Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

20-nji iýul Küşt oýnunyň halkara güni

20-nji iýul Küşt oýnunyň halkara güni

Küşt – gadymy akyl-paýhas oýnudyr.  Takmynan,  2000 ýyl mundan öň ýüze çykan bu oýun Hindistanda dörän diýlip hasap edilýär. Al-Biruni “Hindistan” atly kitabynda küşt oýnuny...
Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede hamallar, hemişe bolşy ýaly, öz saglyk ýagdaýyna, aýratyn hem agramlaryna ünsli bolmalydyrlar. Siziň agramyňyzyň çalt artmazlygy üçin berhiz saklamak maslahat berilýär....
TÝL - 2019: iki aýlawdan soň käbir gyzykly hasaplamalar

TÝL - 2019: iki aýlawdan soň käbir gyzykly hasaplamalar

Iýulyň 7-nji gününde Aşgabatdaky «Nusaý» stadionynda geçirilen «Aşgabat» ― «Altyn asyr» duşuşygy (7-nji tapgyryň galdyrylan oýny) bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda ýoluň ýarysy geçildi....
Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede saglygyňyz hakynda alada etmegiňiz gerek. Zyýanly endiklerden saplanmak, saglyga ýaramaz täsir edýän işlerden daşda durmak bilen özüňizi oňat duýup bilersiňiz. Iýip-içýän...
Taryhda şu gün: 7-nji iýul

Taryhda şu gün: 7-nji iýul

1607-nji ýylda ilkinji gezek Angliýada “God Save the King” atly döwlet senasy ýaňlandy. 1668-nji ýylda Isaak Nýuton ilkinji gezek ylymda magistr derejesini aldy. 1846-njy ýylda Amerikanyň Birleşen...
Gyzykly Bolliwud. Eşidipmidiňiz?

Gyzykly Bolliwud. Eşidipmidiňiz?

Meşhur hindi aktýor we aktrisalarynyň çyn atlary: Akşaý Kumar – Rajiw hari Om Bhatiýa; Rajeş Hanna – Rawi Kapur; Sanni Deol – Ajaý Singh Deol;...
Öz derwezäňe pökgi geçirmegiň (awtogolyň) taryhy

Öz derwezäňe pökgi geçirmegiň (awtogolyň) taryhy

Öz derwezäňe urlan gol, ýa-da başgaça “awtogol” futbolda ýygy-ýygydan bolup durýar. Emma şeýle zady eden oýunça uly pul baýragy berlen ýagdaý hem bolup geçipdir. 1974-nji ýylyň dünýä...
Futbol, TÝL - 2019: 12-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Futbol, TÝL - 2019: 12-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: 54 golçy: Şu tapgyrdan soň möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sany 54-e çykdy. Tapgyrda sanawa bir futbolçy ― «Köpetdagdan» Döwletmyrat Seýitmuhammedow goşuldy. 6 gol: Tapgyrda derwezelere...
Eliňi ber, saglygyňy bilip bereýin

Eliňi ber, saglygyňy bilip bereýin

Elleriň ýagdaýyndan, temperaturasyndan, derisiniň görnüşinden çen tutup, haýsydyr bir keseliň döräp başlandygyny güman edip bolýar. Keseliňizi irki döwründe ýüze çykarmak isleseňiz, elleriňizi ünsli synlaň. Aýalar Aýalaryň gaty...
Aşgabat siti ― şäher içindäki şäher

Aşgabat siti ― şäher içindäki şäher

Siz Türkmenistanyň Prezidentiniň Aşgabat şäheriniň demirgazygynda guruljak täze şäheriň taslamasy bilen tanşandygy baradaky habarymyzy eýýäm şu gün irden okan bolsaňyz gerek. Bu ýerde amala aşyryljak...
Maglumatlary belläp almagyň peýdalary

Maglumatlary belläp almagyň peýdalary

Tehnologiýanyň ösmegi bilen XXI asyrda adamlar köp adaty zatlardan ýüz öwrüp, tehnologiýanyň iň soňky gazananlaryna örklenäýjek ýaly görünse-de, adatylyk babatynda müňýyllyklardan ybarat ömri bolan kitap,...
TÝL - 2019: 14-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL - 2019: 14-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Hasaba görä: Hasaba görä, çempionatyň ýarysy tamamlandy, ýöne öňde ätiýaçdaky günler bar. Elbetde, ol günleriň içi duşuşykdan doly. Şonuň üçin tomsuň gyzgyn günlerinde...

Köpçüligiň öňünde nädip täsirli çykyş etmeli?

- Myrat, sen ertirki geçiriljek baýramçylyk dabarasynda çykyş edip, söz sözlemeli... Ýolbaşçysynyň aýdan soňky sözleri Myradyň gulagyna ilmedi. Onuň bar ünsi “çykyş edip, söz sözlemeli” diýlen...
Hasap-synag döwrüniň täleýnamasy

Hasap-synag döwrüniň täleýnamasy

Ha­sap-sy­nag möw­sü­min­de mu­gallym­lar sy­nag tab­şyr­ma­ga ge­len ta­ly­byň haý­sy ýyl­dy­zyň as­tyn­da do­g­lan­dy­gy ba­ra­da-ha as­la pi­kir et­me­ýän bol­sa­lar ge­rek. Tu­tuş ýarym­ýyl­ly­gyň...
Ylgamak we saglyk

Ylgamak we saglyk

Täze  Zelandiýada 1961-nji ýylda ýeňil atletikaçylaryň çäginde dünýäde ilkinji bolup “Djoging” (ýuwaşjadan  birsydyrgyn ylgamak) topary emele geldi. Türkmenistanda ilkinji ylgaýjylar kluby Aşgabat şäherinde geçen asyryň...