Nebit we gaz

TOPH gazgeçirijisiniň gurluşyk işleri meýilnama laýyklykda alnyp barylýar

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gazgeçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň barşy, gurluşyk işleriniň meýilnama laýyklykda alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew hasabat berdi. Şeýle wise-premýer “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny...

“Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni ýatyryldy

Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni ýatyryldy. Türkmenistanyň Hökümetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmengaz” döwlet...

Aşgabatda “Türkmengaz” Döwlet konserniniň okuw merkezi açyldy

“Türkmengaz” Döwlet konserniniň okuw merkezi Aşgabatda, Çoganly ýaşaýyş toplumynda açyldy. Ak mermerli binalar toplumy 3 gektar meýdanda ýerleşdirildi. Ýurdumyzyň känlerinde işjeň ornaşdyrylýan innowasion enjamlary we tehnologiýalary...

Türkmenistanda VIII halkara Gaz kongresi geçiriler

23—24-nji maýda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda VIII halkara Gaz kongresi geçiriler.Gaz kongresiniň gün tertibine türkmen tebigy gazynyň eksportunyň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, döwletara gaz geçirijileri gurmak, ýurdumyza...

Аwtoulaglara ýangyç guýujy beket işe girizildi

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Ata oba geňeşliginde ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan we iň ýokary hil talaplaryna laýyk gelýän awtoulaglara ýangyç guýýan häzirkizaman stansiýa...