Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň gözleg motory "Gözle",täzelikleri we ony nädip yuklemeli.

0
2030
Eýesi:
Gozle
Salgysy:
Ashgabad
Pocta:
admin@gozle.org
Web adres:
https://www.gozle.org/
Soňky täzelenme:
Soňky bir aýyň dowamynda "Gözle" gözleg motory täze täzelenmeler we gözleg motory aýratynlyklary barada habarlar bölüminde ýerleşdirdi. Aýdym-saz, dükan üçin gözleg goşuldy. Netijeleri bermegiň tizligini ýokarlandyrdy. Gözleg motorynyň dizaýny kämilleşdirildi. Şeýle hem gözleg motorynyň serwerleri has güýçli bilen çalşyryldy we DDoS hüjümlerinden gorag goşuldy. "Gözle" gözleg motoryny nädip gurmaly? Iki usul bar. Birinji usul, telefonyň ýadynda ýer tutmaz we telefona aşa ýüklemek islemeýänler üçin amatly bolar Munuň üçin islendik brauzere giriň we aşakdaky baglanyşyga eýeriň https://www.gozle.org/ Ondan soň, brauzeriň ýokarsyndaky 3 nokada basyň (skrinshotda) We "Добавить на главный экран" -a basyň. Telefonyňyzyň baş ekranynda gözleg motory bolar. Bu usul islendik telefonlarda işleýär. Ikinji usul Aşakdaky baglanyşyga eýeriň (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=gozle.browser Gözleg motorynyň resmi brauzerini göçürip alýarsyňyz, bu usul ýönekeý, ýöne häzirki wagtda brauzer işlenip düzülýär we birnäçe oňaýsyzlyk bar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler