Hi-tech

60 ýyllygyna bagyşlandy

Wideooýunlary öndürmegi bilen tanalýan SEGA kompaniýasy döredilmeginiň 60 ýyllygy mynasybetli kiçijik oýun konsulyny tanyşdyrdy. “Astro City Mini” atly enjamda 36 oýun boljakdygy mälim edildi. Soňky...

Her günde 1 million gezek göçürilýär

2017-nji ýylda  hödürlenen “Google Meet” programmasy adamlaryň öz aralarynda wideoly söhbetdeşlik etmeklerine mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda tölegsiz hödürlenýän bu programmadan her günde 1 milliondan gezek...

Kompýuterli, ABS duruzyjyly welosiped

Awtoulaglar üçin ýokary tehnologiýaly ätiýaçlyk şaýlaryny öndürýän we howpsuzlyk çözgütlerini hödürleýän “Bosch” kompaniýasy innowatiw welosipedini tanyşdyrdy. Nusgalyk görnüşde taýýarlanan welosiped kompýuter we ABS duruzyjy ýaly...

40 ýyldan soňra satuwa çykdy

Bir milliony satylan ilkinji şahsy kompýuter bolan “VIC-20” 40 ýyldan soňra täzeden satuwa çykaryldy. “Retro Games” atly şereketiň işläp taýýarlan enjamynda hakyky nusgasyndaky programmalaryň ählisi...

Tehnologiýalar merkezindäki oňyn netijeleriň sany artýar

Aşgabatdaky Tehnologiýalar merkezinde nanotehnologiýa, biotehnologiýa, himiýa, ekologiýa, derman serişdelerini öndürmegiň tehnologiýalary boýunça Türkmenistanda ozal geçirip bolmaýan, täze ylmy tejribeler geçirilip, birnäçe oňyn netijeler gazanyldy ―...

Açyk kosmosa çykjak ilkinji syýahatçy

Russiýanyň  raketa önümçiligi bilen meşgullanýan “Energiýa” hem-de ABŞ-nyň “Space Adventures” kosmos syýahatçylyk kompaniýalary ylalaşyga gol çekdiler. Şertnama laýyklykda, kosmosa uçuryljak jahankeşdeler asman giňişliginde gäminiň daşyna...

Lebapda elektron neşirler tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Lebap welaýat bölüminde Türkmenistanda çykýan elektron neşirler bilen tanyşdyryş dabarasy boldy ― diýip, «Jeyhun.news» habar berýär. Oňa welaýat merkezindäki hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri...

Klasyndan birinji

“Dodge” kompaniýasy dünýäniň iň ýokary tizlikli sedan ulagyny tanyşdyrdy. “Charger SRT Hellcat Redeye” atly ulagyň 6,2 litrlik hereketlendirijisi bolup, kuwwaty 797 at güýjüne ýetýär. Ulagyň...

62 ýyldan soňra adyny üýtgetdi

Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasy adyny üýtgetdi. 1946-njy ýylda esaslandyrylan kompaniýa indiki ýylyň aprelinden başlap täze adyny ulanar. Elektron enjamlaryny öndürmegi bilen tanalýan kompaniýa dürli ýyllaryň dowamynda...

“Soňky agşamlyk nahar” ýokary durulykda hödür edildi

“Google” kompaniýasy Leonardo Da Winçiniň “Soňky agşamlyk nahar” atly meşhur kartinasynyň ýokary durulykdaky elektron nusgasyny ýaýratdy. “Google Arts & Culture” saýty dünýäniň belli muzeýlerini we...

Iň arzan “Porsche Taycan” tanyşdyryldy

“Volkswagen Group” awtoulag öndüriji topara degişli bolan “Porsche” brendiniň “Taycan” elektrokarynyň iň arzan görnüşi tanyşdyryldy. Mundan ozal ulagyň dört tigri birbada aýlanýan görnüşi satuwa çykarylypdy....

Turkmenistan Railways mobil programmasyna täze hyzmat girizildi

«Türkmendemirýollary» agentliginiň ýolagçy biletlerini onlaýn usulda satmak üçin çykaran «Railways» mobil programmasynyň Android ulgamy üçin täze görnüşi elýeterli edildi. Programmanyň täze görnüşinde ýolagçylaryň bilet almagyny...

