Nebit we gaz

"Gazprom" bilen "Türkmengaz" 5 ýyllyk şertnama baglaşdy

Russiýanyň "Gazprom" kompaniýasy "Türkmengaz" Döwlet konserninden 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli tebigy gaz satyn almak boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň çarşenbe güni...

Russiýada türkmen polimerleriniň importy 108 müň tonna ýetdi

Türkmenistan Russiýa Federasiýasyna uly möçberde polietilen ugradýan döwletleriň birine öwrüldi. Gyýanlydaky täze gazhimiýa toplumynyň önümleri ilkinji gezek geçen ýylyň güýzünde Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti...

Awazada Türkmenistanyň X halkara gaz kongresi açyldy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X ýubileý Halkara gaz kongresi öz işine başlady. Energetik pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi bermek maksady bilen, ýurdumyzda däp...

Türkmen nebitiniň Hazar ugry

Geçen hepdede Mahaçgala şäheriniň deňiz söwda portuna «ALAJA» we «HAZAR» nebit daşaýan gämileri geldi. Olaryň her biri Russiýanyň gämi duralgasyna türkmen nebitiniň alty müň tonna...

«Galkynyş» käninde tebigy gazyň nobatdaky senagat akymy alyndy

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawçylary «Galkynyş» ägirt uly gaz käninde burawlanan 301-nji ulanyş guýusynda tebigy gazyň senagat akymyny aldylar. «Mawy ýangyjyň» senagat akymy 4496-4342...

Mahaçkala portuna türkmen nebiti eltilip başlandy

Iki ýyllyk arakesmeden soňra Mahalçkalanyň söwda portuna türkmen nebiti geldi diýip, Russiýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri portuň baş müdiriniň kömekçisi Alik Abdulgamidowyň aýdanlaryna salgylanyp, habar...

Türkmenistan Italiýadan 2424 tonna buraw turbalaryny satyn alýar

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmek, nebitgaz pudagynyň edaralarynyň daşary ykdysady şertnamalary...