Soňky habarlar

Archive news

Nebit we gaz

Daşary ýurtlarda «Turkmenplene» bolan isleg artýar

2017-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň saklaýyş we ýükleýiş terminallaryndan satyn alyjylara 60 müň tonnadan gowrak gymmat bahaly önüm ýüklenildi, diýip «Нейтральный Туркменистан»...

Saud Arabystany TOPH taslamasyna maýa goýum serişdesini goýýar

Saud Arabystany TOPH gaz geçirijiniň gurluşygyna maýa goýum serişdesini iberýär. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Babaýew hormatly Prezidentimiziň Saud Arabystany Patyşalygyna 2016-njy ýylyň maý aýynda...

TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça Iş topary döredildi

“Türkmenistan –Owganystan-Pakistan-Hindistan” gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça ulag geçelgeleriniň we energiýa geçirijileriniň taslamalarynyň durmuşa geçirilişiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, bu ugurdaky işleriň utgaşykly alnyp barylmagyny gazanmak maksady...

Nebit ýene-de gymmatlaýar

28-nji dekabrda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,21 göterim ýokarlanyp, 66,58 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI»...

Türkmenistan we Italiýa wiza meseleleri boýunça gepleşikleri geçirdi

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri Italiýanyň ilçihanasynyň wekilleri bilen duşuşdy. Habar beriş serişdelerinde aýdylyşy ýaly, duşuşygyň barşynda taraplar Italiýanyň raýatlaryna Türkmenistana gelmek üçin wiza ýeňilliklerini...

Magdanly şäherinde täze ýangyç bekedi ulanylmaga berildi

Lebap welaýatynyň Magdanly şäherinde awtoulaglara ýangyç guýýan täze beket ulanylmaga berildi. Täze desgada dünýäniň senagat taýdan ösen ýurtlarynyň önüm öndürijileriniň kämil enjamlary oturdyldy. Olar kämil...

Türkmenistanda Halkara nebitgaz forumy açyldy

2-nji noýabrda Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017” (OGT — 2017) atly ХХII Halkara maslahat we sergi öz işine başlady. Ony...