Archive news

Hi-tech

TMCELL "Oraza" atly USSD hyzmatyny ýola goýdy

Şu gün TMCELL-iň resmi saýtynda Mukaddes Oraza aýy mynasybetli USSD hyzmatynyň ýola goýlandygy habar berildi. Ulgamyň müşderileri 2018-nji ýylyň 16-njy maýyndan 15-njy iýuny aralygynda "Oraza" hyzmaty arkaly agyz...

Täze transmilli desgalaryň gurluşygyna taryhy badalga berildi

23-nji fewralda Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda hem-de Owganystanyň Hyrat şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň täze tapgyryna badalga bermek, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji...

"Zenan kalbyndan dörän nepislik" atly bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň bilelikde guramaklarynda "Zenan kalbyndan dörän nepislik" atly hünär bäsleşigi geçirildi. Bäsleşik 3 şertden ybarat bolup, olar:...

Halkara Visa kartlaryny saklaýjylar üçin täze hyzmat

SMS ugratmak arkaly halkara bank kartyňyzy bloklamak we blokdan aýyrmak mümkinçiliklerini berýän täze SMS hyzmaty açyldy.   Ulanmak üçin: 0717 belgä SMS ugradyň: Kart bloga goýmak üçin: BLOCK XXXX Karty...

Bilezik — zarýad beriji

Ykjam telefonlarymyz wagtyň geçmegi bilen, şeýle bir kämilleşýär welin, olaryň başarmaýan we başarmajak işi ýok diýseň gelip dur. Ýöne ykjam telefonlaryň iň esasy keseli —...

FIFA 17-ä isleg uly

Kompýuter oýunlarynyň muşdaklarynyň her ýyl hem sabyrsyzlyk bilen garaşýan oýunlarynyň biri FIFA tapgyrynyň täze nesli amatlylygy bilen esasy bäsdeşi PES 2017-den biraz yza galan-da bolsa,...

Windows 7 bilen windows 8 hem taryha siňer

Windows 7 «Maýkrosoft» kompaniýasynyň iň söýülen ulgamlarynyň biri boldy. Ondan has kämildigine garamazdan, windows 8 ulanyjylaryň o diýen ünsüni çekip bilmedi. Her näme-de bolsa, olaryň...

Blutuz täze mümkinçiliklerini hödürleýär

Mobil enjamlaryň we kompýuterleriň arasynda suratlary, aýdymlary, wideolary, dürli faýllary alyşmagyň iň gysga hem-de muzdsuz ýoluny özünde jemleýän blutuz mümkinçilikleriniň sanyny has artdyrýar. Ol mümkinçilikler...

«Altyn asyr» ÝGPJ SMS bäsleşigini geçirýär

«Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2017-nji ýylyň 16-njy ýanwaryndan başlap, SMS bäsleşigini  yglan edýär. Düzgünnama laýyklykda, bäsleşik operatoryň tutýan ähli ygtyýarnama zolagynda 1717 gysga...

Hepdäniň tehnologiýa täzelikleri (25.01 - 31.01. 2016 ý.)

JÜBÜT KAMERA TEHNOLOGIÝASY   Dünýäniň tehnologiýa enjamlaryny öndüriji iri şereketleri täze akylly telefonlarynda jübüt kamera aýratynlygyny ýerleşdirmegi niýet edinýärler. Bu habaryň mälim edilmegi şereketleriň arasynda ýiti bäsdeşligiň...

Çar ýandan tehnologiýa täzelikleri

HYTAÝ ŞEREKETINDEN “BLUBOO XWATCH” Tehnologiýa bazarynda giň gerime eýe bolan akylly sagatlaryň önümçiligi barha ýokarlanýar. Şol bir wagtda bu enjamyň önümçiligini ýola goýan şereketleriň sany hem...