Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

Где и как живут туркмены за границей

Где и как живут туркмены за границей

Об истории, культуре и быте туркменского народа написано много. Но они, в основном касаются туркмен, которые проживают на территории современного Туркменистана, или на территории стран...
Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol

Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol

Sentýabr aýynyň 29-yna Astrahan şäherinde Russiýada ilkinji gezek Hazar deňzine çykalgasy bolan Hazarýaka döwletleriniň Sammiti geçiriler, oňa bäş döwletiň bäştutanlary gatnaşarlar.  Bu döwletler-Russiýa, Azerbaýjan, Eýran,...
Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň 10 sany esasy bilmeli zatlary

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň 10 sany esasy bilmeli zatlary

Çagalar günme gün ösmän, olar sagatma-sagat ösýärler. Psihologlar käbir häsiýetleri çaga kiçilikden öwretmegi maslahat berýärler. Ata-eneler köplenç çaga näme öwredýärler? “Ýoly gyzyl reňkde geçmeli däl”, “sag...
Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Köplenç çagalaryň ejeleri çaganyň ýadow bolsa, pallasalar, gözlerini sürtse, ýadawlkdan aglasa hem uzak wagtlap ýatyp bilmeýandigi meselesine duçar bolýarlar. Uklamak wagty gelse, çagany bolsa ýatyryp bolmadyk...
Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Biziň her birimiziň nerwlerimizi rahatlandyrmak we “bugymyzy çykarmak” üçin ýönekeý we elýeterli usullar bar. Iýiň Adam aç bolan ýagdaýynda has-da stresse duçar bolýar. Adam dok bolanda durmuşyň...
Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?

Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?

Bimahal çagy çüýrän dişiň agyrysy azar berýär. Öýde agyryny aýyrýan derman hem ýok. Diş lukmanynyň ýanyna gitmegi bolsa irdene çenli goýmasaň, başga alaç ýok. Näme...
Howpsuzlyk kemerleri — ömürleriň halasgäri

Howpsuzlyk kemerleri — ömürleriň halasgäri

Dürli ýol-ulag hadysalarynyň öwrenilmegi olarda köplenç halatda adamlaryň ulagyň içinde, agdarylma ýa-da çaknyşma sebäpli ulag serişdesiniň duýdansyz tizliginiň peselmegi netijesinde şikes alýandygyny mälim etdi. Awtoulagyň...
Gradusnik döwülse näme etmeli?

Gradusnik döwülse näme etmeli?

Her günki ýaşaýyş durmuşda biziň bagtymyza simap bilen zäherlenmek mümkinçiligi az. Ýöne şeýle bolsa-da biz simaply gradusniklary ulanýançak (belki ony eýýam elektron görnüşine çalyşmaly wagty...
Ösmek üçin näme etmeli?

Ösmek üçin näme etmeli?

Ösüp barýan bedene ýokum, has-da mal ýokumy, şeýle-de aminoturşulyklar, kalsiý, kaliý we witaminler aýratyn-da gerek. Hoz uglerodlaryň siňmegini peseldýär we güýç berýär. Hozy kaşalara we witaminli...
Çagalar we ulular näçe wagtlap ýatmaly?

Çagalar we ulular näçe wagtlap ýatmaly?

Milli uky gaznasynyň hünärmenleri (National Sleep Foundation), täjirçilik bolmadyk gurama, onuň uky bilen bagly wakalary öwrenmekde 25 ýyl tejribesi bar, adamlaryň dürli ýaşda uka näçe...
Çagany emdirmek ony geljekde has akylly we bay eder

Çagany emdirmek ony geljekde has akylly we bay eder

The Guardian neşiri şular barada habar berýär: çagany emdirmek onuň uly ýaşanda IQ (akyl ýetiş ösüşi) has uly derejede bolmagyna ýardam berýär. Braziliýanyň alymlary uly möçberli...
Öýi nädip çaga üçin howpsuz etmeli?

Öýi nädip çaga üçin howpsuz etmeli?

Çagalary şikeslerden we başga erbetçilikerden goramak üçin köp usullar bar. Hususanda, onuň üçin bizi gurşap alýan şertlerde gizlenip duran we bolup biläýjek howpy takyk bellemeli....
Bambuk :öý şertlerinde gözegçilik etmegi we ösdürilmegi

Bambuk :öý şertlerinde gözegçilik etmegi we ösdürilmegi

Köp ýüzýyllyklaryň dowamynda bambuk (hindigamşy) Günorta-Gündogar Aziýada keramatly ösümlik diýip hasaplanylýar, ondan dürli doga-tumarlar ýasalýardy, olar hem öz gezeginde eýelerine ähli islegleriniň hasyl bolmagyna we durmuş...
Awtoulagy howpsuz sürme

Awtoulagy howpsuz sürme

Awtoulagyň rulynda bolan wagtyňyz siziň daş töweregiňizdäki ýol hereketine gatnaşyjylar özlerini hemişe biri-birine meňzeş alyp bararlar diýip umyt etmäň.  Ýolda hemişe hemmelerden öň boljak we...
Ertirlik üçin energiýa

Ertirlik üçin energiýa

Käbir adamlar işe baýramçylyga gelen ýaly bolup bütin gün ýöredilen ýaly zähmet çekýär. Beýlekiler bolsa gamgyn, ukydan doýmadyk ýaly we irdenden ýadaw ýaly görünýärler.  Bu...
ÝOKARY LIGADA 14-NJI TAPGYR: ÇAKLAMALAR, PIKIRLER

ÝOKARY LIGADA 14-NJI TAPGYR: ÇAKLAMALAR, PIKIRLER

«Energetik» — «Balkan» (28-nji maý) Tapgyryň açylyş duşuşygynda geçen tapgyrda «Daşoguzy» uly hasap bilen utup, möwsümiň rekordyny goýan «Balkan» Ýokary liga ilkinji gezek çykýan «Energetige» mynasyp...