Hi-tech

Iň köp gymmaty artan mediýa şereketi

Metbugat sahypalarynda “Facebook”, “Snapchat” ýa-da “Twitter” ýaly jemgyýetçilik torlary barada has köp habar bar hem bolsa, şu ýylyň iň köp gymmaty artan mediýa şereketi “Pinterest”...

“i4”bazasynda döredilen ilkinji BMW

Germaniýanyň BMW kompaniýasynyň Motorsport bölümi “i4” modeliniň bazasynda ilkinji elektroulagyny taýýar etdi. Täze ulagyň adaty i4-den has sportiw boljakdygy we tehniki aýratynlyklary babatda ösendigi mälim...

Ugruny üýtgetdi

Halkara kosmos bekedi Ýeriň daşynda öz orbitasyndan sagatda 28 müň km tizlik bilen hereket edýär. Äpet gurluş 24 sagadyň dowamynda 26 gezek aýlanýar. Adamzat geçen...

“FlexPai 2” 1,8 sekuntda satylyp gutardy

Golaýda tanyşdyrylan “FlexPai 2” atly eplenýän ekranly telefon satuwa çykarylandan 1,8 sekunt soňra satylyp gutaryldy. “Royole” atly kompaniýanyň öndürýän telefony internet arkaly satuwa hödürlendi. Telefondan...

Wodorod ýangyçly uçaryň ilkinji uçuşy

“ZeroAvia” kompaniýasynyň işläp taýýarlan wodorod ýangyçly uçary ilkinji uçuşyny amala aşyrdy. Alty orunlyk kiçi göwrümli uçar dünýäde ýangyjyň bu görnüşi bilen işleýän ilkinji howa gämisi...

“Tesla” elektrik ulaglarynyň bahasyny 10 000 dollar azaldar

Sişenbe güni, 22-nji sentýabrda, “Tesla” kompaniýasy batareýalarynyň bahasyny 100 kilowat sagatda düýpgöter azaltmak meýilnamasyny yglan etdi we şeýlelik bilen elektrik ulaglaryny ýangyç bilen işleýän awtoulaglar...

BMW iň kuwwatly motoryny tanyşdyrdy

Germaniýanyň BMW kompaniýasy diňe awtoulag däl, eýsem motosiklleri we welosipedleri hem öndürýär. Kompaniýa “World Superbike” atly iň kuwwatly ulagyny taýýar etdi. “BMW M1000RR” atly ulag...

“Volkswagen ID.4” tanyşdyryldy: 520 km ýol geçer

“Volkswagen” kompaniýasynyň köp wagtdan bäri garaşylýan elektrik energiýasy bilen işleýän SUV ulagy bolan “ID.4”-i tanyşdyrdy. Iki görnüşi bolan ulag rahatlygy we bir gezekki zarýady bilen...

Ilkinji sagadyny çykardy

Hytaýyň smartfon öndüriji “vivo” kompaniýasy ilkinji “akylly” sagadyny taýýar etdi. “vivo Watch” atly enjam batareýasynyň uzaga gidýändigi bilen hem tapawutlanýar. Adaty “akylly” sagatlardaky ýaly tehniki...

Wirusy ýok edýän çyra öndürildi

Ýaponiýanyň “Ushio” atly kompaniýasy wiruslary ýok edýän lampany tanyşdyrdy hem-de satuwyny ýola goýdy. “Care 222 UV” atly lampa häzirlikçe diňe lukmançylyk edaralaryna satylýar. Ultramelewşe şöhle...

HP noutbuk: käbir bölekleri galyndylardan ýasalypdyr

HP kompaniýasy “Pavilion” seriýasyna degişli ýankompýuterini tanyşdyrdy. “Intel” 11-nji nesline degişli mikroprosessorlar oturdylan kompýuterleriň käbir bölekleri deňizden ýygnalan plastmassa zyňyndylaryndan öndürilipdir. Noutbuklaryň 13, 14  we...

