Nebit we gaz

Goturdepede şu ýyl 435 müň tonna «gara altyn» alyndy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepenebit» nebit-gaz çykaryş müdirliginiň hünärmenleri ýurdumyzyň esasy ýerasty baýlyklary bolan «gara altynyň» çykarylýan möçberleriniň durnukly artdyrylmagyna mynasyp goşant goşmagy başarýarlar ― diýip,...

Darganatada täze ýangyç guýujy beket işe girizildi

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda täze ýangyç bekedi işe girizildi. Ol bir gije-gündizde 750 ulaga hyzmat eder. Täze beket Türkmenabat ― Gazojak awoulag ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Onda...

Gaz infrastrukturasy döwrebaplaşdyrylýar

Balkan sebitinde ýerleşýän “Körpeje” gaz gysyjy stansiýasynyň döwrebaplaşdyrylmagy dowam edýär. Ýylda 4 milliard kub metr gaz kuwwaty bolan bu senagat toplumy 2005-nji ýylda ulanylmaga berildi. Stansiýany...

«Nebitgazçykaryş» 107 guýyny abatlady

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» tresti boýunça şu ýyl guýularyň 107-si abatlanyp, olaryň 92-si nebit we gaz çykaryş müdirliklerine tabşyryldy ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Konsern...

«Gündogargazakdyryş» iki welaýata «mawy ýangyç» akdyrýar

“Türkmengazakdyryş” birleşiginiň “Gündogargazakdyryş” müdirliginiň gazçylary Mary we Lebap welaýatlarynyň edara-kärhanalaryny, ilatyny tebigy gazyň bökdençsiz akymy bilen üpjün eýärler ― diýip, «Maru-Şahu Jahan» gazeti habar berýär. Beýle...