Soňky habarlar

Arhiw

Dt 78 akylly sagat

0
2534
Eýesi:
Asia Tech
Salgysy:
ş.Mary
Telefon belgiňiz:
+99361426792
Pocta:
asiatech.tm@gmail.com
Web adres:
asiatech-tm.com
Soňky täzelenme:
Dt 78 akylly sagat Sagadyň möhüm erkek esbaplary we diňe bezeg funksiýalaryny ýerine ýetirip bilmese gowy. DT78 sagady ilkinji nobatda gyzykly, sebäbi arzan bahasyna garamazdan, hakyky tegelek IPS ekrany bilen enjamlaşdyrylandyr. Öňünden gurlan onlarça sagat ýüzünden birini saýlap, kemeri üýtgedip bilersiňiz we elbetde sagadyň akylly funksiýalary bar, onsuz hiç bir sagat modeli edip bilmeýär. Esasy aýratynlyklary: Modeliň aýratyn aýratynlyklary bar. Poslamaýan, allergiýa garşy metaldan, aýrylýan silikondan ýa-da deri gaýyşdan ýasalan metal gap. Enjam tozanyň, çyglylygyň (IP68) aralaşmagyndan ygtybarly goraga eýe. Täzelik bedeniň iki reňkinde - gara, kümüşde görkezilýär we aşakdaky funksiýalar bilen enjamlaşdyrylandyr:24 sagat ýürek urşuny ölçemek; • tonometr; • gandaky kislorodyň mukdary; • giden aralyk mukdary, basgançaklar we kaloriýalar; • ukynyň hili we dynç alyşda geçirilen sagatlar; • işjeňligi ýatlatmak; • öz smartfonyňyzyň pleýerini we kamerasyny uzakdan dolandyrmak; • taýmer; Sekundomer; • geçirilmedik jaňlar barada habar bermek; • gelýän jaňlara jogap bermek, täzeden düzmek; • smartfonda habarlar; • howa maglumatlary.Sagat adaty Wearfit2.0 programmasy bilen işleýär. Zarýad bermezden işjeň iş tertibi, garaşma tertibinde takmynan 5 gün ýa-da 10 gün. Zarýad bermek üçin iki sagat gerek. Birnäçe dili goldaýar, olaryň biri rus.Gabyň arka tarapynda zarýad bermek üçin aragatnaşyklar we dürli möhüm parametrleri almak üçin datçikler bar. Ekrany dizaýny üýtgetmek ukyby bilen ýagty. Ekrany ýalpyldawuklygy aýyrýan gyzgyn aýna bilen goralýar. Bu, hatda günüň ýagty şöhlelerinde-de maglumatlary okamaga mümkinçilik berýär. Akylly sagat DT78 aragatnaşykda bolmaga we islendik ýagdaýda saglygyňyza gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.Aýratynlyklary: • diametri 47 mm.; • goluň aýlawy - 22 mm; • Bluetooth 2.1 + BLE 4.0; • 240 * 240 piksel durulykda 1,3 dýuým ekran; • 230 mAh batareýa; • “Android 4.4”, “IOS 8.4” we ondan ýokary derejelere laýyk gelýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler