Nebit we gaz

Türkmenistanda täze nebit akymy tapyldy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Demirgazyk Goturdepe nebit-gazly käninde şu ýylyň awgust aýynda 317-nji ulanyş maksatly guýynyň gazuw işleri üstünlikli tamamlandy — diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. «Goturdepe»...

OGT — 2020 onlaýn görnüşde geçiriler

Bu ýyl «Türkmenistanyň nebiti we gazy-2020» (OGT-2020) XXV halkara forumy 28-29-njy oktýabr aralygynda geçiriler. Öňkülerden tapawutlylykda, bu gezek forum onlaýn ýagdaýda geçiriler hem-de Aşgabatdan dünýäniň...

Türkmenistanyň «EKO-93» kysymly ulag benzininiň eksporty artdy

Ahal welaýat gümrükhanasynda eksport gümrük düzgüninde resmileşdirilen ýük gümrük deklarasiýalaryna laýyklykda, şu ýylyň sekiz aýynda «EKO-93»  kysymly ulag benziniň eksporty yzygiderli ýokarlandy. Bu barada Türkmenistanyň...

Kreml: Russiýanyň nebit we gaz girdejilerine garaşlylygy azaldy

Kremliň metbugat sekretary Dmitriý Peskow Russiýanyň nebit we gaz girdejilerine garaşlylygynyň kem-kemden azalýandygyny aýtdy. Peskow şu gün metbugat ýygnagynda Russiýanyň Maliýe ministrliginiň baha berişlerine görä, nebit...

Halkara bilermen Türkmenistanyň gaz eksportyna syn berdi

Russiýa Federasiýasynyň Ylymlar akademiýasynyň (IMEMO RAS) Dünýä ykdysadyýeti we halkara gatnaşyklary institutynyň Merkezi Aziýa bölüminiň müdiri, syýasat ylymlarynyň doktory Dina Malişewa Türkmenistanyň býudjet girdejileriniň esasy...

"Çalik Enerji" TNGIZT-de täze desgalary gurar

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle...

"Bagtyýarlyk" - dostlugyň we hyzmatdaşlygyň meýdançasy

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň “Nebit-gaz” gazetiniň internet neşirinde “Bagtyýarlyk” – dostlugyň we hyzmatdaşlygyň mesgeni atly makalasynda türkmen-hytaý arasyndaky nebitgaz pudagyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada giňişleýin gürrüň berilýär. Merkezi...

«Türkmennebitgeofizikada» 47 million manatlyk iş edildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginiň hünärmenleri ýylyň geçen ýedi aýynda 47 million manatlyga golaý işi özleşdirip, bellenilen meýilnamany 122,1 göterim amal etdiler ― diýip, «Türkmenistan»...

Täjibaý meýdançasynda tebigy gazyň senagat akymy alyndy

Täjibaý meýdançasynda burawlanan 1-nji ulanyş guýusyndan tebigy gazyň senagat akymy alyndy ­ diýip, “Türkmen gündogary” gazeti ýazýar. Bu möhüm işi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg»...

Türkmenistanyň Gruziýa awiakerosin eksporty iki esse köpeldi

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda Gruziýa eksport edilýän awiakerosiniň mukdary iki esse ýokarlandy. Bu barada «Nebit-Gaz» neşiri Gruziýanyň nebit önümlerini import ediji birleşiginiň maglumatlaryna salgylanyp habar...

"Türkmengaz" TOPH taslamasyna bagyşlanan wideomaslahat geçirdi

27-nji iýulda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmengaz» — döwlet konserniniň guramagynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşyjy döwletleriň degişli...

«Nebit-gaz» gazeti hem PDF görnüşde elýeterli edildi

«Nebit-gaz» gazetiniň resmi saýtynda neşiriň elektron görnüşi satylyp başlandy. PDF görnüşinde hödürlenilýän gazetiň bir sanynyň bahasy 50 teňňedir. Munuň özi kagyz görnüşindäki gazetden ep-esli arzan...