Soňky habarlar

Archive news

Ylym we tehnika

Biziň hyzmatdaşlarymyzyň täzelikleri: Ýaponiýa

Robot tehnikasynyň täsinlikleri Adamyň duýgularyna düşünmäge ukyply täsin robotlaryň birinji tapgyry bary-ýogy bir minutyň içinde satyldy. Olary öndüriji firma androidlere ýokary baha goýdy (takmynan, 1700 dollar),...

Ekologiýa we energiýanyň netijeliligi barada hyzmatdaşlyk

2-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň we Ýewropa Bileleşiginiň “Tebigaty we energiýa çeşmelerini ygtybarly peýdalanmak — Türkmenistanyň durnukly ösüş...

Ýaş alymlaryň bilim bäsleşigi geçirildi

Türkmen oba hojalyk institutynda ýaş alymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda ylmy işleriň bäsleşigi geçirildi. Eminleriň garamagyna işleriň 18-si hödürlenildi. Olar maldarçylyk, ekerançylyk, topraga gözegçilik, oba hojalygynda döwrebap...

Türkmenistanyň bilim ulgamy kämillik ýolunda

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 10 aýynyň netijelerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde habar berlişi ýaly,  hasabat döwründe ýurt boýunça 16 müň 850 orunlyk umumybilim berýän...

Türkmenistanda Şweýsariya Konfederasiýasynyň ilçisi işe başlady

18-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň  Başlygy A.Nurberdiýewa Şweýsariya Konfederasiýasynyň  Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Filipp Ştalderden ynanç hatyny...

Türkmenbaşydaky NGIZ toplumynda nebit koksundan grafit alyndy

“Ülke” hususy kärhanasynyň we Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň “Türkmendemirönümleri” döwlet kärhanasynyň hünärmenleri täsin synag geçirdiler. Türkmen ykdysadyýetini senagatlaşdyrmak babatynda okgunly ösüş innowasiýa taslamasynyň netijesidir — ýurdumyzda ilkinji...