Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

0
1227
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
40-04-79.
Soňky täzelenme:

Lot ¹ 40 — Ýokanç keseller merkezleri müdiriýeti üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot ¹ 41 — Ahal welaýat köpugurly hassahanasynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot ¹ 42 — Mary şäheriniň 1-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot ¹ 43 — Mary şäheriniň 3-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamyny satyn almak.

Lot ¹ 44 — Mary welaýatynyň Mary etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot ¹ 45 — Mary welaýat köpugurly hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot ¹ 46 — Mary welaýatynyň Sakarçäge etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler