Moda we stil

Milli nyşanly dokma önümleri eksportdaky ýerini giňeldýär

12-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow döwlet Baştutanyna içerki we daşarky bazarlarda dokma önümleriniň ýerlenilýän mukdaryny artdyrmak boýunça alnyp barylýan...

Dünýä täzelikleri: «Apple» taryhy aýakgaplary satdy

Ge­çen hep­dä­niň aýa­gyn­da ge­çi­ri­len «Heri­ta­ge» on­laýn-auk­sio­nyn­da «App­le»-iň nyşa­ny bi­len be­ze­len sport aýak­ga­by sa­tyl­dy ― diýip, «Biznes-reklama» gazeti habar berýär. Ge­çen asy­ryň...

Stilist Gülşat Babamyradowa: «Iş ussatdan ýaýdanýar»

Ýakynda Aşgabatda içerki gözellik pudagynda işleýänleriň iň meşhur we köpugurly bäsleşikleriniň biri bolan «Altyn gaýçy» bäsleşiginiň ýeňijilerine baýrak gowşuryş dabarasy boldy. «Türkmenportalyň» habarçysy Internet arkaly geçirilen...

«Altyn gaýçy» bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

Aşgabatdaky «Durnalar» kafesinde «Altyn gaýçy» atly gözellik we stil bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. «Iň gowy salon» urgy boýunça geçirilen bäsleşikde aşakda görkezilen gözellik salonlary ýeňiji...

Aşgabatda «Altyn gaýçy» bäsleşigi geçirildi

Ýakynda Aşgabat şäherinde «Altyn gaýçy» atly gözellik we stil bäsleşigi geçirildi. Onuň 2000-nji ýyldan bäri asylly däbe öwrülendigini aýtmak gerek. Bäsleşigiň guramaçysy, şoumen Wiktor Şohiniň «Turkmenportalyň»...

«LC Waikiki» Türkmenistanda dükanyny açmagy meýilleşdirýär

Lybaslar boýunça bilelikdäki türk-fransuz kompaniýasy bolan «LC Waikiki» 2020-nji ýylda özüniň Türkmenistandaky dükanyny hem açmagy meýilleşdirýär. Bu barada «Dünya» gazeti habar berdi. Kompaniýanyň direktory Wahap Küçük...

Lebabyň dokmaçy zenanlary bäsleşdi

Türkmenabat şäherindäki «Lebap» söwda we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda «Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi...

Aşgabatda güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişi bolar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişine çagyrýar. Dabara Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýär. Lybaslaryň görkezilişigi 4-nji dekabrda «Altyn asyr» söwda...

Olimpiýa lybaslary tanyşdyryldy

Şu gün Aşgabatda açylan «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisinde we maslahatynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň 2020-nji ýylda Tokioda (Ýaponiýa) geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda...

Aşgabatda halkara pudaklaýyn sergi geçirildi

Iki günüň dowamynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde ýurdumyzyň Dokma senagaty pudagynyň işgärleriniň güni mynasybetli “Türkmen dokmasy-2017” atly Halkara sergisi geçirildi. Ýokary hilli we köp görnüşli...

Ýaş dizaýnerleriň üstünligi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň dizaýny Türkmenistanda döwrebap we milli dokma önümleriniň öndürilip, matalaryň teksturasynyň täzeçe ulanylmagy we geometrik, ösümlik, haýwan, nagyş şekilleriniň sazlaşygyndan düzülen egin-eşikleriň...

«Talyp gözeli-2015» gözellik bäsleşigi geçirildi

Aşgabat, 08.03.2015. “Türkmenportal”. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda 7-nji martda «Talyp gözeli-2015» atly gözellik...