Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet saparyna

Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet saparyna

Häzirki wagtda Singapur Aziýa — Ýuwaş ummany sebitinde esasy maliýe, ykdysady we nebitgaz merkezleriniň biri hökmünde hakykatdan-da ykrar edilýär. Singapur ösen bazar ykdysadyýeti bolan we dünýäde...
Hüwdi näme?

Hüwdi näme?

Hüwdi - halk döredijiligiň görnüşi bolup, esasan hem enelerimiz tarapyndan çagalara aýdylýan aýdym äheňli goşgylar. Hüwdüler - medeni mirasymyz, özünde pendi-nesihatlary jemleýän setirler, aňyrsynda çuňňur...
"Nejebiň içdigi kyrkda bir jamdyr"

"Nejebiň içdigi kyrkda bir jamdyr"

“Nejep oglan” dessanynda Nejebiň näderejede ussat sazanda bolup ýetişenliginiň esasy sebäplerniň biri,  edil beýleki dessan gahrymanlary ýaly düýşüne erenleriň girip pata bermegidir. Ýöne asly Genji-Garabagly...
Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Birinji Hazar ykdysady forumynyň birinji gününe aýratyn öwüşgin beren Hazar innowasiýa tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy ― 2019» atly halkara awtosergi aýratynlyklara baý boldy....
TÝL - 2019: 15-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL - 2019: 15-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Üçünji aýlawyň başlangyjy: 15-nji tapgyr şol bir wagtyň özünde çempionatyň üçünji aýlawynyň, başgaça aýtsak, ikinji ýarymynyň başlangyjydyr. Ýakubow ― 59-njy golçy: «Şagadamdan» Hydyr Ýakubow...
Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Hamallar geljek hepdede seljerme işleri bilen köpräk meşgul bolmaly bolarlar. Siziň üçin geljek hepde maliýe meseleleri babatynda biraz çylşyrymly bolar. Maşgala býujetiňizde serişdeleriň...
Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Ýokary okuw mekdebine giriş snagy durmuşymyzda ykbal kesgitleýji öwrümleriň biri bolup durýar. Şonuň üçin hem biziň her birimiz bu synagda ýokary netijeleri gazanyp, talyplyk bagtyna...
Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synagyň boljak güni golaýladygyça ony gaýgy etmeýän, synagyň nähili geçjekdigi barada aladalanmaýan, soraglaryň bilýän temalaryndan düşmegini dilemeýän, eliniň aýalarynyň içi derläp, uludan-uludan dem almaýan, öz-özüne...
Muny bilmek peýdaly: «Windows 10»-da gijeki iş tertibi

Muny bilmek peýdaly: «Windows 10»-da gijeki iş tertibi

Agşamlaryna, garaňkyda kompýuter başynda işläp gören bolsaňyz gerek. Yşygy örän ýagty bolan ekranda hat ýazmak ýa-da dürli işler bilen meşgullanmak gözüňiziň ýadamagyna eltýär. Şular ýaly...