Soňky habarlar

Archive news

Nebit we gaz

Mahaçkala portuna türkmen nebiti eltilip başlandy

Iki ýyllyk arakesmeden soňra Mahalçkalanyň söwda portuna türkmen nebiti geldi diýip, Russiýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri portuň baş müdiriniň kömekçisi Alik Abdulgamidowyň aýdanlaryna salgylanyp, habar...

Türkmenistan Italiýadan 2424 tonna buraw turbalaryny satyn alýar

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmek, nebitgaz pudagynyň edaralarynyň daşary ykdysady şertnamalary...

Samandepede kompressor bekediniň ikinji blogy ulanmaga berildi

Samandepe ýatagynda Türkmenistan-Hytaý halkara gazgeçirijisi boýunça ugradylýan gazyň basyşyny artdyrmaga gönükdirilen taslamanyň ikinji tapgyryny amala aşyrmak işi tamamlandy. Birinji blogy geçen ýyl ulanmaga berlen täze beketde...

Uzynadany öwrenmek işi dowam edýär

Ýurdumyzyň günorta-günbatarynda, Hazaryň kenarýaka zolagynda ýerleşen täze Uzynada ýatagyny öwrenmek boýunça işler dowam edýär. Häzirki wagtda “Türkmennebit” döwlet konserni bu ýerde iki guýynyň – 17-nji...

OGT-2018 halkara sergisi we maslahat tamamlandy

21-nji noýabrda paýtagtymyzda geçýän “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018” forumyň çäklerinde mowzuklaýyn maslahatyň jemleýji güni boldy. Maslahatyň gün tertibinde gazhimiýa pudagynyň möhüm ugurlaryna we...

“Garabogazkarbamid” zawody ulanylmaga bermäge taýýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji sentýabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde wise-premýer K.Durdymyradow Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde bina edilen “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat...

Daşoguzda täze nebit kärhanasy guruldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 31-nji iýulda geçirilen bilelikdäki mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow döwlet Baştutanyna «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Daşoguz nebit kärhanasynyň...