Soňky habarlar

Arhiw

Ylym we tehnika

Aşgabatda Uçarmansyz uçýan enjamlar merkezi işe başlady

4-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Içeri işler ministrligine degişli täze bina edilen Uçarmansyz uçýan enjamlar merkezine geldi. Merkeziň ýanyndaky meýdançada ýurdumyzyň Döwlet howpsuzlyk...

Tebigaty aýawly saklamak – mukaddes borç

Eziz Watanymyzyň tebigy baýlygyny we gözelligini aýawly saklamak, ony geljek nesillerimize ýetirmek – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Tebigaty...

Synag möwsümi ýakynlaşýar

11-nji iýulda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine talyplyga kabul edilşik başlar. Dalaşgärleriň resminamalary 11-nji iýuldan 19-njy awgusta çenli kabul ediler. Ýöne resminamalary kabul...

Türkmenistanyň teleýaýlymlary täze hemradan alnyp görkeziler

Älem giňişligindäki 52oE iş ýagdaýynda ýerleşýän täze “TürkmenÄlem 52E/MonakoSat” hemrasynyň üsti bilen HD hilli milli türkmen teleýaýlymlarynyň gepleşikleri görkezilip başlandy. Iki transponderde şu ýedi ýaýlym:...

Türkmenistanda rieltorlaryň işi kadalaşdyrylar

Ýakynda Türkmenistanda rieltorçylyk işiniň ykdysady, hukuk we guramaçylyk binýadyny kesgitleýän kanun güýje girdi. Onuň durmuşa ornaşdyrylmagy bilen, özara hereket edýän taraplaryň arasyndaky gatnaşyklar kadalaşdyrylar. Şeýlelikde, indiden...

Türkmenistanyň Prezidenti slowen kompaniýasyna bardy

14-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Sloweniýa Respublikasyna resmi saparynyň ikinji, jemleýji güni boldy. Günüň birinji ýarymynda Türkmen döwletiniň  Baştutany “Iskratel” kompaniýasyna baryp gördi. Bu kompaniýa...

Näme üçin Gün tutulmasy bolup geçýär?

20-nji martda 2015-nji ýyldaky iň uly astronomiki wakalaryň biri ýüze çykar, ýagny doly Gün tutulmasy bolup geçer, ony Russiýanyň we GDA-nyň çägindäki döwletleriň ýaşaýjylary synlap...

Deňizlerde her dürli diri organizmleriň 228 500 görnüşi ýaşaýar

Aşgabat, 12.03.2015. “Türkmenportal”. Ýer ýüzüniň deňizleridir ummanlarynda her dürli diri organizmleriň 228 450 görnüşi ýaşaýar. Deňziň biologik görnüşleriniň Bütindünýä ýazgysyny düzmek topary şeýle netijä geldi. Barlag geçirenleriň aýtmagyna...

Aşgabatda ýol hereketiniň howpsuzlygy boýunça maslahat geçirildi

Aşgabat, 11.03.2015. “Türkmenportal”. Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý milli jemgyýetiniň we “TRACEKA: ýol hereketiniň howpsuzlygy II” taslamasynyň ýardam etmeginde Aşgabatda ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanyp maslahat geçirildi. Bu barada...

Türkmen paýtagtynda ýagyş gatyşykly gara garaşylýar

Aşgabat, 09.03.2015. “Türkmenportal”. Duşenbeden sişenbä geçilýän gije, şeýle hem sişenbe güni irden paýtagtda ýagyş gatyşykly gara we howanyň temperaturasynyň 1 gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Gündiz howa...

“Ýaşlyk” — BMG-niň Ilat gaznasynyň täze web-taslamasy

Aşgabat, 09.03.2015. “Türkmenportal”. BMG-niň Ilat gaznasynyň täze “Ýaşlyk” web-taslamasy ösüş ýoluny dowam etdirýär. Geçen hepdede ady agzalan gazna “Ýaşlyk” web-saýty üçin (http://www.unfpa.org.tm) materiallary we makalalary işläp taýýarlamak...

Jübi radiopriýomniklerine 60 ýyl

Aşgabat, 04.02.2015. “Türkmenportal”. 1955-nji ýylyň 4-nji martynda “Sony” jübi tranzistr radiopriýomniklerini çykarmaga girişdi. Bu täze önüm kompaniýanyň üstünligine esas goýdy. Netijede “Sony” 1960-njy ýylyň aýaklaryna — 1970-nji...