Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisi öz işine başlady

17-nji sentýabrda dünýäniň abraýly halkara guramasy hasaplanýan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisi öz işine başlady. Oňa Nigeriýanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili Tijani Muhammad-Bande...

Ýetginjek futolçylaryň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň guramagynda ýurdumyzyň sport mekdepleriniň futbol toparlarynyň ýetginjek futbolçylarynyň arasynda futbol ýaryşy geçiriler. 2006-njy ýylda doglan futbolçylaryň arasynda geçiriljek ýurdumyzyň birinjiligine ilki welaýatlarda zolaklaýyn...

Otçular toparlarynyň arasynda ýaryş geçirilýär

Mary welaýatynyň Serhetabat, Tagtabazar etraplarynyň uzak öri meýdanlarynyň gül-gülzarlyga, bol ot-çöpe eýe bolmagy dowarlaryň orta semizlikde bolmagyna getirýär. Gyzgalaňly tomus paslynyň ahyrky aýynda Tagtabazar etrabynyň «Maldar»...

Türkmenistanda pagta ýygymyna taýýarlyk görülýär

23-nji awgutda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew döwlet Baştutanyna welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Şu günler ýerleri,...

Lebaply babadaýhanlar gowaća ýygymyna taýýar

Lebap welaýatynyň babadaýhanlary şu oba hojalyk ýylynda 120 müň gektardan ak ekiniň bol hem bereketli hasylyny döwlet  harmanyna tabşyrmagy borçlanýarlar. Lebapda gowaçanyň toprak we howa şertlerine...

Watan döwlet elektrik stansiýasy ýokary netijeleri görkezýär

Döwrebap elektrik stansiýalarynyň gurulmagy, täze elektrik geçiriji ulgamlaryň hatarlarynyň barha uzalyp, ilatly ýerleriň we önümçiligiň energiýa bilen üpjünçiliginiň sazlaşygynyň emele getirilmegi ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýşynyň amatlylyklaryny...

«Yhlasly işiň miweleri» atly bäsleşik geçiriler

Hasyl toýy mynasybetli Türkmenistanyň Agrar partiýasy, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti, «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky «Bereketli...

Türkmenistanda Gazagystan Respublikasynyň täze ilçisi işe başldy

18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly...

«Ýüpek» önümçilik birleşiginiň taryhy

Türkmenabadyň «Ýüpek» önümçilik birleşiginiň özboluşly taryhy bar. Ol ýene 10-12 ýyldan özüniň ýüz ýaşyny ýa-da «asyr toýuny» toýlar. Kärhana ilki diňe ýüpek egirýän önümçilik hökmünde...