Arhiw

Wideomontažçy

2
41683
Pocta:
vacancy@turkmenportal.com
Soňky täzelenme:

TURKMENPORTAL – kuwwatly we ösüşlere hyjuwly, öz ulgamynda öňdebaryjy kompaniýa. Biz täsin wideorolikleriň montažy bilen işlemäge ukyply we döredijilikli hünärmenleri gözleýäris. Häzir toparymyza öz işinden lezzet alyp işleýän, wideorolikleri has-da gyzykly etmäge goşant goşjak wideomontažçy gerek.

Nähili wezipäni ýerine ýetirmeli:

 • Interwýulary, jemgyýetçilik ähmiýetli mowzuklardaky çekişmeleri we informasion rolikleri montaž etmek;
 • Grafik bezegleri özünde jemleýän ssenarili wideoýazgylary montaž etmek;
 • 2D/3D animasiýa;
 • Reklama rolikleri üçin täze ideýalary we konsepsiýalary döretmek;
 • Wideo infografikany we mouşn-dizaýny döretmek.

Biziň talaplarymyz:

 • Adobe Premiere Pro we Adobe After Effects programmalarynda ýokary derejede işläp bilmek;
 • Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign ýaly ýöriteleşdirilen programmalar bilen işläp bilmek;
 • Wideo infografikany we mouşn-dizaýny döretmek;
 • Kompýuteri, interneti we ähli ofis programmalaryny sowatly ulanyp bilmek;

Mundan başga-da, dalaşgärleri işe almakda aşakdakylar goşmaça aýratynlyk bolup biler:

 • Bu ugurdaky iş tejribesiniň bolmagy;
 • Wideo ýazgy etmek başarnygynyň bolmagy;
 • Anketanyň talaplaryndaky punktlara doly laýyk gelmek.

Bellik! Hünärmen şeýle nägilelikler bilen ýüz tutmaly däldir:

 • Men birbada After Effects we Premiere Pro programmalarynda işläp bilemok;
 • Meniň monitorym gowy däl (ölçegi/reňk berijiligi), şonuň üçin men onda reňkleri sazlap bilemok ýa-da muny başaramok;
 • Meniň üçin hemişelik iş gerek däl, her taslamanyň bahasyny aýratynlykda hasaplaşmak isleýärin.

Iş şertleri:

 • Synag möhleti - 1 aý;
 • Amatly iş tertibi, erkin geýimde işlemek;
 • Iş wagty: 9:00-dan 18:00-a çenli ýa-da 10:00-dan - 19:00-a çenli;
 • Doly iş;
 • Ýerli hasapda durmak zerurlygy ýok, ýöne Aşgabatda işlemeli;
 • Iň pes bellenen aýlyk haky 3000 manat;
 • Aýlyk hakynyň möçberi söhbetdeşlik wagtynda kesgitlenýär;
 • Aýlyk hakynyň gijikdirilmän berilmegi;
 • Sowatlylygyňy we başarnyklaryňy ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bolmagy;
 • Çäklendirilmedik kofe, çaý, şeýle hem wideo oýunlary oýnamak üçin şerti we başarnykly garşydaşlary özünde jemleýän döwrebap we rahat open space ofisi;
 • Netijeli işlemäge ýardam berýän dostlukly we mylaýym atmosfera;
 • Işini we kompaniýasyny gowy görýän kärdeşler bilen gurşalan iş durmuşy. Biz diňe bir bilelikde işlemän, bilelikde dynç hem alýarys. Pyýada gezelençlere gidýäris, welosiped sürýäris, futbol oýnamagy halaýarys we ş.m. gyzyklanmalar bilen meşgullanýarys. Bu ýerde hemişe özüňize ýakyn kärdeşleri taparsyňyz.

Hökmany bellemeli zat!

 1. Rezýumeňizi isleg bildirýän wezipäňiziň ady bilen vacancy@turkmenportal.com elektron salgysyna ugradyň;
 2. Öz taýýarlan taslamalaryňyza salgylanyp, hünär işiňiz barada goşmaça hat taýýarlap hem rezýumeňiziň ýany bilen ugradyň (Eger bar bolsa);
 3. Bu wezipede bize nähili ýardam edip biljekdigiňizi beýan ediň;
 4. Görkezilýän talaplara laýyk gelmeýän bolsaňyz, boş iş orny üçin ýüz tutmazlygy Sizden haýyş edýäris.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler