Turkmenportal saýtynyň wideo önümçiligi üçin ssenarist gerek

0
23329
Pocta:
vacancy@turkmenportal.com
Soňky täzelenme:

Biziň işimiziň esasy ugurlary — bu videoproduction, smm we digital marketing.

Biz hemişe ökde döredijileriň gözleginde. Soňky ýylda toparymyza köpsanly awtorlar/ssenaristler geldi, ýöne taslamalaryň sanynyň günsaýyn artýandygy sebäpli, bize ýene-de täze hünärmenler gerek. Siziň bilen müşderiler üçin ýokary hilli wideolary surata düşüreris!    

Esasy ýerine ýetirmeli wezipe:

 • Müşderä we ýerine ýetirijä düşnükli bolan grafika rolikleriniň ssenarisiniň ýazylyşyny bilmek;
 • Korporatiw, öwrediji, imijli rolikler üçin döredijilikli konsepsiýalaryň işlenip taýýarlanmagyna gatnaşmak ýa-da goşant goşmak;
 • Müşderi brifinden anyk baş çykarmak we tabşyryga düşünmek.

Dalaşgäre bildirilýän talaplar:

 • Türkmen we rus dillerini gowy bilmek hökmanydyr;
 • Sowatly geplemek we ýazmak, pikiri gysgaçadan ýerlikli beýan etmek;
 • Dramaturgiýa biliminiň bolmagy, marketing, reklama we PR tekstleriniň ýazylyş ýörelgelerini bilmek.

Mundan başga-da, dalaşgärleri işe almakda aşakdakylar goşmaça aýratynlyk bolup biler:

 • Bu ugurdaky iş tejribesi;
 • Iňlis dilini bilmek;
 • Anketada görkezilen punktlaryň talaplaryna doly laýyk gelmek.

Iş şertleri:

 • Synag möhleti - 1 aý;
 • Amatly iş tertibi, erkin geýimde işlemek;
 • Iş wagty: 9:00-dan 18:00-a çenli ýa-da 10:00-dan - 19:00-a çenli;
 • Doly iş;
 • Ýerli hasapda durmak zerurlygy ýok, ýöne Aşgabatda işlemeli;
 • Iň pes bellenen aýlyk haky 3500 manat;
 • Aýlyk hakynyň möçberi söhbetdeşlik wagtynda kesgitlenýär;
 • Aýlyk hakynyň gijikdirilmän berilmegi;
 • Sowatlylygyňy we başarnyklaryňy ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bolmagy;
 • Çäklendirilmedik kofe, çaý, şeýle hem wideo oýunlary oýnamak üçin şerti we başarnykly garşydaşlary özünde jemleýän döwrebap we rahat open space ofisi;
 • Netijeli işlemäge ýardam berýän dostlukly we mylaýym atmosfera;
 • Işini we kompaniýasyny gowy görýän kärdeşler bilen gurşalan iş durmuşy. Biz diňe bir bilelikde işlemän, bilelikde dynç hem alýarys. Pyýada gezelençlere gidýäris, welosiped sürýäris, futbol oýnamagy halaýarys we ş.m. gyzyklanmalar bilen meşgullanýarys. Bu ýerde hemişe özüňize ýakyn kärdeşleri taparsyňyz.

Hökmany bellemeli zat!

 1. Rezýumeňizi isleg bildirýän wezipäňiziň ady bilen vacancy@turkmenportal.com elektron salgysyna ugradyň;
 2. Öz taýýarlan taslamalaryňyza salgylanyp, hünär işiňiz barada goşmaça hat taýýarlap hem rezýumeňiziň ýany bilen ugradyň (Eger bar bolsa);
 3. Bu wezipede bize nähili ýardam edip biljekdigiňizi beýan ediň;
 4. Görkezilýän talaplara laýyk gelmeýän bolsaňyz, boş iş orny üçin ýüz tutmazlygy Sizden haýyş edýäris.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler