Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi

11-nji sentýabrda Türkmenistanyň Ahala, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda pagta ýygymyna girişildi. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 18-nji sentýabrda başlanar. 2019-njy ýylyň ýygym möwsüminde...

Türkmenistanda güýzki at çapyşygyna badalga berildi

Geçen hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri ýurdumyzyň atçylyk-sport toplumlarynda güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi. Ol günlerAşgabat, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary atçylyk-sport toplumlary toý dabaralaryna beslendi. ― diýip, Türkmen...

“iPhone 11” tanyşdyryldy

“Apple” kompaniýasynyň sabyrsyzlyk bilen garaşylýan “iPhone 11” seriýasynyň üç modeli tanyşdyryldy. 10-njy sentýabrda köpçülige görkezilen smartfonlar 19-njy sentýabrdan başlap, dünýäniň 150 ýurdunda satuwa çykarylar. Şeýle...

Aşgabatda bouling boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy

Aşgabatda bouling boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Onuň ýaryşlary Olimpiýa şäherçesindäki Ýeňil atletika sport toplumynda geçirildi ― diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär. Üç günläp dowam eden...

Buharestde türkmen medeni we sungat işleriniň milli sergisi açyldy

10-njy sentýabrda Rumyniýanyň parlamentiniň binasynyň “Konstantin Brankuşi” atly zalynda Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Rumyniýa-Türkmenistan parlamentara dostluk topary bilen bilelikde türkmen medeni we sungat işleriniň milli sergisini...

“Nusaý” myhmanhanasynyň ady üýtgediler

Türkmenistanyň Prezidenti 9-njy sentýabrda  Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň dowamynda Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew hasabat bilen...

Türkmenistanyň milli ýygyndysy oýundan öňki türgenleşigini geçirdi

Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy şu gün agşam “Köpetdag” stadionynda dünýä çempionaty-2022-niň saýlama tapgyrynyň duşuşygynyň öňüsyrasy türgenleşik ýygnanyşygyny geçirdi. Geçirilen türgenleşigiň ilkinji 15 minuty žurnalistler üçin...