Soňky habarlar

Archive news

Ylym we tehnika

Aşgabatda halkara ylmy maslahat açyldy

Aşgabatda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara maslahat açyldy. Ylymlar gününe bagyşlanan foruma türkmen alymlary, şeýle hem dünýäniň 20 ýurdunyň...

Ýaş alymlaryň arasynda taslama sergi-bäsleşigi geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi ge­ňeşiniň, Ylymlar akademiýasynyň, şeýle-de TYA-nyň we TMÝG-niň Merkezi ge­ňeşiniň ýanynda hereket edýän Ýaş alymlar...

Hojambaz etrabynda täze aragatnaşyk bölümi açyldy

Şu gün Hojambaz etrabynyň dolandyryş merkezinde etrap aragatnaşyk bölüminiň täze binasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu desga Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň buýurmasy boýunça ýerli gurluşykçylar tarapyndan...

Türkmenistan ýene üç sany “Boeing” satyn alar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2012 — 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda” göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem ýerli...

Aşgabatda senagat tehnologiýalarynyň sergisi tamamlandy

Aşgabatda senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň Halkara sergisi öz işini tamamlady. Giň möçberli sergi halk hojalygy toplumynyň ähli möhüm ugurlaryny, şol sanda ýangyç-energetika toplumyny,...

Belarus Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek isleýär

Belarus Respublikasy Türkmenistan bilen awtoulag we oba hojalyk tehnikalary babatdaky hyzmatdaşlygyny dikeltmek isleýär. Munuň üçin belarus hünärmenleri Aşgabatda duşuşyklary geçirdiler diýip, ORIENT habarlar agentligi ýazýar. Belarus...

Türkmenistan älem giňişligine ikinji emeli hemrany uçurar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow oktýabr aýynda geçiren Ýaşulularyň maslahatynda eden çykyşynda ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynda öňdebaryjy kosmos tehnologiýalaryny peýdalanmagy has-da giňeltmegi ýakyn döwür...