Soňky habarlar

Archive news

Hadysalar

Türkmenistan Eýranyň halkyna ynsanperwerlik kömegini berýär

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryndan ugur alyp, Eýranyň Kermanşah welaýatynda bolan ýertitremesi zerarly ejir çeken ilata ynsanperwer kömegini bermek maksady...

"Hemmelerden başarjaňa" 6 ýaşly türkmenistanly tansçy gatnaşýar

6 ýaşly türkmenistanly tansçy Azym Amanow Russiýanyň "Birinji" ýaýlymynda geçirilýän "Hemmelerden başarjaň" («Лучше всех») bäsleşiginde gatnaşýar. Bu gepleşik çagalaryň ukyp-başarnyklaryny açmakda we olary goldamakda uly orun...

Moskwadaky "Aşgabat" kinoteatry ýene-de işläp başlady

Moskwa şäherindäki "Aşgabat" kinoteatrynyň işi 2012-nji ýylda togtadylypdy. Geçirilen düýpli abatlaýyş işlerinden soňra, kinoteatr jadyly sungatyň muşdaklaryny ýene-de kabul edip başlady. Abatlaýyş işlerinde döwrebap dizaýna...

Aşgabatda itleriň sergisini geçirmek meýilleşdirilýär

"Türkmen iti" kinologik kluby şu ýyl Aşgabat şäherinde itleriň dürli tohumlarynyň sergisini geçirmegi meýilleşdirýär. Elbetde, serginiň merkezinde türkmen alabaýy bolar. Sergide nemes owçarkasy, kane-korso, doberman...