Hi-tech

Makgregoryň näçe aljakdygy habar berildi

Makgregoryň näçe aljakdygy habar berildi Las-Wegasda geçiriljek ertirki Konor Makgregor – Donald Serrone tutluşygyndan haýsy türgeniň näçe pul gazanjakdygy resmi ýagdaýda habar berildi. Ertir irden boljak...

“Sony”-nyň kamerasyny ulanar

Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy öz mobil enjamlarynda oturdýan fotoapparatlaryny dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalaryna sargyt edýär. Indi bolsa, bu ugurda baý tejribesi bolan “Sony” kompaniýasyna 52 MP durulygynda...

Perli robot

Kepderileriň ganat we tüý gurluşyny ýakyndan öwrenen alymlar awiasiýa inženerçiligi üçin ähmiýeti uly bolan açyş etdiler. Alymlaryň çykaran netijelerine görä, kepderiler ganat hereketleri arkaly perlerini...

«Ynamdar.com» ― aksiýalara baý internet dükany

«Ynam­dar.com» in­ternet dü­ka­ny­nyň açy­la­ny­na kän wagt geç­me­dik hem bol­sa, onuň müşde­ri­le­ri­niň sa­ny gün-gün­den art­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler...

Kerki şäherindäki howa menziliniň gurluşygy dowam edýär

«Gündogdy» hususy kärhanasynyň gurluşykçylary Kerki şäheriniň günbatar tarapynda täze howa menziliniň gurluşygyny gyzgalaňly alyp barýarlar. Her sagatda 100 ýolagça hyzmat etjek we 2021-nji ýylda açylyp,...

Aşgabatda Özbegistandaky saýlawlara bagyşlanan brifing geçirildi

Düýn Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň binasynda dostlukly ýurtda dekabr aýynda geçiriljek iri çäreleriň ikisine — Özbegistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 27 ýyllygyna hem-de ýurduň kanun çykaryjy...

Türkmen telekeçileri balyk bolçulygyny döredýärler

Türkmen telekeçileri bazarlarda balyk bolçulygyny döretmek maksady bilen tutanýerli iş alyp barýarlar. Bu ugurda telekeçi Mekan Gylyjow öndürijilikli zähmet çekýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul eden Kararyna...

Tok bilen işleýän “Lexus”

Ýaponiýanyň “Lexus” awtoulag brendi dolulygyna elektrik energiýasy bilen işleýän modelini tanyşdyrdy. 2005-nji ýylda ilkinji gibrid ulagyny öndüren “Lexus” alternatiw energiýa çeşmeleri bilen ulaglary işläp taýýarlamaga...