Ylym we tehnika

Mekdep bazarlary müşderilere hyzmat edýär

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde täze okuw ýylyna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Mekdep bazarlarynyň döredilmegi hem bu taýýarlyk işleriniň möhüm bölegidir. Häzirki günlerde Diýarymyzyň dürli...

Silos taýýarlamak we desgasynyň ölçegleri

Ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli et we süýt önümleri bilen üpjün etmekde maldarçylyga uly orun degişlidir. Maldarçylykdan alynýan et we süýt önümleriniň mukdaryny artdyrmakda we özüne...

ÝUNESKO-nyň sanawyna ýene 29 ýadygärlik girizildi

Bakuda geçirilen ÝUNESKO-nyň ýygnagynda 167 ýurtdan jemi 1092 ýadygärlige baha berlip, olaryň 29 sanysy Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Olaryň arasynda adam eli bilen döredilen desgalar...

Ýaş alymlaryň arasynda taslama sergi-bäsleşigi geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi ge­ňeşiniň, Ylymlar akademiýasynyň, şeýle-de TYA-nyň we TMÝG-niň Merkezi ge­ňeşiniň ýanynda hereket edýän Ýaş alymlar...

Ankara şäherinde türkmen diline bagyşlanan maslahat geçirildi

Ýakynda Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän Hajettepe uniwersitetinde “Türk lingwistikasynda kesgitleme we hasaba alma: Halkara türkmençe ylmy barlaglar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Iki şanly...

Türkmenbaşydaky NGIZ toplumynda nebit koksundan grafit alyndy

“Ülke” hususy kärhanasynyň we Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň “Türkmendemirönümleri” döwlet kärhanasynyň hünärmenleri täsin synag geçirdiler. Türkmen ykdysadyýetini senagatlaşdyrmak babatynda okgunly ösüş innowasiýa taslamasynyň netijesidir — ýurdumyzda ilkinji...

Türkmenistanda rieltorlaryň işi kadalaşdyrylar

Ýakynda Türkmenistanda rieltorçylyk işiniň ykdysady, hukuk we guramaçylyk binýadyny kesgitleýän kanun güýje girdi. Onuň durmuşa ornaşdyrylmagy bilen, özara hereket edýän taraplaryň arasyndaky gatnaşyklar kadalaşdyrylar. Şeýlelikde, indiden...