Soňky habarlar

Arhiw

Ylym we tehnika

Türkmenistan ýene üç sany “Boeing” satyn alar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2012 — 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda” göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem ýerli...

Aşgabatda senagat tehnologiýalarynyň sergisi tamamlandy

Aşgabatda senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň Halkara sergisi öz işini tamamlady. Giň möçberli sergi halk hojalygy toplumynyň ähli möhüm ugurlaryny, şol sanda ýangyç-energetika toplumyny,...

Belarus Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek isleýär

Belarus Respublikasy Türkmenistan bilen awtoulag we oba hojalyk tehnikalary babatdaky hyzmatdaşlygyny dikeltmek isleýär. Munuň üçin belarus hünärmenleri Aşgabatda duşuşyklary geçirdiler diýip, ORIENT habarlar agentligi ýazýar. Belarus...

Türkmenistan älem giňişligine ikinji emeli hemrany uçurar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow oktýabr aýynda geçiren Ýaşulularyň maslahatynda eden çykyşynda ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynda öňdebaryjy kosmos tehnologiýalaryny peýdalanmagy has-da giňeltmegi ýakyn döwür...

Ýurdumyzyň çar künjeginde okuw maslahatlary we sergiler geçiriler

Şu gün, ýagny 15-nji noýabrda, sagat 11:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň, şeýle-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda "Türkmenistanyň kanunçylyk namalary we halkara hukuk resminamalary boýunça "Türkmenistanda...

Ankara şäherinde türkmen diline bagyşlanan maslahat geçirildi

Ýakynda Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän Hajettepe uniwersitetinde “Türk lingwistikasynda kesgitleme we hasaba alma: Halkara türkmençe ylmy barlaglar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Iki şanly...

I türkmen-hytaý ylmy-innowasiýa forumy öz işine başlady

Paýtagtymyzda “Innowasiýalar, täze tehnologiýalary we olary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri” atly I Türkmen-hytaý ylmy—innowasiýa forumy açyldy. Ol Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň Ylym we...