“Google” akylly telewizor üçin “Android 11” çykardy

“Google” şereketi “Android TV” akylly telewizor platformasy üçin “Android 11” täzelenmesini hödürledi. Ilki bilen, elbetde, ulanyjylar täze täzelenmeleriň näme täzelik getirjekdigi bilen gyzyklanýar.  “Google” şereketiniň “Android TV”...

Eplenýän ekranly “FlexPai 2” tanyşdyryldy

Dünýäniň ilkinji eplenýän ekranyny tanyşdyran “Royole” kompaniýasy şeýle telefonlaryň täze modelini tanyşdyrdy. “FlexPai 2” atly enjam ozalky modelden has kämilleşdirilipdir. Hytaý brendi bolan “Royole” 2018-nji...

“Logitech” täze “syçanjyklaryny tanyşdyrdy

“Logitech” kompaniýasy harytlaryny sanawyna täze “syçanjygy” goşdy. Üç reňkli görnüşi bolan “Logitech MX Anywhere 3” atly enjamlary islendik tekizligiň üstünde ulanyp bolýar. Şol sebäpli bu...

Täze “Audi” gaz bilen işlär

Berk we ygtybarly ulaglary öndürmegi bilen tanalýan “Audi” kompaniýasy “A3 Sportback G-Tron” modelini tanyşdyrdy. Ykjam premium klasyna degişli bolan A3 modeliň täze görnüşleri köpelýär. Täze...

Ýeňil, eplenýär, elektrikli

“Morfuns Bicycle” şereketi ýeňil materialdan öndürilen eplenýän welosipedini tanyşdyrdy. Bahasy 1000-1300 dollar aralygyna bolan bu welosiped elektrik energiýasy bilen hereket edýär. Iki tigirli ulagyň “Éole...

“Apple” täze sagat baglaryny tanyşdyrdy

Golaýda “Apple” kompaniýasy “akylly” sagatlaryny köpçülige görkezipdi. Indi bolsa kompaniýa bu sagatlara niýetlenen silikondan hem-de örülip taýýarlan iki görnüşli sagat bagyny tanyşdyrdy. Täze sagat baglary...

Ýakyn günlerde Moskwada pilotsyz tramwaý satuwa çykarylar

Moskwanyň Transport müdirligi we “Yandex” ýakyn wagtda ilkinji pilotsyz tramwaýy synagdan geçirip başlar. Bu barada resmi “Telegram” kanalynda bölümiň metbugat gullugy habar berdi. Ulag bölüminiň başlygy...

“Volkswagen”-iň täze modeli

Germaniýanyň “Volkswagen” kompaniýasy soňky wagtlarda ID atly elektrokarlaryna has köp ähmiýet bermegi bilen tanalýar. Indi bolsa kompaniýa täze bir modelini taýýarlaýar. Täze model “Tiguan” ulagynyň...

Türgenler üçin ýörite sagat çykar

Soňky ýyllarda saglyk durmuş ýörelgesine eýerýänleriň sany artýar. Şol sebäpli mobil enjamlarda hem şunuň bilen bagly programmalar köpeldi. “Akylly” sagatlary öndürmegi bilen tanalýan “Garmin” kompaniýasy...

Global blokçeýn bazary şu ýyl 50 göterim öser

“IDC” şereketi analitikleri ýakyn ýyllarda global blokçeýn bazary üçin täze çaklamany ýaýratdylar. Pandemiýa we kyn ykdysady ýagdaýa garamazdan, blokçeýn senagaty ösmegini dowam etdirer. Analitikleriň pikiriçe, şu...

“Toyota Yaris” howpsuzlyk synagyndan geçdi

“Toyota Yaris”-iň şu ýylky modeli ölçegleri we ülňüleri täzelenen synagdan üstünlikli geçen ilkinji ulag boldy. Müşderilere ýetiriljek dördünji nesle degişli “Yaris” öň tarapynyň berkligini ölçeýän...