“Toyota” – dünýäniň iň gymmat awtoulag brendi

Golaýda “BrandZ Top 100 Global Brand” atly sanaw mälim edilipdi. Dünýä belli brendleriň gymmatyny görkezýän sanawda “Amazon” birinji bolupdy. Entek döredilenine dört ýyl bolan “TikTok”...

2022-nji ýyla süýşürildi

Dünýäniň iň abraýly awtoulag sergileriniň biri bolan Ženewa awtoulag sergisi 2022-nji ýyla süýşürildi. Serginiň guraýjylary gatnaşyjylar bilen pikirsoraşma geçirilendigini mälim etdi. Şoňa laýyklykda, sergä gatnaşýan...

Soňky ulagyny öndürdi

“Volkswagen”-iň 116 ýyldan bäri işleýän Swikkau zawodynda benzin bilen işleýän soňky ulag öndürildi. Bir asyrdan gowrak wagtyň dowamynda bu ýerde jemi 9,5 milliondan gowrak maşyn...

Gysylan gaz bilen işleýän ulagyny tanyşdyrdy

Soňky ýyllarda ýangyjyň dürli görnüşleri bilen işleýän ulaglaryny öndürýän “Skoda” kompaniýasy gysylan tebigy gaz bilen işleýän “Octavia G-Tec” atly modelini tanyşdyrdy. Ýewropanyň iri awtoulag öndürijileriniň...

“Samsung” sanly töleg kartyny tanyşdyrdy

Mobil enjamlaryň önümçiliginde dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasy “Samsung” elektron tölegiň täze görnüşini tanyşdyrdy. Sanly ulgam arkaly töleg tölemäge mümkinçilik berýän “Samsung Pay Card” “Curve” hem-de “Mastercard”...

Marsa dikuçar iberiler

ABŞ-nyň aerokosmos edarasy NASA Mars planetasynda dürli açyşlary etmäge kömek etjek kiçi göwrümli dikuçary taýýarlady. Kiçi göwrümli dron indiki aýyň 22-sine uçuryljak “Perseverance” atly 6...

“Huawei” dünýäniň iň uly dükanyny açdy

Hytaýyň kompaniýasy “Huawei” Şanhaý şäherinde dünýäniň iň uly dükanyny açdy. Üç gatly binanyň meýdany 5 müň inedördül metre barabar bolup, bu ýerde 500 görnüşli haryt...

Täzelikçi kompaniýalaryň sanawy

 Amerikan “Apple” kompaniýasy sanawyň başyny çekýär. “Alphabet” (“Google”-a eýeçilik edýär), “Amazon”, “Microsoft” we “Samsung” ilkinji bäşligi emele getiripdir. Täzelikçi kompaniýalaryň arasynda mobil enjamlaryny öndürýän, şeýle...

“iOS 14” sentýabrda ýaýradylar

Dünýäniň iň uly tehnologiýa kompaniýalarynyň biri bolan “Apple” “iPhone” enjamlarynyň amaly ulgamy bolan  “iOS”-yň täze nusgasyny tanyşdyrdy. Kompaniýa her ýylda geçirýän WWDC20 atly çäresiniň çäklerinde...

Hemra aragatnaşygy bolmazdan işleýän sensor

Şäheriň içinde ýa-da şäherara ýollarda gidiljek ýere iň gysga ýoly görkezýän nawigasiýalar kähatalarda aragatnaşygyň üzülmegi sebäpli wagtlaýyn işlemän bilýär. Awtoulaglar üçin täze çözgütleri hödürleýän “Bosch”...

Dünýäniň iň güýçli kompýuteri

Ýaponiýada işlenip düzülen “Fugaku” dünýäniň iň güýçli superkompýuteri hasap edildi. Ýapon dilinde Fuji dagy diýmegi aňladýan “Fugaku” her ýylda iki gezek ýaýradylýan “Top500” sanawynda dünýäniň...

“Audi”-niň paýnamalaryny satyn aldy

“Volkswagen” kompaniýasy “Audi” kompaniýasynyň paýnamalaryny dolulygyna satyn alýar. Iki nemes brendiniň arasyndaky ilkinji hyzmatdaşlyk 1964-nji ýylda gazanylýar. Şol ýyl “Volkswagen” “Daimler-Benz”-iň “Audi”-däki paýnamalary satyn alýar....