Nebit we gaz

TNGIZT-de iki sany elektrik stansiýasy gurlar

Häzirki wagtda Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň sentýabrynda Balkan welaýatyna saparynyň çäklerinde başyny başlan energetika taslamasyny durmuşa geçirmek...

Türkmenistan Hytaýa iň köp gaz eksport edýän döwlet

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär. Türkmenistan gaz üpjünçiligi 1,788 mlrd...

Türkmenistanda täze nebit akymy tapyldy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Demirgazyk Goturdepe nebit-gazly käninde şu ýylyň awgust aýynda 317-nji ulanyş maksatly guýynyň gazuw işleri üstünlikli tamamlandy — diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. «Goturdepe»...

OGT — 2020 onlaýn görnüşde geçiriler

Bu ýyl «Türkmenistanyň nebiti we gazy-2020» (OGT-2020) XXV halkara forumy 28-29-njy oktýabr aralygynda geçiriler. Öňkülerden tapawutlylykda, bu gezek forum onlaýn ýagdaýda geçiriler hem-de Aşgabatdan dünýäniň...

Türkmenistanyň «EKO-93» kysymly ulag benzininiň eksporty artdy

Ahal welaýat gümrükhanasynda eksport gümrük düzgüninde resmileşdirilen ýük gümrük deklarasiýalaryna laýyklykda, şu ýylyň sekiz aýynda «EKO-93»  kysymly ulag benziniň eksporty yzygiderli ýokarlandy. Bu barada Türkmenistanyň...

Kreml: Russiýanyň nebit we gaz girdejilerine garaşlylygy azaldy

Kremliň metbugat sekretary Dmitriý Peskow Russiýanyň nebit we gaz girdejilerine garaşlylygynyň kem-kemden azalýandygyny aýtdy. Peskow şu gün metbugat ýygnagynda Russiýanyň Maliýe ministrliginiň baha berişlerine görä, nebit...

Halkara bilermen Türkmenistanyň gaz eksportyna syn berdi

Russiýa Federasiýasynyň Ylymlar akademiýasynyň (IMEMO RAS) Dünýä ykdysadyýeti we halkara gatnaşyklary institutynyň Merkezi Aziýa bölüminiň müdiri, syýasat ylymlarynyň doktory Dina Malişewa Türkmenistanyň býudjet girdejileriniň esasy...

"Çalik Enerji" TNGIZT-de täze desgalary gurar

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle...

"Bagtyýarlyk" - dostlugyň we hyzmatdaşlygyň meýdançasy

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň “Nebit-gaz” gazetiniň internet neşirinde “Bagtyýarlyk” – dostlugyň we hyzmatdaşlygyň mesgeni atly makalasynda türkmen-hytaý arasyndaky nebitgaz pudagyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada giňişleýin gürrüň berilýär. Merkezi...