Soňky habarlar

Archive news

Hi-tech

“bizbarde.com.tm” türkmen sosial ulgamy işläp başlady

23-nji dekabrda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde “bizbarde.com.tm” türkmen sosial ulgamynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Bu ulgamy “Sungat eseri” prodýusserçilik merkeziniň hünärmenleri işläp taýýarladylar. - Bu gün biziň taslamamyzyň...

Täze hasabyňy doldurmagyň usuly. Tmcell Töleg

"TMCell töleg" programmasy "Altyn Asyr"  ÝGPJ abonentleriniň hasabyny doldurmak hyzmatyny ýeňilleşdirýär.  Öz telefonuňyza “TMCell Töleg” atly programmany alyp, bank kartyňyzy programma birikdirip, hasabyňyzy tutumsyz dolduryp...

Türkmenistanda netbuk öndürilip başlanar

Şu ýylyň sentýabr aýynda ilkinji türkmen netbuklary önümçilige goýberilip başlanar. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Kompýuter tehnologiýasy merkezinde ilkinji netbuklar, planşetler we iş...

TMCELL "Oraza" atly USSD hyzmatyny ýola goýdy

Şu gün TMCELL-iň resmi saýtynda Mukaddes Oraza aýy mynasybetli USSD hyzmatynyň ýola goýlandygy habar berildi. Ulgamyň müşderileri 2018-nji ýylyň 16-njy maýyndan 15-njy iýuny aralygynda "Oraza" hyzmaty arkaly agyz...

"Zenan kalbyndan dörän nepislik" atly bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň bilelikde guramaklarynda "Zenan kalbyndan dörän nepislik" atly hünär bäsleşigi geçirildi. Bäsleşik 3 şertden ybarat bolup, olar:...

Halkara Visa kartlaryny saklaýjylar üçin täze hyzmat

SMS ugratmak arkaly halkara bank kartyňyzy bloklamak we blokdan aýyrmak mümkinçiliklerini berýän täze SMS hyzmaty açyldy.   Ulanmak üçin: 0717 belgä SMS ugradyň: Kart bloga goýmak üçin: BLOCK XXXX Karty...

Bilezik — zarýad beriji

Ykjam telefonlarymyz wagtyň geçmegi bilen, şeýle bir kämilleşýär welin, olaryň başarmaýan we başarmajak işi ýok diýseň gelip dur. Ýöne ykjam telefonlaryň iň esasy keseli —...