Soňky habarlar

Archive news

Hi-tech

Täze hasabyňy doldurmagyň usuly. Tmcell Töleg

"TMCell töleg" programmasy "Altyn Asyr"  ÝGPJ abonentleriniň hasabyny doldurmak hyzmatyny ýeňilleşdirýär.  Öz telefonuňyza “TMCell Töleg” atly programmany alyp, bank kartyňyzy programma birikdirip, hasabyňyzy tutumsyz dolduryp...

Türkmenistanda netbuk öndürilip başlanar

Şu ýylyň sentýabr aýynda ilkinji türkmen netbuklary önümçilige goýberilip başlanar. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Kompýuter tehnologiýasy merkezinde ilkinji netbuklar, planşetler we iş...

Medeniýet hepdeligi 25.06.2018

Medeniýet hepdeliginiň dördünji güni Ahal welaýatynyň dürli künjeklerinde guralan gyzykly wakalara baý boldy. Günüň birinji ýarymynda “Gökdepe” milli muzeýinde “Beýik Ýüpek ýoly we muzeý gymmatlyklarynyň taryhy...

TMCELL "Oraza" atly USSD hyzmatyny ýola goýdy

Şu gün TMCELL-iň resmi saýtynda Mukaddes Oraza aýy mynasybetli USSD hyzmatynyň ýola goýlandygy habar berildi. Ulgamyň müşderileri 2018-nji ýylyň 16-njy maýyndan 15-njy iýuny aralygynda "Oraza" hyzmaty arkaly agyz...

Täze transmilli desgalaryň gurluşygyna taryhy badalga berildi

23-nji fewralda Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda hem-de Owganystanyň Hyrat şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň täze tapgyryna badalga bermek, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji...

"Zenan kalbyndan dörän nepislik" atly bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň bilelikde guramaklarynda "Zenan kalbyndan dörän nepislik" atly hünär bäsleşigi geçirildi. Bäsleşik 3 şertden ybarat bolup, olar:...

Halkara Visa kartlaryny saklaýjylar üçin täze hyzmat

SMS ugratmak arkaly halkara bank kartyňyzy bloklamak we blokdan aýyrmak mümkinçiliklerini berýän täze SMS hyzmaty açyldy.   Ulanmak üçin: 0717 belgä SMS ugradyň: Kart bloga goýmak üçin: BLOCK XXXX Karty...