Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

6-njy sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlisiň barşynda döwlet Baştutanyna şu...

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 6-njy sentýbarda geçirilen mejlisinde wise-premýer G.Myradow döwlet Baştutanyna 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilmegi bellenilen GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň...

Türkmenistanyň Wýetnamdaky ilçisi bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow  P.H.Durdyýew hakynda Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky (Pekin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Parahat Hommadowiç Durdyýew şol bir wagtda...

Ermenistan Türkmenistandan gaz almaga hyýallanýar

Ermenistanyň “Verelq” habar saýtynyň berýän maglumatyna görä, Ermenistanyň mejlisindäki maslahatda çykyş eden Ermenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky ilçisi Artaşes Tumanýan Eýranyň ýurda goýberjek gazynyň möçberini artydyryp biljekdigini, emma...

Aşgabatda koreýaly taekwondoçylaryň görkezme çykyşlary boldy

Düýn Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda paýtagtymyzda dowam edýän koreý hepdeliginiň meýilnamasynyň çäklerinde koreýaly taekwondoçylaryň görkezme çykyşlary boldy. Koreýanyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň wekilleriniň, Türkmenistanyň Sport we...

Ante Mişe: «Biz mynasyp ýeňiş gazandyk»

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Dünýä kubogynyň saýlama tapgyryna ýeňiş bilen girişdi. Ildeşlerimiz ilkinji duşuşykda Şri-Lankanyň ýygyndysyny myhmançylykda jogapsyz pökgüleriň...