Soňky habarlar

Archive news

Ylym we tehnika

Türkmenistanda rieltorlaryň işi kadalaşdyrylar

Ýakynda Türkmenistanda rieltorçylyk işiniň ykdysady, hukuk we guramaçylyk binýadyny kesgitleýän kanun güýje girdi. Onuň durmuşa ornaşdyrylmagy bilen, özara hereket edýän taraplaryň arasyndaky gatnaşyklar kadalaşdyrylar. Şeýlelikde, indiden...

Türkmenistanyň Prezidenti slowen kompaniýasyna bardy

14-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Sloweniýa Respublikasyna resmi saparynyň ikinji, jemleýji güni boldy. Günüň birinji ýarymynda Türkmen döwletiniň  Baştutany “Iskratel” kompaniýasyna baryp gördi. Bu kompaniýa...

Näme üçin Gün tutulmasy bolup geçýär?

20-nji martda 2015-nji ýyldaky iň uly astronomiki wakalaryň biri ýüze çykar, ýagny doly Gün tutulmasy bolup geçer, ony Russiýanyň we GDA-nyň çägindäki döwletleriň ýaşaýjylary synlap...

Deňizlerde her dürli diri organizmleriň 228 500 görnüşi ýaşaýar

Aşgabat, 12.03.2015. “Türkmenportal”. Ýer ýüzüniň deňizleridir ummanlarynda her dürli diri organizmleriň 228 450 görnüşi ýaşaýar. Deňziň biologik görnüşleriniň Bütindünýä ýazgysyny düzmek topary şeýle netijä geldi. Barlag geçirenleriň aýtmagyna...

Aşgabatda ýol hereketiniň howpsuzlygy boýunça maslahat geçirildi

Aşgabat, 11.03.2015. “Türkmenportal”. Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý milli jemgyýetiniň we “TRACEKA: ýol hereketiniň howpsuzlygy II” taslamasynyň ýardam etmeginde Aşgabatda ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanyp maslahat geçirildi. Bu barada...

Türkmen paýtagtynda ýagyş gatyşykly gara garaşylýar

Aşgabat, 09.03.2015. “Türkmenportal”. Duşenbeden sişenbä geçilýän gije, şeýle hem sişenbe güni irden paýtagtda ýagyş gatyşykly gara we howanyň temperaturasynyň 1 gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Gündiz howa...

“Ýaşlyk” — BMG-niň Ilat gaznasynyň täze web-taslamasy

Aşgabat, 09.03.2015. “Türkmenportal”. BMG-niň Ilat gaznasynyň täze “Ýaşlyk” web-taslamasy ösüş ýoluny dowam etdirýär. Geçen hepdede ady agzalan gazna “Ýaşlyk” web-saýty üçin (http://www.unfpa.org.tm) materiallary we makalalary işläp taýýarlamak...

Jübi radiopriýomniklerine 60 ýyl

Aşgabat, 04.02.2015. “Türkmenportal”. 1955-nji ýylyň 4-nji martynda “Sony” jübi tranzistr radiopriýomniklerini çykarmaga girişdi. Bu täze önüm kompaniýanyň üstünligine esas goýdy. Netijede “Sony” 1960-njy ýylyň aýaklaryna — 1970-nji...

Düýe auksionda satylýar

 Aşgabat, 03.03.2015. “Türkmenportal”. “Abakanyň bagynyň düýe satylýandygy baradaky täsin habary, ine, indi bir hepde bäri Internet sahypalaryna birigen okyjylary özüne çekýär” diýip, www.krsk.kr.ru habar berýär. Ady belli...

2015-nji ýylyň mart aýynda bolmagyna garaşylýan howa çaklamasy

Aşgabat, 01.03.2015. “Türkmenportal”. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky gidrometeorologiýa baradaky Milli komitetiň hünärmenleri tarapyndan Türkmenistan boýunça mart aýynda bolan howa ýagdaýlary baradaky köpýyllyk maglumatlar esasynda gysgaça häsiýetnama...

XXI asyryň telewideniýesi

Aşgabat, 25.02.2015. “Türkmenportal”. Soňky ýyllarda bütin dünýäde bolşy ýaly, Türkmenistanda hem telewideniýe diňe bir has meşhur bolman, eýsem, barha kämilleşýär. Soňky döwürde aýratyn meşhurlyga eýe bolan...

Çaltlandyrylan bilim hepdeligi dowam edýär

Aşgabat, 24.02.2015. “Türkmenportal”. “Şu günler ÝUNESKO-da çaltlandyrylan bilim hepdeligi geçirilýär” diýip, “unmultimedia.org” habar berýär. ÝUNESKO-da çaltlandyrylan ulgam sowatsyzlygyň garşysyna göreş serişdesi bolup biler diýip hasap edýärler. 2014-nji ýylda...

Çygly fewral

Aşgabat, 23.02.2015. “Türkmenportal”. Aşgabatda soňky üç günde ygalyň 2 aýlyk normasy ýagdy. Diňe fewralyň 21-nden 22-sine geçilen gijede düşen ygal aýlyk norma deň boldy.  Bolluk bilen ýagan bu...

Täleýnama: 23-nji fewral-1-nji mart

 Aşgabat, 23.02.2015. «Türkmenportal». Guzy – 21.03 - 20.04 Hepdäniň Guzylar üçin oňaýly bolmagyna garaşylýar. Özüňiziň ýakyn geljek üçin meýilnamalaryňyzy gizlin saklaň! Goý, bu golaýlaryňyz üçin garaşylmadyk ýakymly...

Zodiagyň belgileri boýunça 17-nji fewralyň täleýnamasy

 Aşgabat, 17.02.2015. «Türkmenportal».  Guzy, 21.03 - 20.04 Sişenbede Guzylar öz durmuş we professional tejribelerine garamazdan, özleri üçin täze bir zadyň üstüni açarlar. Ýyldyzlar olara gelýän maglumatlary kabul...

15-nji fewral taryhda

 Aşgabat, 15.02.2015. “Türkmenportal”. 2013-nji ýyl — Çelýabinskide meteorit ýagşy ýagdy. 2012-nji ýyl — Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topary öz karary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň...