Soňky habarlar

Archive news

Nebit we gaz

“Garabogazkarbamid” zawody ulanylmaga bermäge taýýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji sentýabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde wise-premýer K.Durdymyradow Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde bina edilen “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat...

Daşoguzda täze nebit kärhanasy guruldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 31-nji iýulda geçirilen bilelikdäki mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow döwlet Baştutanyna «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Daşoguz nebit kärhanasynyň...

«Galkynyş» gaz käninden Owganystana çenli demirýol gurlar

Ministrler Kabinetiniň 11-nji aprelde geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara ýüzlenip, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan ugry boýunça halkara gaz geçirijini,...

Daşary ýurtlarda «Turkmenplene» bolan isleg artýar

2017-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň saklaýyş we ýükleýiş terminallaryndan satyn alyjylara 60 müň tonnadan gowrak gymmat bahaly önüm ýüklenildi, diýip «Нейтральный Туркменистан»...

Saud Arabystany TOPH taslamasyna maýa goýum serişdesini goýýar

Saud Arabystany TOPH gaz geçirijiniň gurluşygyna maýa goýum serişdesini iberýär. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Babaýew hormatly Prezidentimiziň Saud Arabystany Patyşalygyna 2016-njy ýylyň maý aýynda...

TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça Iş topary döredildi

“Türkmenistan –Owganystan-Pakistan-Hindistan” gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça ulag geçelgeleriniň we energiýa geçirijileriniň taslamalarynyň durmuşa geçirilişiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, bu ugurdaky işleriň utgaşykly alnyp barylmagyny gazanmak maksady...

Nebit ýene-de gymmatlaýar

28-nji dekabrda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,21 göterim ýokarlanyp, 66,58 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI»...

Türkmenistan we Italiýa wiza meseleleri boýunça gepleşikleri geçirdi

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri Italiýanyň ilçihanasynyň wekilleri bilen duşuşdy. Habar beriş serişdelerinde aýdylyşy ýaly, duşuşygyň barşynda taraplar Italiýanyň raýatlaryna Türkmenistana gelmek üçin wiza ýeňilliklerini...