Soňky habarlar

Arhiw

Nebit we gaz

Täjibaý meýdançasynda täze gaz akymy işe girizildi

Go­laý­da «Le­bap­gaz­çy­ka­ryş» mü­dir­li­gi­niň hünär­men­le­ri Tä­ji­baý meý­dan­ça­syn­da­ky ikin­ji belgi­li gu­ýu­dan te­bi­gy ga­zy ga­zyp alyp baş­la­dy­lar. Mu­nuň özi bu...

Daşogzuň polimer zawodynda 540 tonna önüm öndürildi

Daşoguz şäherindäki Polimer önümleri zawodynda öndürilýän dürli göwrümli turbalar we geçirijiler gurlanda ulanylýan beýleki goşmaça enjamlar häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýändigi, hil derejesiniň ýokarylygy...

Aşgabatda halkara nebitgaz sergisi we maslahaty geçiriler

22 ― 24-nji oktýabr aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy ― 2019» atly XXIV halkara maslahaty we sergisi geçiriler. Garaşsyzlyk ýyllarynda asylly däbe...

TNGIZT-de önümçilik döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 6-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Meredow döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowa ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunda...

Ermenistan Türkmenistandan gaz almaga hyýallanýar

Ermenistanyň “Verelq” habar saýtynyň berýän maglumatyna görä, Ermenistanyň mejlisindäki maslahatda çykyş eden Ermenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky ilçisi Artaşes Tumanýan Eýranyň ýurda goýberjek gazynyň möçberini artydyryp biljekdigini, emma...

TOPH taslamasynyň gözbaşynda täze guýular burawlanýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 30-njy awgustda geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Meredow döwlet Baştutanyna “Galkynyş” gaz känini özleşdirmek ulgamynda taslamalaryň durmuşa geçirilişi, bu ýerde täze ulanyş we gözleg...

Singapur kompaniýasy Türkmenistanda gazy gysyjy desgany gurar

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem türkmen tebigy gazynyň çykarylyşynyň möçberini artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň...

"Gazprom" bilen "Türkmengaz" 5 ýyllyk şertnama baglaşdy

Russiýanyň "Gazprom" kompaniýasy "Türkmengaz" Döwlet konserninden 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli tebigy gaz satyn almak boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň çarşenbe güni...

Russiýada türkmen polimerleriniň importy 108 müň tonna ýetdi

Türkmenistan Russiýa Federasiýasyna uly möçberde polietilen ugradýan döwletleriň birine öwrüldi. Gyýanlydaky täze gazhimiýa toplumynyň önümleri ilkinji gezek geçen ýylyň güýzünde Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti...