usullar bar. Iýiň Adam aç bolan ýagdaýynda has-da stresse duçar bolýar. Adam dok bolanda durmuşyň...
Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Köplenç çagalaryň ejeleri çaganyň ýadow bolsa, pallasalar, gözlerini sürtse, ýadawlkdan aglasa hem uzak wagtlap ýatyp bilmeýandigi meselesine duçar bolýarlar. Uklamak wagty gelse, çagany bolsa ýatyryp bolmadyk...
Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň 10 sany esasy bilmeli zatlary

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň 10 sany esasy bilmeli zatlary

Çagalar günme gün ösmän, olar sagatma-sagat ösýärler. Psihologlar käbir häsiýetleri çaga kiçilikden öwretmegi maslahat berýärler. Ata-eneler köplenç çaga näme öwredýärler? “Ýoly gyzyl reňkde geçmeli däl”, “sag...
Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol

Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol

Sentýabr aýynyň 29-yna Astrahan şäherinde Russiýada ilkinji gezek Hazar deňzine çykalgasy bolan Hazarýaka döwletleriniň Sammiti geçiriler, oňa bäş döwletiň bäştutanlary gatnaşarlar.  Bu döwletler-Russiýa, Azerbaýjan, Eýran,...
Где и как живут туркмены за границей

Где и как живут туркмены за границей

Об истории, культуре и быте туркменского народа написано много. Но они, в основном касаются туркмен, которые проживают на территории современного Туркменистана, или на территории стран...