Soňky habarlar

Archive news

Ylym we tehnika

Türkmenistanda Şweýsariya Konfederasiýasynyň ilçisi işe başlady

18-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň  Başlygy A.Nurberdiýewa Şweýsariya Konfederasiýasynyň  Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Filipp Ştalderden ynanç hatyny...

Türkmenistanyň bilim ulgamy kämillik ýolunda

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 10 aýynyň netijelerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde habar berlişi ýaly,  hasabat döwründe ýurt boýunça 16 müň 850 orunlyk umumybilim berýän...

Ýaş alymlaryň bilim bäsleşigi geçirildi

Türkmen oba hojalyk institutynda ýaş alymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda ylmy işleriň bäsleşigi geçirildi. Eminleriň garamagyna işleriň 18-si hödürlenildi. Olar maldarçylyk, ekerançylyk, topraga gözegçilik, oba hojalygynda döwrebap...

Ekologiýa we energiýanyň netijeliligi barada hyzmatdaşlyk

2-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň we Ýewropa Bileleşiginiň “Tebigaty we energiýa çeşmelerini ygtybarly peýdalanmak — Türkmenistanyň durnukly ösüş...

Biziň hyzmatdaşlarymyzyň täzelikleri: Ýaponiýa

Robot tehnikasynyň täsinlikleri Adamyň duýgularyna düşünmäge ukyply täsin robotlaryň birinji tapgyry bary-ýogy bir minutyň içinde satyldy. Olary öndüriji firma androidlere ýokary baha goýdy (takmynan, 1700 dollar),...

Aşgabatda Uçarmansyz uçýan enjamlar merkezi işe başlady

4-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Içeri işler ministrligine degişli täze bina edilen Uçarmansyz uçýan enjamlar merkezine geldi. Merkeziň ýanyndaky meýdançada ýurdumyzyň Döwlet howpsuzlyk...

Tebigaty aýawly saklamak – mukaddes borç

Eziz Watanymyzyň tebigy baýlygyny we gözelligini aýawly saklamak, ony geljek nesillerimize ýetirmek – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Tebigaty...

Synag möwsümi ýakynlaşýar

11-nji iýulda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine talyplyga kabul edilşik başlar. Dalaşgärleriň resminamalary 11-nji iýuldan 19-njy awgusta çenli kabul ediler. Ýöne resminamalary kabul...

Türkmenistanyň teleýaýlymlary täze hemradan alnyp görkeziler

Älem giňişligindäki 52oE iş ýagdaýynda ýerleşýän täze “TürkmenÄlem 52E/MonakoSat” hemrasynyň üsti bilen HD hilli milli türkmen teleýaýlymlarynyň gepleşikleri görkezilip başlandy. Iki transponderde şu ýedi ýaýlym:...