Soňky habarlar

Archive news

Hi-tech

Geýip bolýan serginlediji

Esasan kamera we fotoapparat öndürmegi bilen tanalýan “Sony” kompaniýasy jübä sygýan serginlediji işläp düzdi. “Reon Pocket” atly enjam eşigiň içini daşky temperaturadan 13 derejä çenli...

5G ulgamyna geçen ilkinji ýurt

Dünýäniň iň kiçi ýurtlarynyň biri bolan Monako aragatnaşygyň 5-nji nesline (5G) dolulygyna geçen ilkinji ýurt boldy. Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy bilen “Monaco Telecom” aragatnaşyk kärhanasynyň arasynda...

“Bilermen” oýnuny “Google Play”-a çykdy

“Bilermen” strategiýa we onlaýn bäsleşme oýny bolup, üýgeşik animasiýalary, beýleki oýunçylar bilen dürli strategiýalary ulanyp, bilimiňizi synamak, bilimiňizi artdyrmak, gyzykly we täsin maglumatlary öwrenmek ýaly...

Iki şäherde 5G ýola goýuldy

Germaniýanyň telekommunikasiýa kompaniýasy “Deutsche” aragatnaşygyň 5-nji nesliniň Berlin we Bonn şäherlerinde ýola goýlandygyny mälim etdi. Ýakynda bu tehnologiýanyň Darmştadt, Gamburg, Leýpzig we Mýunih şäherlerinde hem...

Iň ýeňil “syçanjyk”

“Glorious PC Gaming Race” şereketiniň inženerleri dünýäniň iň ýeňil “syçanjygyny” işläp düzdüler. Agramy bary-ýogy 67 gram bolan enjam ak, gara we ýaldyrawuk reňkli bolar. “Model...

Robot “işçileriň” sany 20 milliona ýeter

Senagat pudagynda awtomatlaşdyrylan ulgamlar önümçiligiň ýokarlanmagyna, harydyň özüne düşýän bahasynyň azalmagyna we işçi güýjüne bolan zerurlygy azaltmaga ýardam edýär. Aýratyn hünär talap etmeýän, şol bir...

13 minutda zarýad alýar

Hytaýyň öňdebaryjy smartfon öndüriji kompaniýasy “Vivo” bary-ýogy 13 minutda zarýad alýan telefon öndürjekdigini habar berdi. Telefonyň 4.000 mAh kuwwatyndaky batareýasy 5 minutda 50 %, 13...

Iň kiçi telefon satuwa çykaryldy

Ululygy bank kartynyňka barabar el telefony ABŞ-da 350 dollardan satuwa çykaryldy. Häzirki wagtda smartfonlaryň köp böleginiň 6 dýuýmdan uludygy bellärliklidir. “Palm” atly enjam “android” amaly...

Sahypasy gutarmaýan depder

Köp zadyň kompýuterde we mobil enjamlarynda ýazylmagy bilen depdere ýa-da kagyza ýazmak endigi azalyp barýar. Emma elde ýazmagy hem halaýanlar az däl. Eýsem, hem eliňe...

“Age of Empire” oýnunyň täze nusgasy çykarylar

Kompýuter oýunlarynyň muşdaklarynyň iň söýgüli oýunlarynyň biri bolan “Age of Empires”-iň täze nusgasynyň satuwa çykaryljakdygy habar berildi. Öndüriji “Microsoft” şereketi muşdaklarynyň sabyrsyzlyk bilen garaşýan bu...

“bizbarde.com.tm” türkmen sosial ulgamy işläp başlady

23-nji dekabrda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde “bizbarde.com.tm” türkmen sosial ulgamynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Bu ulgamy “Sungat eseri” prodýusserçilik merkeziniň hünärmenleri işläp taýýarladylar. - Bu gün biziň taslamamyzyň...

Täze hasabyňy doldurmagyň usuly. Tmcell Töleg

"TMCell töleg" programmasy "Altyn Asyr"  ÝGPJ abonentleriniň hasabyny doldurmak hyzmatyny ýeňilleşdirýär.  Öz telefonuňyza “TMCell Töleg” atly programmany alyp, bank kartyňyzy programma birikdirip, hasabyňyzy tutumsyz dolduryp...