Marketing we satuwlar boýunça direktor wezipesine dalaşgär gerek

0
3222
Pocta:
vacancy@turkmenportal.com

TURKMENPORTAL döredijilikli we ösüşe hyjuwly, marketing ugrundan bilimli, şeýle-de satuwy ösdürmek babatda ideýalary öňe sürüp biljek marketing we satuwlar boýunça direktory öz hünärmenler toparyna çagyrýar.

Nähili wezipäni ýerine ýetirmeli:

 • Reklama kompaniýalarynyň we kompaniýanyň häzirki marketing işiniň täsirliligini seljermek;
 • Kompaniýanyň ösüşiniň umumy marketing syýasatyny we strategiýasyny düzüp taýýarlamak;
 • Kompaniýanyň söwda we marketing syýasatyny durmuşa geçimek;
 • Marketing bölüminiň täsirli işini meýilleşdirmek we gurnamak;
 • Marketing býujetini işläp taýýarlamak we täsirli ulanmak;
 • Täze önümleriň ýerli we daşarky bazarlara çykarylmagynyň ulgamyny işläp düzmek;
 • Marketing bölümini dolandyrmak.

Biziň talaplarymyz:

 • Ýokary bilimiň bolmagy (marketing, ykdysadyýet ugurlary boýunça);
 • 5 ýyllyk iş tejribesi, onuň hem 2 ýyldan köp bölegini degişli ugurda ýolbaşçy wezipelerde işlän bolmaly;
 • Söwda ýa-da önümçilik kompaniýalarynda iş tejribesiniň bolmagy;
 • Soňky işlän ýerinde öňde goýlan tabşyryklaryň we gazanylan netijeleriň beýany;
 • Marketing strategiýasy esasynda önümleriň bazara çykarylmagy;
 • Türkmen we rus dillerinde hökmany geplemegi başarmak.

Mundan başga-da, dalaşgärleriň saýlanmagynda şeýle oňyn artykmaçlyklar bolup biler:

 • Bu ugurdaky iş tejribesiniň bolmagy;
 • Reklamanyň gurallarynyň we SEO-nyň, şeýle-de digital gurallaryň, seljermäniň amaly bilimlerini bilmek;
 • Iňlis dilini bilmek;
 • Anketanyň talaplaryndaky punktlara doly laýyk gelmek.

Iş şertleri:

 • Synag möhleti - 1 aý;
 • Amatly iş tertibi, erkin geýimde işlemek;
 • Iş wagty: 9:00-dan 18:00-a çenli ýa-da 10:00-dan - 19:00-a çenli;
 • Doly iş;
 • Ýerli hasapda durmak zerurlygy ýok, ýöne Aşgabatda işlemeli;
 • Aýlyk hakynyň gijikdirilmän berilmegi;
 • Iň pes bellenen aýlyk haky 5000 manat, ýöne bu tölegiň ahyrky çägi däl we deslapky töleg iş tejribesine laýyklykda kesgitlenýär.

Hökmany bellemeli zat!

 1. Rezýumeňizi isleg bildirýän wezipäňiziň ady bilen vacancy@turkmenportal.com elektron salgysyna ugradyň;
 2. Öz taýýarlan taslamalaryňyza salgylanyp, hünär işiňiz barada goşmaça hat taýýarlap hem rezýumeňiziň ýany bilen ugradyň (Eger bar bolsa);
 3. Bu wezipede bize nähili ýardam edip biljekdigiňizi beýan ediň;
 4. Görkezilýän talaplara laýyk gelmeýän bolsaňyz, boş iş orny üçin ýüz tutmazlygy Sizden haýyş edýäris.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler